Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda araştırmacı olarak görev yapan çalışanlar mali haklarının düzenlenmesi için mecliste grubu bulunan partilere ve plan bütçe komisyonuna başvuruda bulunduk.

Sayın Milletvekillerimiz;

Bilindiği üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde olan “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevli Araştırmacıların mali haklarının düzeltilmesi sağlanmıştır.

Sağlık Bakanlığında araştırmacı yapılan personel ile ilgili düzenleme 6223 sayılı “Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev Ve Yetkileri İle Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu”nu kapsamında çıkarılan 663 sayılı KHK ile gerçekleşmişti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını kuran 633 sayılı KHK’nın dayanağı da aynı Yetki Kanunudur. Bu yönüyle, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında da araştırmacı yapılanların hak kaybı ile sonuçlanan işlemin sebebi, sonucu ve her süreci tamamen aynıdır.

Kaldı ki 6223 sayılı Yetki Kanununun İlkeler ve Yetki süresi başlıklı 2 nci maddesinin (b) fıkrasının (2) numaralı bendindeki “Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen hizmetlerin, özelliğinden kaynaklanan zorunlu farklılıklar saklı kalmak kaydıyla, standardizasyon sağlanacak şekilde düzenlenmesi” hükmü göz önünde bulundurulduğunda bir Bakanlıkta mali hakların iadesi sağlanırken başka bir Bakanlıkta aynı süreçleri aynı mağduriyeti yaşayanlar için hiçbir düzenleme yapılmaması hukuk devleti ilkeleriyle de uyuşmayacak bir durum içermektedir.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığında yaklaşık 2000 (1970 kişi) araştırmacı için hak iadesi yapılmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında araştırmacı kadrosunda bulunan sayı ise yaklaşık 200 dür. 10 katı daha düşük bir sayı oluşturmakta olup, mali külfet gibi bir gerekçeyi de ortadan kaldırmaktadır. Aynı mağduriyet Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Araştırmacı kadrolarına atanmış sayılan personel içinde geçerli olduğundan; ilişikte yer alan madde teklifinin 04/12/2013 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu gündemine alınan “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”na eklenmesi Bakanlığımızda da hak kaybı ile oluşan mağduriyeti giderebilecektir.

Saygılarımızı sunuyor, desteklerinizi bekliyoruz.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Araştırmacıları

ÖNERGE

“MADDE…. – 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 12- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre araştırmacı

kadrolarına atanmış sayılanlara, bu kadrolara atanmadan önceki kadrolarına ait mali

haklar, bu kadroda kaldıkları sürece ödenir.”

GEREKÇE: 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre araştırmacı kadrolarına atanmış sayılanların, bu kadroya atanmadan önceki kadrolarına ait mali haklarını bu kadroda kaldıkları sürece almaya devam edecekleri öngörülerek mali hak kayıplarının kısmen telafi edilmesi amaçlanmaktadır.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]