2 AĞUSTOS’TA YAYIMLANAN TORBA KANUNU İLE İLGİLİ SENDİKAMIZIN BİLGİ NOTU

Facebook
Twitter
WhatsApp

 

 2 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de 6495 sayılı Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlanmıştır. 6495 sayılı kanun çok sayıda kanunun ve KHK’yı değiştirdiği için Torba Kanun olarak adlandırılmaktadır. 6495 sayılı kanunun hizmet kolumuzu ilgilendiren maddeleri şunlardır:

1-    Kanunun 8. maddesi ile 657 sayılı kanunun 86. maddesine fıkra eklenerek açıktan vekil olarak atananların izin hakkı düzenlenmiştir. Buna göre açıktan vekil olarak atananlara bir yılda 20 günü geçmemek üzere çalıştıkları her ay için iki gün yıllık izin verileceği, bu iznin kullanımında bir sonraki yıla devredilme hali dışında devlet memurları için öngörülen hükümlerin uygulanacağı belirtilmektedir. Bu durumda bu izinler toptan bir veya iki defada kullanılabilecektir.

2-    Kanunun 8. maddesi ile 657 sayılı kanunun 101. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “doğumdan sonraki bir yıl süre ile” ibaresi “doğumdan sonra iki yıl süre ile” şeklinde değiştirilmiştir. Buna göre doğum yapan kadın memurlar doğumdan sonra iki yıl süre ile gece nöbeti ve gece vardiyasına bırakılamayacaklardır.

3-    Kanunun 9. maddesi ile 657 sayılı kanuna geçici 41. madde eklenmiştir. Bu madde ile 25.06.2013 tarihi itibari ile 567 sayılı kanunun 4/B fıkrasına göre sözleşmeli olarak görev yapan sözleşmeli personel, 4924 sayılı kanuna göre görev yapan sözleşmeli personel kadroya geçirilecektir.

 

 1. a)Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında 4/B’li çalışan sözleşmeli personel ile 4924 sayılı kanuna tabi sözleşmeli personelin kadroya geçme taleplerini kanunun yürürlüğe girdiği 2 Ağustos 2013 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yapmaları gerekmektedir. Diğer özel kanunlara göre kadroya geçirileceklere 60 gün süre tanınmıştır.
 2. b)25.06.2013 tarihinde askerlik, doğum veya ücretsiz nedenleri ile görevde bulunmayanlar göreve başladıkları tarihte bu kanun hükümlerinden yararlanacak ve belirtilen sürelerde (30 gün) müracaat ederlerse kadroya alınacaklardır.
 3. c)Aile hekimi veya aile sağlığı elemanı olarak görev yapan sözleşmeli personel görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın başvuru yaptıklarında kadroya alınabileceklerdir.
 4. d)Bu şekilde kadroya alınan personel 5 yıl süre ile başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakil yapamayacaktır.
 5. e)25.06.2013 tarihinden önce vizeli-sözleşmeli personel pozisyonlarına personel alımına yönelik olarak ilanı verilmiş ve yerleştirme işlemi henüz bitmemiş olanlar bakımından da bu kanun uygulanacak ve bu kişiler göreve başladıklarında kanundan yararlanacaklardır.
 6. f)Bu kişilerin iş sonu tazminatı ödenmeyecek olup, çalıştıkları süreleri emekli ikramiyesine esas hizmet süresine dahil edilecektir.
 7. g)Bir önceki kanunla yani 657 sayılı kanunun geçici 37. maddesine göre memur kadrosuna atanamayan sözleşmeli personelin açtığı davayı ilk derece mahkemesinde kazanmış olup, davası henüz bitmeyenler müracaat ettiklerinde bu kişilerde yararlanacaktır.

 

4-    Kanunun 41. maddesi ile 5510 sayılı kanuna geçici 51. madde eklenmiştir. Bu madde ile geçici 43 ve 44. maddelerden yararlanamayanlara yeniden yararlanma hakkı tanınmıştır.

 1. a)5510 sayılı kanunun geçici 44. maddesine göre 23.04.1999 ile 14.02.2005 tarihleri arasında disiplin cezası sonucu memuriyetleri sona erenlerin emekli karşılık ve keseneklerinin kurumları tarafından ödeneceği düzenlenmişti. 6495 sayılı bu kanunun 41. maddesi ile 5510 sayılı kanuna geçici 51. madde getirilmiş olup, geçici 44. maddeden yararlanmamış olanların 31.12.2013 tarihine kadar kurumlarına başvurmaları halinde geçici 44. maddeden yararlanacakları belirtilmiştir.
 2. b)Geçici 44. madde hükümleri 28.02.1997 ile 23.04.1999 tarihleri arasını kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Yani 28.02.1997 ile 14.02.2005 tarihleri arasında memuriyetleri sona erenlerin açıkta kaldıkları sürelere ait emekli kesenek ve karşılıkları devlet tarafından ödenecektir. Bunun için bu kişilerin 31.12.2013 tarihine kadar kurumlarına müracaat etmeleri gerekecektir.

