TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ İŞ BIRAKMA EYLEMİ BASIN AÇIKLAMASI

Facebook
Twitter
WhatsApp

1211Yıllardır uygulanan “sağlıkta dönüşüm(!)” programı ile sağlık hizmeti hak olmaktan çıkarılarak ticarileştirildi, parayla alınıp satılan, üzerinden kar elde edilen bir hizmete dönüştürüldü. Bütün bu projelerde sağlık emekçileri, istenildiğinde işine son verilebilen, güvencesiz, düşük ücretle, kölece çalıştırılan bir hale getirilmek istenmektedir. Bu uygulamaların sonucunda mesleki bağımsızlık, saygınlık ve ekip hizmeti anlayışı yok edilerek yerine sağlık hizmetlerini ticari bir mal haline getiren ve halkın eşit kaliteli sağlık hizmeti almasını engelleyen sistem kurulmaktadır. Bizleri ve sağlık hizmeti alan halkımızı karanlık bir gelecek beklemektedir.

Performans sistemi ile daha çok çalıştırılıp az bir ücrete mahkum edildik. Döner sermaye uygulaması ise tamamen ve verilip verilmeyeceği belli olmayan bir ücretlendirmedir. Sağlık çalışanları arasında rekabet artırıldı, iş barışı bozuldu.

Emeğimiz değersizleştirildi, özveri ile ürettiğimiz hizmetlerin karşılığını alamaz hale geldik. Sağlıkta uyguladıkları politikalar sonucunda halk ile karşı karşıya getirildik, hedef gösterilerek her türlü şiddete maruz kaldık, DÖVÜLDÜK-ÖLDÜRÜLDÜK.

Halk sağlığı koruyucu sağlık hizmeti ile başlar hükümetin uyguladığı sağlık sistemi sermayeye yeni kar alanları açmak ve kamunun sağlık hizmetlerinden elini çekmek için sağlık ocaklarını kapatarak koruyucu sağlık hizmetlerini yok etti. Aile hekimliği sistemi ile birinci basamak sağlık hizmeti ücretli hale getirildi. Hemen ardından kamu hastane birlikleri ile devlet hastaneleri piyasanın kurallarına göre işleyen ve tek derdi kar elde etmek olan şirketlere dönüştürülerek sağlığımız rant alanlarına çevrildi. Hastalar müşteri oldu. Sağlık hizmetine ulaşmak için GSS piriminin dışında her aşamada katkı katılım payı ve ilave ücretler gibi parasal engeller ile karşı karşıya bırakıldı.

Bugün bir başka aşamaya geçiyoruz; üniversite hastanelerimiz KHB devredilerek eğitim ve sağlık hakkı tamamen piyasanın insafına terk ediliyor. Üniversite hastaneleri sağlık bakanlığına devredilmemeli ekonomik, yönetsel ve akademik özerkliği korunmalıdır. Eğitim ve araştırma faaliyetleri genel bütçeden karşılanmalı ve güvence altında olmalıdır.

Herkese nitelikli, eşit, ulaşılabilir sağlık hakkı için taleplerimiz;

• Angarya çalışmaya karşı güvenceli istihdam, personel eksikliğinin giderilmesi,

• Performans yerine emekliliğe yansıyan temel ücret,

• Ücretsiz sağlık hizmeti sunmak,

• Asistan hekimlerin nöbet ertesi izin hakları kullandırılmalı,

• Aylık nöbet sayıları insani koşullara uygun olarak düzenlenmeli,

• Nöbet ücretleri zamanında ödenmeli,

• Döner sermaye ücretleri çalışanlara derhal ödenmeli,

• Nitelikli ve bilimsel eğitim hakkı üniversitelerin özerkliği korunarak sağlanmalıdır.

Mücadelemiz, halkımızın eşit nitelikli ve ücretsiz bir sağlık hizmeti alması içindir. İnsanca bir yaşam ve insanca bir sağlık hizmeti sunabilmek içindir.

SES EDİRNE ŞUBESİ EDİRNE TABİP ODASI

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]