SAĞLIK HİZMETİNE ERİŞİMİN ÖNÜNDEKİ “ASIL” ENGEL SİZSİNİZ..!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Haklarımız ve Halkın Sağlık Hakkı İçin Verdiğimiz Mücadele Haklıdır, Meşrudur ve Yasadışı değildir..!

Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinin çağrısı ile çalışanlar, 14 MART günü “Ekonomik, Demokratik, Özlük ve Sosyal Hakları” için Aciller dışında hizmet veremeyecektir.

Hasta olmamayı önceleyen bir sağlık sistemi için, hasta olunca da hizmete ulaşmanın önündeki katkı-katılım payı ve ilave ücretler başta olmak üzere, tüm engellerin kaldırılması için..

Sağlık Bakanı bu eylemi “YASADIŞI” ilan etmiş.. “Halkın Sağlık Hakkını Engelliyorlar” diye buyurmuş. Bununla halkı yanıltıyor, çalışanları “tehdit” ediyor ve bizleri hedef gösteriyor.

Sayın Bakan;

Bugüne kadar polis şiddetine, gaz odasına dönmüş şehirlere ve Berkin’in ölümüne değinip bu “sağlıksızlığı” durdurmak için ne yaptınız? Sağlığın önündeki engel, tüm bu zor şartlara rağmen bu ülkenin yurttaşlarına sağlık hizmeti sunan sağlık emekçileri mi, yoksa siz misiniz?”

Sayın Bakan;

ü  Sağlık hakkını asıl engelleyen sizsiniz.. Sizin; her kademede “para” ödemek zorunda kaldığımız sağlık sisteminizdir..

ü  Sağlık Çalışanlarının, bugüne kadar yaptığı eylem ve etkinliklerde olduğu gibi, bu eylemimiz de haklıdır, meşrudur ve yasadışı değildir..

Yerel Mahkeme Kararları, Yargıtay İçtihatları, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) kararları ve Anayasa’nın 90. Maddesi ile iç hukuk haline gelmiş Uluslar Arası Sözleşmeler bunu göstermiştir, göstermektedir.

Sağlık Bakanı her zaman olduğu gibi,  çalışanları ve kamuoyunu yanıltmaktadır. Bakana ve Sevgili Halkımıza duyuruyor, 14 Mart’ta halkımızı, sağlığına ve sağlık çalışanına sahip çıkması için G(ö)REV’e davet ediyoruz.

 

Türk Tabipleri Birliği (TTB)

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB)

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık İş)

Türk Hemşireler Derneği (THD)

Ebeler Deneği

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD)

Tüm Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği (TÜMRAD DER)

Türk Medikal Radyoteknoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği (TMRT DER)

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]