İNSANIMIZ DİŞSİZ,

MUAYENEHANESİNDE ÇALIŞAN DİŞHEKİMİ İŞSİZ,

ADSM’lerde ÇALIŞANLAR KÖLE DURUMUNDADIR”

Ülkemizde 22 Kasım gününü içine alan hafta; “Ağız ve Diş sağlığı” konusunda halkın bilinçlenmesine katkı sağlamak, dikkatini çekmek, doğru alışkanlıklar kazandırmak amacıyla “Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası” olarak kutlanmaktadır.

Sağlık Bakanlığı politikalarını, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Dişhekimleri Birliği (FDI) öncülüğünde başlatılan ve İstanbul’da gerçekleştirilen FDI Kongresi’nin de sonuç bildirgesinde (FDI 2020 Vizyonu) yer alan  “Ağız sağlığı, genel sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır ve temel insan hakkıdır.” anlayışı doğrultusunda oluşturmalıdır. Bu amaçla da; Bireyin ağız diş sağlığının iyileştirilmesini ve nitelikli Ağız ve Diş Sağlığı hizmetinin sunulması için;  bilimsel temelli, kanıta dayalı ve koruyucu ağız diş sağlığını önceleyen politikalar ivedilikle hayata geçirilmelidir.

Artık tüm dünyada, ağız ve diş sağlığı modelini oluştururken, bulaşıcı olmayan hastalıklarla (kalp, şeker hastalığı, kronik solunum hastalıkları, ruh sağlığı hastalıkları, kanser vb.) ağız sağlığının ortak risk faktörlerine göre değerlendirilip ele alınması yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

Dünyadaki ölümlerin % 60 ‘tan fazlasının, başka bir deyişle yılda 36 milyon insanın bu hastalıklardan öldüğü gerçeği göz önünde bulundurulduğunda ve bu konu ağız sağlığı ile ilişkilendirildiğinde, ağız diş sağlığının ne kadar önemli olduğu görülmektedir.

Ülkemizde, % 90‘nın üzerinde tedaviye muhtaç diş eti hastalıkları, diş çürükleri ve diş eksikliği görülmektedir.  65 yaş üstü insanımızdaki dişsizlik oranı % 67,  0-11 yaş grubundaki her çocuktan 6’ya yakın tedavi edilmesi gereken  dişeti sorunu, diş çürüğü ve eksik dişi varken, bu konuda bakanlığın etkili bir çalışma yürütmemesi, bu alandaki emek ve meslek örgütleriyle işbirliği içinde bir program oluşturmaması bu konuya olan duyarlılığın da göstergesidir.

Sağlık Bakanlığı’nın 75 milyon ülke nüfusuna 7000 Dişhekimi kadrosuyla Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinde verilmeye çalışılan  hizmetler; 15,7  saatlik bir çalışmayı gerektirirken, bu hizmetin 8 saat içinde yapılmak üzere kurgulanması; kalite sorgulamasını, Ağız ve Diş Sağlığı merkezi çalışanlarının hangi koşullarda  çalışmaya zorlandıklarını, halkın sağlığının nasıl göz ardı edildiğini çok açık ortaya koymaktadır.

ADSM’lerinde çalışanlar bu ağır iş yükü altında ezilirken, silikozis başta olmak üzere birçok meslek hastalığı ve risklerle da karşı karşıyadır. Üstelik özlük haklarıyla ilgili adaletsizliklerle de karşı karşıyadır.

“Toplum Ağız  Diş Sağlığı Haftası” nedeniyle irdelediğimiz bu konudaki politika zafiyetini tüm sağlık mesleklerinde görmek mümkündür. Uzun soluklu makro planlar yerine her gün kalktığımızda değişen günü kurtaran “açıklamalarla” 75 milyonluk bir ülkede “sağlık yönetimi” olamaz!

Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri Olarak;

  • Sağlık Bakanlığına bağlı kurumların ağırlıklı olarak koruyucu ağız diş sağlığı hizmetleri  vermesini,
  • Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin nitelikli ve sürdürülebilir olması için,  atıl durumda bırakılan 15.000 serbest çalışan dişhekiminin de ülkenin ağız diş sağlığı hizmetlerine dahil edilmesini,
  • Nitelikli eğitim  ve nitelikli insan gücü için üniversitelerin alt yapı ve öğretim üyesi ve akademisyen sorunu çözülmeden hızla artışın durdurulması ve fakültelerin performans kıskacından kurtarılarak, gerçek görevi olan bilimsel araştırma ve eğitim çalışmalarına yönlendirilmesini,
  • ADSM’lerinde istihdam edilen tüm çalışanların yıpranma, iş riskleri, iş kazaları ve meslek hastalıklarına yönelik sorunlarının bir an önce çözümlenmesini, bunun için de ilgili emek ve meslek örgütleriyle ortak çalışmalar yürütülmesini,
  • ADSM çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili adaletsizliklerin giderilmesi, performans gibi çağ dışı uygulamaya son verilerek, emekliliğe yansıyacak bir ücretlendirme için gerekli düzenlemelerin yapılmasını,
  • Sağlıkta “Taşeron” olmaz. Ağız ve Diş Sağlığı konusunda da taşeron çalışma ve hizmet alımından bir an önce vazgeçilmesini,

ve bu konuda tüm mesleklerin örgütleriyle iletişime geçilmesini talep ediyoruz.

 

Önce koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti, sonra da “Eşit, Nitelikli ve Ulaşılabilir Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti” için birlikte mücadele kararlılığımızı bir kez daha ilgililer ve kamuoyunun bilgisine sunarız. 22 Kasım 2013

Türk Tabipleri Birliği (TTB)

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB)

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)

DİSK, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık İş)

Türk Hemşireler Derneği

Türk Ebeler Derneği (TED)

Tüm Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği (TÜMRAD DER)

Türk Medikal Radyoteknoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği (TMRT DER)

Sosyal Hizmet Uzmanlar Derneği (SHUD)

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]