Kıymetli meslektaşlarım ve hemşireler, eczacılar, sağlık memurları, taşeron şirket personelleri… ve ismini saymadığımız bütün sağlık çalışanları ile sivil toplum kurumu temsilcileri hepiniz hoş geldiniz.

           Bilindiği üzere İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistan hekimleri; artan iş yükü, üniversiteye yeteri kadar kadro verilmemesi her geçen gün azalan asistaneylemdestek1döner sermaye katkı payı gibi ekonomik ve özlük haklarının düzeltilmesi amacıyla 19 Şubat 2014 tarihinden itibaren süresiz grev kararı almışlardır.

           SES Şanlıurfa şubesi, Şanlıurfa Tabip Odası ve Şanlıurfa Demokratik Hekim Girişimi olarak bu eylemi sonuna kadar desteklediğimizi belirtmek isteriz.

           Sağlıkta dönüşüm adı altında mevcut iktidarın son 10 yıldır uygulanan politikaları taşeron çalışanından öğretim üyesine kadar tüm sağlık çalışanları açısından dayanılmaz bir aşamaya gelmiş bulunmaktadır.

         Sağlık çalışanı açısından güvencesizlik, aşırı angarya iş yükü, gelecek kaygısı, şiddete maruz kalma, performans baskısı, niteliksiz sağlık eğitimi, fazla mesai iken, halk açısından ise her geçen gün artan katkı ve katılım payı gibi cepten ödemeler ve niteliksiz sağlık hizmeti anlamına gelmektedir.

           Sağlıkta dönüşüm ve tam gün yasası ile birlikte bir çok üniversite hastanesinde hem öğretim üyesi hem de asistan hekim sayısı ciddi oranda azalmaktadır. Asistan hekimler sağlık sisteminin köleleri olarak görülmektedir. Özellikle bölgemizde ve ilimizdeki bu sorun katmerleşerek artmıştır. İş yükünde ciddi artışlara nöbet sayılarının çok fazla olmasına ve uzun saatler çalışmak zorunda bırakılmaktadır.

           Sağlığın piyasalaşması ve kar elde edilen bir hizmete dönüştürülmesi için halkın sağlık algısı değiştirilerek sağlık kuruluşlarına başvuran ‘’ hasta ‘’ sayısı her geçen gün artmaktadır. Buna paralel olarak sağlık çalışanı sayısı artması gerekirken giderek azalmaktadır. Hem artan nüfus hemde Suriyeli sığınmacılara rağmen ilimizin birçok hastanesinde yeterli sağlık çalışanı bulunmamaktadır. Örneğin Suruç Devlet Hastanesi’nde 3 aydır geçici görevlendirilen Pratisyen Hekimlerle acil hizmeti yürütülmeye çalışılmaktadır. Önümüzdeki ayda ise Uzman Hekim’lerle poliklinik, klinik ve ameliyat hizmetlerine ek olarak ortalama 5-6 nöbet ile acil hizmeti vermek zorunda kalacaklar.

         Performans adı altında birçok hekim meslektaşımız günde 100-150 hasta bakmak zorunda kalmaktadır. Bu da sağlık hizmetinin kalitesini düşürmekte hekimi malpraktise zorlamaktadır. asistaneylemdestek2Performans nedeniyle bütün sağlık çalışanları her ay farklı miktarda döner sermaye katkı payı almaktadır. İlimizdeki üniversite hastanesinde gelir düşüklüğü bahane edilerek sağlık çalışanlarının döner sermaye katkı payları giderek azaltılmaktadır.

         Aile hekimliğinde her geçen gün angarya iş yükü artmakta, bu yetmezmiş gibi yöneticilerin mobingine maruz kalmaktadırlar. Negatif performans ile her geçen gün gelirleri azaltılıyor. Angarya iş yükü yüzünden primer görevleri olan koruyucu hekimlik uygulamalarını yapamaz duruma gelmişlerdir.

            Komşu illerimiz Gaziantep ve Diyarbakır’dan nüfus bakımından daha kalabalık olmamıza rağmen sağlık personeli sayımız maalesef onların yarısı kadardır. Bu sonuç, sağlık personeli açısından iki kat fazla çalışmak demektir. Daha çok yıpranmak demektir. Verilen sağlık hizmetinin niteliğinin azalması demektir. Çözüm, mecburi hizmet sonrası tayin isteyip Urfa’dan ayrılmak mıdır? Hem hasta hem de tüm sağlık çalışanları sorunlarının mutlaka çözüme kavuşturulması gerekir.

         Bizler son 10 yıldır uygulanan sağlıkta dönüşüm denilen, aslında sağlıkta yıkım olan bu projeden bir an önce vazgeçilmesini, güvenli ve güvenceli iş, emeğimizin karşılığı olan ve emekliliğe yansıyan sabit ücret, herkese nitelikli ücretsiz, ulaşılabilir, bilimsel ve anadilinde sağlık hizmeti sunulmasını talep ediyoruz. Değerli arkadaşlar Hak verilmez, alınır! Bu şiarıyla tüm sağlık çalışanlarını örgütlenerek sesini yükseltmeye çağırıyoruz.

       İzmir’de asistan hekimlerin yürüttüğü emek mücadelesinin bir kıvılcıma yol açması temennisiyle herkesi mücadeleye katkı sunmaya davet ediyoruz.

Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz.

 

                                                                                  Dr Reşat DOĞAN

                                                                                   SES Şube Başkanı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]