21-22 Ekim 2015 tarihlerinde  İzzet Baysal Ruh Sağlığı Hastanesindeki ruh sağlığı çalışanları grevlerinin 1. gününde saat 12.30 da hastane önünde basın açıklaması yapmışlardır. Acil dışında hiç bir poliklinik hizmeti verilmemiş olup yüzde yüz katılımla grevin ilk günü basarıyla sonlandırılmıştır.

 

BASINA VE KAMUOYUNA

Sağlıkta dönüşüm sistemi sağlık çalışanlarını ve hastaları her geçen gün daha fazla mağdur ediyor. Hastaların ödediği katkı ve katılım payları giderek artarken sağlık çalışanlarının gelirleri azalıyor. Performans sistemi nedeniyle daha kısa sürede daha fazla hasta muayene etme baskısı, tıbbi uygulamaların puanlar üzboluizzetbaysalisbirakma2erinden sayılara indirgenmesi, sağlık hizmetlerinin niteliğini azaltmış, bir yanda hekime başvurusu artan ancak tedavi olamayan bir hasta kitlesi diğer yandan yoğun iş yükü ve düşük ücretler nedeniyle tükenmiş bir sağlık çalışanı kitlesi ortaya çıkarmıştır.

Branş hastaneleri özellikli hizmet üreten birimler olarak niteliğin yok sayıldığı performans sisteminden daha fazla etkilenmiş, burada çalışan tüm sağlıkçılar adeta cezalandırılmıştır. Bolu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi ilimizdeki diğer hastanelere oranla çalışanlarına daha düşük düzeyde gelir sağlayan bir hastaneyken, üniversite ile yaşanan afiliasyon süreci ve Sayıştay raporundan kaynaklı hekim dışı çalışanlara hiç ek ödeme yapamaz hale gelmiş, hekimlere yapılan ek ödemeler ise kabul edilemez düzeye inmiştir. Tabelası Eğitim Araştırma Hastanesi olarak değiştirilen hastanemizde eğitim görevlilerinin büyük oranda hasta bakmakla yükümlü kılınması, birbirinden uzak iki binada faaliyet yürütülmesi, asistan hekimlerin hocaları na ulaşabilirliğini olumsuz etkilemekte asistan hekimlerin teorik ve pratik eğitimlerini aksatmaktadır. boluizzetbaysalisbirakma3Tüm bu sorunlara dikkat çekmek ve çözüm isteğimizi duyurmak adına sendika ve meslek örgütlerimizle birlikte aldığımız iş bırakma kararının ertesi gününde Bolu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nin talebiyle hastanemizde bir görüşme gerçekleştirilmiş, sorun tespiti konusunda bir mutabakata varılmış ancak acil ve somut bir çözüm üretilememiştir.

Çözüm üretilmesini istediğimiz sorunlarımız şunlardır:

1)Sağlıkta dönüşüm ve performans sisteminin sonucu olarak ortaya çıkan ve hastanemizde artık sürdürülemez duruma gelen, gelir adaletsizliği ve hak mağduriyetinin giderilmesini,

2)Bolu ilindeki diğer hastanelerle karşılaştırıldığında, Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüştürülen kurumumuzda, çalışmakta olan tüm hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının yaşadığı ek ödeme, hak ve özlük kayıplarının kanuni düzenlemeyle giderilmesini,

3)Öncelikli görevi sağlık hizmeti üretmek olan uzman hekimler ile öncelikli görevi eğitim vermek olan öğretim üyeleri aynı kurumda çalışmak zorunda bırakılmakta, bu da kurumda çalışan tüm hekimler açısından hak kayıplarına yol açmaktadır. Bu kayıpların giderilmesini,

4) Asistan hekimlerin eğitim süreçleri, hem hocaların hem de asistan hekimlerin iki farklı birimde öncelikli olarak hasta bakmaya zorlanmaları nedeniyle sekteye uğramıştır. Bu gelecekte nitelikli psikiyatri hizmetinin verilmesinin önünde büyük bir engel olacaktır, bu nitelik kaybının önüne geçilmesini,

5) Branş hastaneleri özelinde Ruh Sağlığı Hastaneleri, ülkemizde bir ruh sağlığı yasasının olmaması, özellikli hizmet üreten ruh sağlığı hastanelerinin performans sistemine kurban edilmesi nedeniyle tüm çalışanları ve hastalarıyla topyekün cezalandırılmaktadır.

İvedilikle bu sorunlarımıza çözüm üretilmesini talep ediyoruz.

Hastalarımıza bundan sonraki süreçte daha nitelikli bir sağlık hizmeti sunmak adına 21-22 Ekim 2015 tarihinde acil hastalar, yatan hastalar ve çocuk hastalar dışında poliklinik ve sağlık kurulu hizmeti üretmeyeceğiz. Çocuk psikiyatrisi uzman ve öğretim görevlileri meslektaşlarımız haklı mücadelemizi desteklemekle birlikte çocuk hastaların mağdur edilmemesi için çocuk hastalara bakmaya devam etmektedirler. Sürecin başından beri yanımızda olan bizi destekleyen ve sesimizin daha fazla duyulmasını sağlayan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Sağlık Sendikası, Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği’ne teşekkür ederiz. İnanıyoruz ki hastanemizde başlayan bu hak arama mücadelesi tüm ruh sağlığı ve dal hastaneleri için bir kıvılcım olacaktır.

TTB-TPD-SES-Türk Sağlık SEN

Adına

Bolu-Düzce Tabipleri Odası Başkanı

Fatih Demircioğlu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]