Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES); tüm çalışanların ekonomik, demokratik, kültürel, mesleki, hukuksal ve özlük haklarını korumak ve geliştirmeyi amaç edinmiştir. Savaşsız, sömürüsüz bir dünya, faşizme karşı demokrasi, emperyalizme karşı bağımsızlık, baskılara karşı özgürlük, ırkçılığa ve şovenizme karşı eşitlik ve kardeşliği savunur. Irk, etnik köken, din, dil, mezhep, inanç, cinsiyet kimliği, siyasi ve felsefi görüş farkı nedenleriyle ayırım yapmaz, engelliler dahil olmak üzere tüm halkımızın, göçmen, mülteci ve sığınmacılarında sağlık hakkı öncelikli olmak üzere haklarını savunur.

Tüm çalışanlar arasında her türlü eşitsizliğin kaldırılmasını, her emekçinin emeğinin karşılığı insanca yaşayacak ücretinin almasını, toplu sözleşme ve grev hakkını savunur. KESK ve bağlı Sendikamız SES in defalarca yapmış olduğu ve yasal hakkımız olan bir çok basın açıklamalarına, yürüyüşlerimize ve grevlerimize soruşturmalar ve davalar açıldı, açılıyor.

1 Ağustos 1996 Yılında fiili ve meşru müdafaa hakkını kullanarak kamu emekçileri Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolun da faaliyet gösteren dört sendikanın birleşmesi ile Sendikamız SES Kuruldu. Halen kurulduğu gün ki gibi bu gün de aynı heyecanla kamu emekçilerinin mücadelesini sürdürmekteyiz.

SES olarak bizler ;

1-İş yeri yöneticilerinin çalışanlarca belirli bir zaman için seçilmesini,

2-Tüm çalışanların hür iradeleriyle baskı altına alınmadan istediği sendikaya üye olmasını,

3-Tüm Halkımızın nitelikli, ulaşılabilir ve ücretsiz sağlık hizmeti almasını,

4-Engelli, Yaşlı ve Bakıma İhtiyacı olanların eşit ve ücretsiz olarak Kamu Kurumlarından Sosyal Hizmet almasını,

5-Sağlık ve Sosyal Hizmet alanında tüm çalışanlara eşit ve adaletle davranılmasını,

6-Sağlık ve Sosyal Hizmet alanında yapılan tüm hizmetlerin Kamu eliyle ücretsiz, ulaşılabilir olmasını ve yapılacak her türlü özelleştirmenin durdurulmasını,

7-Sağlık ve Kamunun diğer tüm alanlarında TAŞERON ve güvencesiz tüm çalışma modellerinin sonlandırılmasını,

8-Tüm çalışanlara uygulanan performans uygulamasından vazgeçilerek güvenceli iş ve yaşanabilecek ücret güvencesinin sağlanmasını,

9-Toplu Sözleşme de her sendika ve Konfederasyonun kendi üyeleri adına Toplu Sözleşme imzalamasının önünün açılmasını,

10-Toplu Sözleşmenin Grev hakkıyla birlikte uygulanmasının sağlanmasını,

11-Sağlık alanında güvenceli, yeterli istihdamın sağlanması ve mevcut çalışanların fazla çalışma veya angaryaya maruz bırakılmamasını, Aile Sağılığı Merkezlerindeki Nöbetlerin sonlandırılmasını,

12-Sendikamız ve Konfederasyonumuza yapılan İtibarsızlaştırma operasyonlarının sonlandırılarak halen tutuklu tüm sendikalı emekçilerin serbest bırakılmasını,

13-Ülkemizde, bölgemizde ve tüm dünyada savaşın, kan dökülmesinin, sömürünün bir an önce son bulmasını, barış ve kardeşliğin hakim olmasını,

Savunuyor ve talep ediyoruz.

Sendikamız ve Konfederasyonumuz hakkında çeşitli yalan ve söylemlerle itibarsızlaştırmaları kınayarak reddediyor, Sağlık ve Sosyal Hizmet alanında çalışan tüm emekçileri Sendikamız SES te örgütlenmeye, Toplu Sözleşme Sürecinin başladığı bu günlerde birlikte hareket etmeye davet ediyoruz.

Yaşasın SES!

Yaşasın KESK!

Cemal YILMAZ
 SES Düzce İl Temsilcisi

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]