Adıyaman Halk Sağlığı Müdürlüğünde 4/C statüsünde çalışan üyemiz Nurgül ÇELİK kendisine döner sermaye ödenmemesi konusunda Sendikamızın girişimiyle açtığı davayı kazanmıştır. Karar ekte gönderilmiştir.

T.C.

ŞANLIURFA

İDARE MAHKEMESI

ESAS NO : 2013/242

KARAR NO : 2013/2227

DAVACI :                       : NURGÜL ÇELİK

VEKİLİ]                          : AV. ÜNSAL TANRIVERDİ

Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 209/3 Merkez/ADIYAMAN

DAVALI : ADIYAMAN VALİLİĞİ /ADIYAMAN

VEKİLİ : AV. SAFİYE ELDEMİR – Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü

DAVANIN ÖZETİ : Adıyaman Halk Sağlı Müdürlüğünde 657 sayılı Yasa’nın 4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsünde istihdam edilen davacının, döner sermaye ek ödemelerinden yararlandırılmak istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 15.11.2012 tarih ve 3264 sayılı davalı idare işleminin; döner sermayeye fiilen katkısının bulunduğu, işlemin hukuka aykırı olduğu iddialarıyla iptali ile idareye başvuru tarihinden itibaren işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların hesaplanacak yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacıya sözleşme ücreti dışında ödeme yapılmasının mümkün olmadığı, tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜ RK MİLLETİ ADINA

Karar veren Şanlıurfa İdare Mahkemesi Şanlıurfa İdare Mahkemesi Hakimliği’nce, dava dosyası incelenerek işin gereği düşünüldü:

Dava, Adıyaman Halk Sağlı Müdürlüğünde 657 sayılı Yasa’nın 4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsünde istihdam edilen davacının, döner sermaye ek ödemelerinden yararlandırılmak istemiyle yaptığı 18.03.2013 tarihli başvurunun reddine ilişkin 15.11.2012 tarih ve 3264 sayılı davalı idare işleminin iptali ile idareye başvuru tarihinden itibaren işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların hesaplanacak yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinde , kamu hizmetlerinin, memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürüleceği; 5. maddesinde ise; bu Kanuna tabi kurumların, 4. maddede yazılı dört istihdam şekli dışında personel çalıştıramayacakları; 86. maddesinde, ilkokul öğretmenliği (yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve kasaba imamlığına ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahalli idarelerde izin şartı aranmaz) ile, açıktan vekil atanabileceği; 175. maddesinde, bir göreve vekaleten açıktan atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte ikisinin verileceği; açıktan vekil olarak atananların bu Kanunla memurlara tanınan sosyal haklardan da yararlanacakları ve bunlara ödenecek vekalet aylığının hesabına memuriyet taban aylığının da dahil edileceği kurala bağlanmıştır.

209 sayılı Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’un 5. maddesinde, ” döner sermaye gelirlerinden, döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlar ve sözleşmeli personel ile açıktan vekil olarak atananlara mesai içi veya mesai dışı ayrımı yapılmaksızın ek ödeme yapılabilir.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle, bu ödemenin oranı ile esas ve usûlleri; personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, tetkik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” şeklinde bir düzenleme yer almıştır..

209 sayılı Kanun’un 5. maddesine dayanılarak hazırlanan Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1. maddesinde; ” Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı il sağlık müdürlükleri ile müdürlüğe bağlı birimlerde görev yapan personele, Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı laboratuvarlar, halk sağlığı müdürlükleri ile müdürlüğe bağlı birimlerde görev yapan personele, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun taşra teşkilatında görev yapan personele, Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri dikkate alınmak suretiyle, personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, eğitim, öğretim, inceleme ve araştırma faaliyetleri ile yapılan muayene, tedavi, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak, döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemektir.” hükmüne, 2. maddesinde “(1) Bu Yönetmelik, il sağlık müdürlükleri ile müdürlüğe bağlı birimlerde, Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı laboratuvarlar, halk sağlığı müdürlükleri ile müdürlüğe bağlı birimlerde ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun taşra teşkilatında görevli olan memurları, sözleşmeli personeli, (11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 32 nci maddesi uyarınca birliklerde sözleşmeli statüde istihdam edilen personel hariç) açıktan vekil olarak atananları, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen personeli, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında bulunan ve haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilen sağlık personeli ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında bulunan ve belirli bir süre için görevlendirilen sağlık personelini kapsar.” hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; Adıyaman Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde 657 Sayılı Yasa’nın 4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsünde istihdam edilen davacının, döner sermaye ek ödemelerinden yararlandırılmak istemiyle yapmış olduğu başvurunun dava konusu işlemle reddedildiği, bu işlemin iptali ile döner sermaye alacaklarının tazminine karar verilmesi istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda metni verilen mevzuat hükümleri uyarınca döner sermaye ödemesi uygulamasının özünde, personelin kuruma sağladığı fiili katkıyla elde edilen gelirlerin ek ödeme olarak dağıtılması amacı yatmaktadır. Döner sermaye ek ödemelerinin, personelin unvanı, görevi, çalışma şartları, hizmete katkısı, performansı gibi kriterler çerçevesinde sağlık hizmetlerinde yapacağı işe ve göstereceği başarıya göre yapılarak, sağlık kurumlarındaki sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşvik edilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.

Bu bağlamda, döner sermaye ek ödemelerinin, sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin fiilen görev yapması, döner sermayeye konu hizmetin görümüne fiilen katkı sağlanması halinde yapılacağı sonucuna varılmaktadır.

Öte yandan 657 sayılı Kanun’da kamuda dört farklı türde istihdam şekli düzenlenmiş ve bu dört statü dışında kurumlarda personel çalıştırılamayacağı açıkça belirtilmiştir. 657 sayılı Kanunda, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenlerin memur sayılacağı öngörülmektedir. Sözleşmeli personelin yaptıkları işin niteliği gereği, asli ve sürekli bir kamu hizmeti ile görevlendirilmiş kişiler olduğu görülmektedir.

Atanma şekli diğer memurlara göre farklı olmakla birlikte, döner sermaye gelirlerinin elde edilmesinde katkı sağlamaları nedeniyle, 4/C’li sözleşmeli personele döner sermayeden ek ödeme yapılması gerekeceği açıktır.

Bu durumda, 657 Sayılı Yasa’nın 4/C maddesi kapsamında sağlık personeli olarak istihdam edilen ve yaptığı vazifesi ile döner sermayenin işleyişine fiilen katkı sağladığı tartışmasız bulunan davacının, döner sermaye ek ödemesinden yararlandırılmamasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan, Anayasa’nın 125. maddesinin son fıkrasında yer alan “İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.” hükmü uyarınca talebi doğrultusunda davacının başvuru tarihi olan 12 .11.2012 tarihinden itibaren yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte tarafına ödenmesi gerekeceği açıktır.

Açıklanan nedenlerle , d ava konusu işlemin iptaline, davacının başvuru tarihi olan 12 .11.2012 gününden itibaren yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 84,35 TL yargılama giderinin ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir edilen 660,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesi halinde davacıya iadesine, kararın tebliğin i izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere , 31/10/2013 tarihinde karar verildi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]