28-29 Mart 2015 günlerinde Danıştay 5. Dairesi kararı ile ilgili olarak yazılı ve görsel medyada “aile hekimleri nöbetleri durduruldu”, “aile hekimlerinin nöbet sorunu ortadan kalktı” başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu mahkeme kararı ne yazık ki birinci basamakta yaşanan nöbet sorununu çözmemektedir. Alanda çalışan emekçiler için yanlış beklentiler oluşturacak bu haberlerle ve Danıştay 5. Dairesinin verdiği kararla ilgili bir açıklama yapma gereği oluşmuştur.

Konuyla ilgili bilgilendirme yazımız aşağıda paylaşılmaktadır.

 28-29 Mart 2015 günlerinde yazılı ve görsel medyaya yansıtılan “aile hekimleri nöbetleri durduruldu” söylemi gerçeği yansıtmamakta olup, konu ile ilgili Danıştay kararı ve devam eden süreç hakkında aşağıdaki açıklamayı yapmak gerekmiştir.

            Danıştay 5.Dairesinin 2012/8148 E, 2015/1711 K sayılı ve 26.02.2015 tarihli kararında, Andırın İlçe Hastanesi Acil Polikliniğinde ve ilçede meydana gelen adli vakalar ile ilgili olarak nöbet tutmak üzere Temmuz – Eylül 2011 tarihleri arasında görevlendirilen aile hekiminin görevlendirme işleminin iptali istemi ile dava açıldığı, Gaziantep 1. İdare Mahkemesi’nin davayı reddettiği, Danıştay 5.Dairesinin söz konusu tarihte 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 2. Ve 8.maddelerine atıf yaparak kanunda sınırları çizilen görev tanımının genişletilemeyeceği belirtilip bu konudaki yerel mahkeme kararını bozmuş ve gerekçesini bu yönde kurmuştur.

            5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3.maddesinin 5.fıkrasında ve 5.maddesinin 2.fıkrasında hastanelerin acil servisleri ile toplum sağlığı merkezlerinde ve aile sağlığı merkezlerinde nöbet tutulacağına dair düzenlemeler 2014 yılında yapılmıştır. Konu ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi tarafından esastan verilmiş bir red kararı bulunmaktadır. Sendikamızın aile hekimliğinde hafta sonları nöbet ile ilgili çıkarılmış bulunan Sağlık Bakanlığı genelgelerine karşı açmış olduğu davalar devam etmektedir.

            Danıştay 5. Dairesinin gerekçeli kararında doğrudan doğruya Aile Hekimliği Kanununa atıf yapılmıştır. Bu durumda ilgili kanunda 2014 yılında yapılan düzenleme ile Danıştay 5. Dairenin gerekçeli kararına uygun bir durum söz konusudur. Yani Danıştay’ın gerekçeli kararına göre kanunda düzenleme var ise aile hekimliğinde nöbet tutulabilir. Danıştay 5. Dairesi adli nöbetler ile ilgili açık hüküm bulunmadığından hareketle hukuka aykırılık tespiti yapmıştır. Dolayısıyla söz konusu kararın güncel sorunumuz olan hafta sonu nöbet uygulaması ile bir ilgisi bulunmamaktadır. 
T.C.

D A N I Ş T A Y

BEŞİNCİ DAİRE

EsasNo : 2012/8148

KararNo : 2015/1711

Temyiz  İsteminde Bulunan (Davacı): ………..

Vekili: Av. ………………

Zeytinli Mah.,Hukukcular İş Merkezi, K:2/207  Şehitkamil/GAZİANTEP

Karşı Taraf (Davalı): …………………………/KAHRAMANMARAŞ

İsteğin Özeti: Gaziantep 1. İdare Mahkemesince verilen 09/05/2012 günlü, E:2011/1262, K:2012/527 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti: Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : …………………………….

Düşüncesi: İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava, Kahramanmaraş İli, Andırın İlçesi Aile Sağlık Merkezi’nde Aile Hekimi olan

davacının, Andırın İlçe Hastanesi Acil Polikliniğinde ve İlçe’de meydana gelen adli vakalarla ilgili olarak nöbet tutmak üzere 01-31/07/2011 – 01-30/09/2011 tarihleri arasında görevlendirilmesinin uygun bulunmasına ilişkin Andırın Kaymakamlığı’nın 30.06.2011 tarih ve 583 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Gaziantep 1. İdare Mahkemesince verilen 09/05/2012 günlü, E:2011/1262, K:2012/527 sayılı

kararla; Andırın Devlet Hastanesi’nin, Sağlık Bakanlığı’nın 28.06.2011 tarih ve 8387 sayılı işlemiyle Entegre İlçe Hastanesi statüsüne dönüştürüldüğü ve İlçede adli tıp kurumunun da bulunmadığı anlaşıldığından, kamu yararı düşünülerek aile hekimi olan davacının, Andırın İlçe Hastanesi Acil Polikliniğinde ve İlçe’de meydana gelen adli vakalarla ilgili olarak nöbet tutmak üzere görevlendirilmesinin uygun görülmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi

kararınıntemyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Aile hekimlerinin görevleri, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun (işlem tarihindeki adı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kanunudur) 2. maddesindeki tanımda yer almaktadır. Keza, statüleri ve mali hakları da aynı Kanunda düzenlenmiş, sair hususların Yönetmeliklerle düzenlenmesi, Kanunun 8. maddesiyle öngörülmüştür. Farklı bir statüde görev yapan aile hekimlerine Kanunda sınırları çizilip tarifi yapılan ve imzalanan sözleşmelerle de sınırları belirtilen görevleri dışında başka görevler verilmesini olanaklı kılan yasal bir hüküm bulunmamaktadır.

 Bu nedenle, dava konusu işlemde olduğu gibi, aile hekimlerinin adli tabiplik hizmetlerinde

görevlendirilmeleri ve bu hususta nöbet çizelgelerine dahil edilmeleri yasal dayanaktan yoksun olup, bu yönde tesis edilmiş olan dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Gaziantep 1. İdare Mahkemesince verilen 09/05/2012 günlü, E:2011/1262, K:2012/527 sayılı kararın 2577 sayılı İdari

T.C.

D A N I Ş T A Y

 BEŞİNCİ DAİRE

EsasNo : 2012/8148

KararNo : 2015/1711

Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 26/02/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Vekili           Üye                          Üye                          Üye                          Üye

G.E                               H.K                         M.K                        G.A                           Z.K

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]