Sendikamız, 26 Mart 2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve yer Değiştirme Yönetmeliğinin 30. maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesinde geçen “… iki yıl …” ibaresinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması amacı ile Danıştay’a dava açılmıştır.

 
 

Av. Öztürk Türkdoğan

Necatibey Cad. 82-13

Kızılay-Ankara

Tel      : 0312 232 61 22

Faks   : 0312 230 21 93

 

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA

(Yürütmeyi Durdurma İstemlidir)

DAVACI        : Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)

VEKİLİ           : Av. Öztürk Türkdoğan

DAVALI         : Sağlık Bakanlığı, Ankara

D. KONUSU : 26 Mart 2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 30. maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesinde geçen “… iki yıl …” ibaresinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemidir.

T. TARİHİ     : 26.03.2013

AÇIKLAMALAR: : Müvekkil sendika 4688 sayılı kanunun 5. maddesine göre çıkarılmış bulunan hizmet kolu yönetmeliğinde yer alan Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında örgütlüdür. Dava konusu yönetmelikteki düzenleme sendika üyelerinin ortak menfaatini ihlal ettiğinden iş bu davayı açmak gerekmiştir (EK 1).

İPTAL SEBEPLERİ: Dava konusu yönetmeliğin 30. maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesinde, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 ve 29. maddelere göre atanan personel atandıkları tarihten itibaren fiilen 2 yıl çalışmadıkça başka bir yere atanma talebinde bulunamaz düzenlemesi yapılmıştır. Madde metnindeki düzenlemede geçen “… iki yıl …” ibaresi 08.06.2004 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde “… bir yıl …” olarak düzenlenmişti. Yeni yönetmelik yürürlüğe girdiği 26 Mart 2013 tarihine kadar da bir yıllık kural geçerli idi. Dava konusu yönetmelikle bir yıllık süre iki yıla çıkarıldığından başta sendika üyeleri olmak üzere çalışanların aleyhine bir düzenleme getirmiştir.

Devlet memurlarının yer değiştirme sureti ile atanmalarına ilişkin yönetmeliğin 5. maddesinin 3. fıkrasında sadece zorunlu yer değiştirmeye tabi personel açısından hizmet bölgelerindeki çalışma süresinin iki yıl olduğu belirtilmiştir.

657 sayılı kanunun 72. maddesinde devlet memurlarının yer değiştirme sureti ile atanma ilkeleri belirlenmiş olup sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfının tamamını kapsayacak şekilde iki yıllık zorunlu çalışma süresi öngörülmemiştir. Yine aynı şekilde 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 1. maddesinde tabip, diş tabibi ve eczacılar açısından özel düzenleme yapılmış olup bu düzenlemede de iki yıllık zorunlu çalışma şartı öngörülmemiştir. Dava konusu yönetmeliğin 30. maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesindeki 2 yıllık çalışma süresi adeta tüm sağlık personeli bakımından zorunlu çalışma süresi getirmiş olup açıkça hukuka aykırıdır. Bilindiği gibi yönetmelikler dayandıkları kanuna aykırı olamazlar. Kanunda açıkça düzenlenmemiş bir husus ile ilgili olarak yönetmelikle çalışanların aleyhine olacak yeni düzenlemeler getirilemez. Çalışma süresi çalışma hakkı kapsamında değerlendirilmesi gereken bir husustur. Çalışma hakkı ise Anayasanın 49. maddesinde düzenlenmiş olan bir haktır. Anayasanın 49. maddesinde devletin çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alacağı düzenlenmiştir. Anayasanın 49. maddesinde “çalışan” ibaresi kullanılarak kamu görevlisi ve işçilerin tamamı kastedilmiştir. Dolayısıyla çalışma hakkı düzenlemesi kamu görevlileri bakımından da esas alınması gereken bir haktır. Çalışma hakkı temel hak ve özgürlükler içerisinde yer alan bir haktır. Anayasanın 13. maddesinde temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunulamayacağı, ancak kanunla sınırlanabileceği ve sınırlama yapılırken ölçülülük ilkesine uyulması gerektiği belirtilmiştir.

Yıllardır Sağlık Bakanlığı’nda ilgili yönetmelik uyarınca ilk ve yeniden yapılan atamalar, yer değiştirme sureti ile yapılan atamalar, kurumlar arası naklen atamalar, sınıf ve unvan değişikliği nedeni ile yapılan atamalar, hizmet gereği yapılan atamalar, yönetici atamaları, yeni açılan tesislere yapılan atamalar ve becayiş yoluyla yapılan atamalarda uygulanan bir yıllık sürenin, dava konusu yönetmelik ile iki yıla çıkarılması ölçülülük ilkesine uymadığından, hukuka aykırı olduğu açıktır. Bu nedenle söz konusu düzenlemenin iptal edilmesi gerekmektedir.

3359 sayılı kanunun ek 3. maddesinde devlet hizmet yükümlülüğüne tabi hekimler bakımından atandıkları yerler ile ilgili çalışma gün sayıları belirtilmiştir. Bu sayılar 6. grup için 300 gün olup, 1. grup için 600 gündür. Dava konusu yönetmelikle kanunda bile öngörülmeyecek şekilde zorunlu çalışma süresi iki yıla çıkarılmak istenmektedir. Bu yönüyle de dava konusu yönetmelik düzenlemesi açıkça hukuka aykırıdır.

Sonuç olarak dava konusu yönetmeliğin ilgili düzenlemesi sebep ve amaç yönünden hukuka aykırı olduğundan, iptal edilmesi gerekmektedir.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA SEBEPLERİ: 2577 sayılı kanunun 27. maddesindeki koşullar oluştuğundan, dava konusu yönetmeliğin 30. maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesinde geçen iki yıl ibaresinin yürütülmesinin durdurulması gerekmektedir.

DELİLLER: Ekteki belgeler ve diğer deliller.

HUKUKSAL SEBEPLER: Anayasa, Danıştay Kanunu, 657 ve 3359 sayılı kanunlar ve diğer ilgili mevzuat.

İSTEM SONUCU: Dava konusu 26 Mart 2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 30. maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesinde geçen “… iki yıl …” ibaresinin yürütülmesinin durdurularak iptal edilmesine, yargılama harç ve giderleri ile avukatlık vekalet ücretinin davalı idare üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygıyla dilerim. 16 Mayıs 2013

 

Av. Öztürk Türkdoğan

 

 

EK: Onanmış Vekaletname

       1

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]