Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, İş Bırakma Eylemine Katılan Öğretmene Ceza Verilemeyeceğine Karar Verdi!

Facebook
Twitter
WhatsApp

altBağlı sendikamız Eğitim Sen üyesi bir öğretmen 11.12.2003 tarihli iş bırakma eylemine katıldığı için 657 sayılı yasanın 125/C-b maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmış, bu cezanın iptali istemiyle açılan davada Samsun İdare Mahkemesi 21.10.2004 gün ve E: 2004/776, K: 2004/1446 sayılı kararıyla davanın reddine karar vermiş, bu kararın temyiz edilmesi üzerine Danıştay 12.Daire`nin 13.5.2008 gün ve E: 2006/2180, K: 2008/2808 sayılı kararıyla bozma kararı vermiş, ancak adı geçen idari mahkemesi ilk kararında ısrar ederek yine davanın reddine karar vermiştir.

Bunun üzerine ısrar kararının bozulması istemiyle bağlı sendikamız Eğitim Sen Hukuk Bürosu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu`na temyiz başvurusunda bulunmuştur. Söz konusu temyiz başvurusunu kabul ederek Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 22.5.2013 gün ve E: 2009/1063, K: 2013/1998 sayılı kararıyla bozma kararı vermiştir.

Bu kararda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu iç hukuk hükmündeki uluslararası sözleşmelerin yasalarla çelişmesi durumunda sözleşme hükümlerinin öncelikli uygulanacağını kurala bağlayan Anayasa`nın 90/son maddesi uyarınca AHİS`in örgütlenme özgürlüğünü koruyan 11.maddesini ve AHİM kararını esas idari mahkemesinin ısrar kararının bozulması gerektiği soncuna varmıştır.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu`nun bu kararıyla sendikaların iş bırakma veya grev eylemlerine katılan sendika üyelerine ceza verilemeyeceği Danıştay`ın en üst organı tarafından da kabul edilmiştir.

Kararı görmek için tıklayınız.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]