Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak İhtar Puanı Cetvelinin İptali İçin Dava Açtık

Facebook
Twitter
WhatsApp

Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan sağlık emekçilerini fazla çalıştırmaya zorunlu bırakmak ve sözleşme feshi tehdidi altında çalıştırmak amacı ile düzenlenen yönetmeliğin ilgili maddelerinin iptali talebiyle dava açtık.

Sağlık Bakanlığı’nın Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan sağlık emekçilerine haftalık 40 saatlik çalışma süresin dışında nöbet dayatmasına karşı bu düzenlemenin çalışma hakkına aykırı olduğunu, dinlenme hakkını ihlal ettiğini ve kendi sorumluluk alanında bulunan nüfus dışındaki bir başka kesime hizmet vererek daha fazla çalıştırılmaya neden olduğu gerekçesiyle itirazlarımızı uzun bir süredir dile getiriyoruz. Sağlık Bakanlığı ise sağlık emekçilerinin haklı itirazlarını bugüne kadar dinlemedi. Yok hükmünde olan nöbetlere gitmeyerek haklarına sahip çıkan ve demokratik tepkilerini dile getiren sağlık emekçilerinin taleplerini değerlendirerek lehe düzenlemeler yapmak yerine angarya çalışmaya hukuksal kılıf yaratıldı. Son olarak sağlık emekçilerinin demokratik tepkileri kırmak üzere sözleşmenin feshedilmesine sebep olacak ihtar puanı cetvelini yeniden düzenlenip verilecek ihtar puanları ağırlaştırdı.

16 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Bakanlar Kurulu’nun 2015/7528 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair yönetmeliğe ekli Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak İhtar Puanı Cetveli çalışma yaşamını düzenlemekten ziyade aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarını fazla çalıştırmaya zorunlu bırakmak ve sözleşme feshi tehdidi altında çalıştırmak amacı ile düzenlendi.

Amacı sağlık emekçilerini fazla çalışmaya zorlamak ve demokratik tepkilerini engellemek olan; ölçülülük ilkesine bağlı olmadan, soyut, çelişkili şekilde düzenlenen ihtar puanlarına ilişkin yönetmeliğin ilgili maddelerinin yürütmesinin durdurularak iptali talebiyle Danıştay’a dava açtık.

 

DAVA DİLEKÇESİ İÇİN >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]