KAMU EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİ BİZİM DE TALEPLERİMİZDİR,

19 ARALIK KESK GREVİ’İNİ DESTEKLİYORUZ!

 

            KESK, 2014 bütçesini ve kamu çalışanlarına yapılması planlanan sefalet zammını protesto etmek amacıyla 19 Aralık Perşembe günü bir günlük uyarı grevi yapacak. Aralarında Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji, Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Sosyoloji Mezunları Derneği ve sendikamızın da bulunduğu sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri 13 Aralık 2013 tarihinde TTB’nde düzenledikleri basın toplantısında, KESK grevini desteklediklerini açıkladılar.

 

                                                             BASIN AÇIKLAMASI

13 Aralık 2013

 

 

KAMU EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİ BİZİM DE TALEPLERİMİZDİR,

19 ARALIK KESK GREVİ’İNİ DESTEKLİYORUZ!

30 yılı aşkın süredir üzerinde çalışılan, son 11 yılda, AKP Hükümeti döneminde daha da hızlandırılan Sağlıkta Dönüşüm Programı’na karşı birlikte bir mücadele yürüttük ve bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Yıllardır sağlık ve sosyal hizmeti hak olmaktan çıkaran, ticarileştirerek parayla alınıp-satılan, üzerinden “kar” elde edilen bir hizmete dönüştüren, çalışanların iş-işyeri güvencesini kaldıran, performansa göre çalıştırarak parçalayan, ağır bir iş yükü altına sokan, her türlü şiddetle karşı karşıya getiren bu programa karşı ortak bir mücadele yürüttük. Bu konudaki taleplerimizi diğer emek ve meslek örgütleri ile örgütlü halk kesimleriyle paylaştık.

 • İş Ve İşyeri Güvencemiz İçin,
 • Performans Yerine Emekliliğe Yansıyan Temel Ücret İçin,
 • Ücretlerimizin Vergi Diliminden Etkilenmemesi İçin,
 • Kadrolu Ve Güvenceli Çalışma İçin,
 • Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddete Karşı,
 • Ücretsiz Sağlık Ve Sosyal Hizmet İçin ortak bir mücadele yürütmeye çalıştık.

2013 yılı Ağustos ayında, yandaş sendika Memur-Sen’in marifetiyle bir gece yarısı imzalanan, iki yılı kapsayan toplu sözleşme ile hükümetin teklifinin altında zam aldık. İtiraz eden sendikaların istekleri görmezden gelindi. Bu sözleşmeye karşı KESK bütünlüğünde emekçiler Ankara’ya 4 koldan yürüyüş yaptı ve bu sözleşmeye kamu emekçileri ve emeklilerin tepkilerini dile getirdi. Sağlık ve Sosyal Hizmet emekçileri de o dönemde çeşitli eylem etkinliklerle bu alandaki taleplerini dile getirdi, birlikte dile getirdik.

Şimdi TBMM’de 2014 yılı bütçesi görüşülüyor ve hem kamu hizmetlerine ayrılacak kaynaklar, hem de kamu emekçilerine bütçeden düşen pay belirlenecek.

AKP’nin sınıfsal ve siyasal tercihlerini yansıttığı tüm bütçeler gibi 2014 bütçesi de emeğin sömürüsü, toplumun yoksullaşması ve doğanın yok edilmesi pahasına bir avuç sermayedarı ihya etme bütçesidir.

Bu Bütçede; Sağlık, Sosyal Hizmet, Eğitim, Sosyal güvenlik gibi halkı doğrudan ilgilendiren “Kamu Hizmetleri”ne ve çalışanlara yeterli pay ayrılmamakta, bu konuda taraf olan sendikalar, meslek örgütleri ve siyasetlerin görüşleri görmezden gelinmektedir.

 

Bizler, “ İnsanca Bir Yaşam İçin, Emekten Yana Demokratik Bütçe” İstiyoruz!

Şu sıralarda, sağlık alanında yapılan uygulamalara, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı tamamlayıcı birçok düzenlemenin yer aldığı bir “Torba Yasa”nın TBMM gündemine getirilmesi eklenmiştir.

Görüşülmesi bir süre ertelenmişse de bu yasa ile Sağlık Emekçileri büyük bir adaletsizlikle karşı karşıyadır. Bu torba yasa;

 • Öğretim üyelerinin “Tam Gün” düzenlemesi ile özele pazarlanmasından, zorunlu hizmette ayrıcalığa;
 • Ruhsatsız sağlık hizmeti sunma adı altında bir suç tanımlayarak hizmeti hapis ve para cezası tehdidi ile yasaklamaktan, sülük-kupa tedavisi gibi bilim dışı alternatif hizmetlerin ruhsatlandırılmasına;
 • Aile Sağlığı Merkezlerinde görevli sağlık emekçilerine hastanelerin acil servislerinde nöbet tutma zorunluluğundan, tüm sağlık emekçilerine ikamet sınırlaması getirmeye;
 • Sağlık Meslek Liseleri mezunlarına yeni bir statü getirilerek toplumun ihtiyacı olmayan çocuk yaşta yeni insan gücü yaratmaya…

kadar bir dizi düzenlemeyi içeren bu yasaya karşı mücadele kararlılığımızı da bir kez daha açıklamak istiyoruz.

Sağlık ve Sosyal Hizmet alanındaki emek ve meslek örgütleri olarak;

2014 yılı Bütçe Yasası’nın TBMM’de görüşüldüğü bu günlerde, meşru ve haklı taleplerle, hem ücretsiz-nitelikli kamu hizmeti, hem de çalışanların;

 • Danışıklı Toplu Sözleşme’den doğan Kayıpları İçin maaşlarına en az 300 TL Zam Yapılması,
 • Herkese İş ve Ücret Güvencesi Sağlanması,
 • Ek Ödemelerin Emekliliğe Yansıtılması,
 • Ücretlerin Vergi Dilimi Artışından Etkilenmemesi,
 • Kadın Emekçilere pozitif Ayrımcılık Yapılması,
 • Baskı, Tutuklama ve Sürgünlere Son Verilmesi

talepleriyle ilgili olarak; KESK’in aldığı 19 Aralık 2013 günü Kamu Emekçilerinin Hizmet Üretiminden Gelen Gücünü kullanması ve o gün tüm ülkede hizmet vermeme kararını destekliyoruz.

Yurttaşlarımızı bu eyleme destek olmaya, iktidarı da halkın ve çalışanların yararına bütçe yapmaya çağırıyoruz.

 

Türk Tabipleri Birliği (TTB)

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB)

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (DEV SAĞLIK İŞ)

Türk Hemşireler Derneği (THD)

Tüm Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği (TÜMRAD DER)

Türk Medikal Radyoteknoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği (TMRT DER)

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD)

Sosyoloji Mezunları Derneği

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]