 

5-    Kanunun 43. maddesi ile 22.06.2006 tarihli ve 5525 sayılı memurlar ile diğer kamu görevlilerinin bazı disiplin cezalarının affı adlı kanuna ek 1. madde getirilmiştir. Buna göre 28.02.1997 tarihinden sonra verilen disiplin cezaları nedeni ile memuriyetten çıkarılanlardan, 4455 sayılı kanun veya bu kanun (6495) hükümlerinden yararlanmış olanların; memuriyete giriş şartlarını kaybetmemiş olmaları, durumlarına uygun boş kadro veya pozisyon bulunması, bu kadro ve pozisyonlara ait nitelikleri taşımaları ve 3 ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla yeniden göreve alınmalarında 2013 yılı merkezi yönetim bütçe kanunun eki (i) cetvelinde yer alan atama sayısı sınırlamasının uygulanmayacağı düzenlenmiştir.

 1. a)Buna göre 28.02.1997 tarihinden sonra verilen disiplin cezaları nedeni ile memuriyetten çıkarılanların belirtilen şartları taşımaları halinde 3 ay içerisinde müracaat etmeleri halinde yeniden aynı kadro ve pozisyonlarına atanacakları belirtilmiştir.
 2. b)5555 sayılı kanuna eklenen ek 1. madde uyarınca 657 sayılı kanuna tabi aday memur statüsünde görev yapmakta iken 01.01.1990 ile 02.08.2013 tarihleri arasında 657 sayılı kanunun 125. maddesinin 1. fıkrasının A bendinin g alt bendinde yer alan fiili işlediği gerekçesi ile aynı kanunun 56 ve 57. maddeleri uyarınca disiplin cezası veya olumsuz sicil almış olmaları nedeni ile memuriyetle ilişiği kesilenlerin 3 ay içerisinde müracaat etmeleri durumunda memurluğa atanma şartlarını kaybetmemeleri halinde aynı kadroya 2 ay içerisinde atanacakları düzenlenmiştir. Bina göre 01.01.1990 tarihinden bu tarafa kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı davrananlar ile olumsuz sicil alanların adaylıkla ilişiklerinin kesilmesi nedeni ile memuriyetten atılanlar 3 ay içinde müracaat etmeleri halinde 2 ay içinde aynı veya benzer ünvanlı kadrolara atanabileceklerdir.

6-    Kanunun 73. maddesinin h bendi ile 663 sayılı KHK’nın 23. maddesinin 7. fıkrasının c ve ç bentleri yeniden düzenlenmiştir. Bilindiği gibi bu bentler Anayasa Mahkemesi’nin 14.02.2013 tarih ve 2011/150 E, 2013/30 K sayılı kararı ile iptal edilmişti. AKP hükümeti iptal edilen maddeleri aynı şekilde düzenleyerek tamamen Bakanlık denetiminde olan Sağlık Meslekleri Kurulu’nun meslekten men cezaları düzenlemesini getirmiştir. Kanunun aynı maddesinde yine aynı şekilde Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilen 663 sayılı KHK’nın 47. maddesinin 1,2 ve 3 fıkraları yeniden düzenlenmiştir. Böylece vatandaşın her türlü kişisel verisi Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından hukuk sınırları zorlanarak kullanılabilecektir.

7-    Kanunun geçici 1. maddesi ile kapatılan SHÇEK Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı tarafından 14.06.1997 tarihinde yapılan personel sınavında başarı gösterip devlet memuru olarak atanan ancak sonradan sınavların iptal edilmesiyle memuriyeti sona eren kişilerin 6 ay içinde müracaat etmeleri halinde devlet memuru olarak atanabilme şartlarını kaybetmemeleri şartıyla durumlarına uygun memur kadrolarına atanabilmeleri sağlanmıştır.

 

Yukarıda belirtilen açıklamaların tüm işyerlerinde üyelere duyurulacak şekilde ilan edilmesi ve gerekli çalışmaların yapılması önemlidir.

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

NOT: 657 DMK’nın 101. Maddesi Bilgi amaçlıdır.

 

Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tesbiti:

Madde 101 – (Değişik: 132/2011-6111/105 md.)

Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir. Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Engelli memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. (2)(3)

–––––––––––––––––

(1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “özürlüler” ve “özür” ibareleri sırasıyla

“engelliler” ve “engel” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Özürlü” ibaresi “Engelli” şeklinde

değiştirilmiştir.

(3)12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “doğumdan sonraki bir yıl süreyle”

ibaresi “doğumdan sonraki iki yıl süreyle” şeklinde değiştirilmiştir

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]