” SAĞLIK ÇALIŞANLARINA “PERSONEL GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ” ADI ALTINDA YASA DIŞI BİR UYGULAMA DAYATILIYOR

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Halk Sağlığı Kurumu bünyesinde çalışmakta olan üyelerimize “personel gizlilik sözleşmesi” imzalatılmak istenmekte ve şubelerimizden sözleşmenin imzalanıp imzalanmaması konusunda görüş istenmektedir.

            657 sayılı Kanuna tabi çalışan personelinin görev ve sorumlulukları bu kanun ve ilgili mevzuat ile düzenlenmektedir. Görev ve sorumlulukları yasal mevzuat ile düzenlenen üyelerimizin görev ve sorumlulukları ile ilgili ayrıca sözleşme imzalaması gerekmemektedir.

            Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi ve Kılavuzu, Yönerge kapsamında Bakanlık sitesinde yayınlanmış, Bakanlık Merkez ve bağlı kuruluşlarına konu ile ilgili bilgi verilmiştir. İlgili yönerge ve kılavuzda 657 sayılı Kanuna tabi personele “gizlilik sözleşmesi” imzalatılacağına dair bir hüküm de bulunmamaktadır.

            663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de de personele gizlilik sözleşmesi imzalatılacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır.

            Anayasanın özel hayatın gizliliğini düzenleyen 20. Maddesinde Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usullerin kanunla düzenleneceği belirtilmesine rağmen imzalatılmak istenen “gizlilik sözleşmesinin” sınırlarını belirleyen kişisel verilerin korunması esaslarını düzenleyen yasa bulunmamaktadır.

            Bu nedenle, yasal dayanağı olmayan sözleşmenin imzalanmaması, sözleşmenin imzalanması konusunda üyelerimize baskı yapılması durumunda yukarıda sayılan gerekçelerin itiraz dilekçesi olarak düzenlenerek kuruma sunulması, sözleşmeyi imzalamak isteyen üyelerimizin ise “yasal haklarım saklı kalmak kaydı ile” şeklinde şerh düşerek imzalaması gerekmektedir.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]