Batman Bölge Devlet hastanesi idareci ve Sağlık-Sen yöneticileri tarafından hastanede görev yapan üyelerimize uyguladıkları baskıyı ve hastane de yaşanan genel sorunlarla ilgili açık alan açıklaması yapıldı.

Değerli Basın Emekçileri;

AKP İktidarının sağlıkta dönüşüm programı adı altında yürüttüğü piyasalaştırma ve çalışanlara yönelik esnek ve kuralsız çalıştırma uygulamaları artarak sürmektedir. Bu uygulamalardan ikinci basamak kamu sağlık kurumları da (Hastaneler) fazlasıyla nasibini almaktadır.

Bugün bizler batman Bölge Devlet Hastanesinde yaşanan haksız uygulamaları teşhir etmek için buradayız..daha önce de defalarca idari birimlerle yaptığımız görüşmeler ve kendilerine sunduğumuz rapor ile ilgili her hangi gelişmenin bolgehastanesisorunlarolmaması bu basın açıklamasını yapma ihtiyacı doğmuştur.

Peki Ne oluyor bu hastanede;

–Birden çok personelin 2-3 yıldır hastaneye gelmediği ve haksız bir şekilde her türlü ödemeden faydalandığı ve bu sorun ile ilgili her hangi bir soruşturmanın açılmadığı,

–Hak etmedikleri halde fazla mesai nöbet ücretinin birilerine verildiği,

–Kimi servislerde ayda 10 nöbet tutulurken, kimileri ise hiç nöbet tutmadıkları ya da tutturulamadığı,(Eğitim,Kalite,Enfeksiyon,Tıbbi Atık vb birimler)

–Tüm servislerde gereksiz hasta yatışları ve buna bağlı olarak Servislerdeki aşırı iş yoğunluğu ve personel yetersizliği (Kardiyoloji, Üroloji, KBB,Nöroloji,Dahiliye,KVC yoğun bakım,Anestezi yoğun bakım)

Makamına güvenerek sağlık emekçilerine yaygın bir şekilde hakaret etme, aşağılama ve tehdit etme…

— Kendini idari birimlerin üstünde ve yetkisinde gören sözde kimi sendika temsilcilerinin,kurum idarecileri ile birlikte üyelerimize bakışını, yaklaşımını ve ötekileştirici tutumunu,,,

–hastanemizde emek harcayan ve Taşeron olarak adlandırılan emekçi arkadaşlara yönelik olumsuz tutum ve davranışları, fazla çalıştırılmaları ve emeklerinin karşılığının verilmemesini,

–Servislerdeki adil bir personel dağılım sorunu,

— Personel Dağılımında İdareden çok sözde sendikanın etkili olduğu ve bu etkisini çalışanlar üzerinde bir tehdit aracı haline getirmesi,

–Kreş ve Gündüz bakım evi talebinin karşılanmadığı,

–Genel Sekreterlik ve İdari birimlerde görevlendirilen yardımcı sağlık personeli,

–Sözde sendika ve kimi idarecilerin üyelerimiz üzerinde oluşturdukları baskı, vs vs Saydığımız bu sorunların tümünden idarenin haberinin olduğunu bilmenizi isteriz. Bu sorunlarla ilgili daha önce de kendilerine tarafımızca bir rapor sunulmuştur. Bunca sorun ve hukuksuz uygulamalardan haberi olmasına rağmen her hangi bir tedbir almamış olması bu kişilerin gözümüzde meşruiyetini yitirdiğini ifade etmek istiyoruz.Bu idare enaz işe gelmeyenler kadar gözümüzde suçludur ve soruşturmayı hak etmektedir.İşe gelmeme var,haksız menfaat sağlama var,işyerinde çalışmama var,personeli tehdit-hakaret etme var,adaletsiz bir personel dağılımı var.Ondan sonra çıkıp bir idareciyiz diye ahkam kesilmeler var.Bu durumda tanımıyoruz sizleri…

Bu düzen ne halkın sağlığına ne de sağlık çalışanlarının insanca yaşam mücadelesine bir katkısı yoktur. Olmayacaktır. Hastane İdaresinden ve ilin Genel sekreterinden açıklama değil, sağlık çalışanlarının taleplerine kulak vermesini ve sorunları çözecek adımları atmasını ve bu iradeyi göstermelerini bekliyoruz.

Makamı ve mevkisi ne olursa olsun hiçbir kamu görevlisinin sendikal faaliyetleri engelleme sendikal kararların uygulanmasını tıkama hakkı ve hukuku yoktur. Hele hele makamına güvenerek memurlara hakaret etme aşağılama hakkına hiç sahip değildir. SES olarak İl Genel Sekreteri ve Kurum idarecilerini üyelerimize bakışını, yaklaşımını ve ötekileştirici tutumunu derhal terk etmeleri ayırım yapmadan tüm sağlık emekçilerine eşit davranmalarını konusunda uyarıyoruz. Başta il valisini üzerine düşeni yapmaya, sendikal faaliyetler ve sendikal tercihler üzerinden ayırım yapan, memurlara hakaret eden kamu görevlileri hakkında gerekli işlemleri yapmaya çağırıyoruz.

Hastane idaresi ve Genel Sekreterlik bu tutum ve davranışları karşısında susacağımızı düşünüyorsa yanılıyordur. Hiç kimsenin bir sağlık emekçisine bu şekilde davranma lüksü yoktur olamaz.Bu bir başlangıç.. 

Biz sağlık ve sosyal hizmetler alanında örgütlü sendika, olarak; özellikle yukarıda belirtilen nedenler ve Batman Bölge Devlet Hastanesinde özveri ile sağlık hizmeti sunan emekçilere dayatılan fazla çalışma/angaryaya, baskılara ve hakaretlere karşı bugün alandayız ve Hastane idaresinin sağlık çalışanlarını itibarsızlaştıran ve köleleştiren uygulamalarına karşı mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz. 20.02.2015

 

                                                                                                               Mustafa YURTSEVER

SES Batman Şube Eşbaşkanı

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]