ADSM’LERDE ÇALIŞAN RÖNTGEN TEKNİSYENLERİNE FİİLİ HİZMET ZAMMI VERİLMEMESİNE DAVA AÇTIK

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hastane Hizmetleri Başkanlığının 28.02.2013 tarih ve 1532 sayılı genel yazısı ile tesis edilen ağız ve diş sağlığı merkez ve hastanelerinde görev yapan röntgen teknisyenlerinin fiili hizmet süresi zammından yararlanamayacaklarına dair işleminin iptali için Danıştay’a dava açtık.

Av. Öztürk Türkdoğan

Necatibey Caddesi No: 82/13

Kızılay / ANKARA

Tel: 232 61 22

Faks: 230 21 93


DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI        : Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Necatibey

Caddesi no:82/13, ANKARA

VEKİLİ           : Av. Öztürk Türkdoğan

DAVALI         : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Balgat ANKARA

D. KONUSU : Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığının 28.02.2013 tarih ve 1532 sayılı genel yazısı ile tesis edilen ağız ve diş sağlığı merkez ve hastanelerinde görev yapan röntgen teknisyenlerinin fiili hizmet süresi zammından yararlanamayacaklarına dair işleminin iptali istemidir.

T. TARİHİ     : 4 Mart 2013

AÇIKLAMALAR:

Müvekkil sendika 4688 sayılı kanunun 5. maddesine göre çıkarılmış bulunan hizmet kolu yönetmeliğine göre sağlık ve sosyal hizmet kolunda bulunan Sağlık Bakanlığında örgütlüdür. Müvekkil sendikaya üye çok sayıda röntgen teknisyeni bulunmaktadır. Dava konusu genel yazı ile röntgen teknisyenlerinin ortak ve meşru menfaatleri ihlal edilmiştir.

Dava konusu genel yazı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri ile hastanelerinin denetimli alanlarında çalışan ve şua izni kullanan röntgen teknisyenlerinin fiili hizmet süresi zammından yararlanamayacaklarına dair SGK görüşünü belirtmiş ve bu çerçevede gereğinin yapılmasını belirterek kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem tesis etmiştir (EK 1).

İPTAL SEBEPLERİ:

5510 sayılı kanunun “Fiili Hizmet Süresi Zammı” başlıklı 40. maddesinde radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde, doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan işlerde çalışanların yıllık 90 gün fiili hizmet süresi zammından yararlanacağına dair açık hüküm vardır. Röntgen teknisyenleri Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile hastanelerinde röntgen makinesi ile sürekli diş ile ilgili röntgen filmleri çekmektedirler. Genel yazıda, röntgen teknisyenlerinin koruyucu bir engel arkasında film çektiği belirtilerek fiili hizmet zammından yararlanmalarına gerek olmadığı belirtilmiştir. Bütün film çekimlerinde aynı kural geçerlidir. Normal röntgen ünitesinde de röntgen teknisyeni koruyucu bir engel arkasında film çekmekte ve ışınlardan korunmak için koruyucu elbise, boyunduruk, gözlük kullanmak durumunda olup, koruyucu ünitenin kurşun kaplama ile kaplanması gerektiği de bilinmektedir. Davalı idare röntgen teknisyenlerinin zorunlu olarak korunmasını gerektiren tedbirleri ileri sürüp fiili hizmet zammından yararlanamayacaklarını belirterek mevzuatla çelişkiye düşmüştür. Dolayısıyla bu görüşe itibar edilmemesi gerekmektedir.

Radyasyon Güvenliği tüzüğünün 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. maddeleri tüzük kapsamına giren radyasyon kaynaklarının bulundurulması, kullandırılması, imal, ithal ve ihraç edilmesi, alınması, satılması, taşınması,   depolanması ve radyasyon kaynaklarıyla çalışılabilmesi konularında lisans verme işlemlerini düzenlemektedir. Ağız ve diş sağlığı merkezlerinin röntgen ünitelerinde röntgen çekimi yapılabilmesi için Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından lisans belgesi verilmektedir. Ekte Sağlık Bakanlığı’na bağlı Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine verilmiş lisans belgesi örneği bulunmaktadır (EK 2). Buradan da anlaşılacağı gibi bir radyasyon kaynağı olduğundan dolayı lisans belgesi verilmiştir. Davalı idarenin ağız ve diş sağlığı merkezlerindeki röntgen çekim ünitelerinde çalışanların radyasyona maruz kalmadığı iddiası dayanaktan yoksundur. Bu görüş yasa ve uygulamalara açıkça aykırıdır.

Konuyla ilgili olarak Ankara 12. İdare Mahkemesinin, Ankara 10. İdare Mahkemesinin emsal niteliğinde karaları da bulunmaktadır (Ek 3).

HUKUKSAL SEBEPLER: İYUK, 5510 sayılı kanun, 657 sayılı kanun, radyasyon güvenliği tüzüğü, radyoloji tüzüğü ve diğer mevzuat.

DELİLLER: Ekteki belgeler ve diğer deliller.

İSTEM SONUCU: Dava konusu genel yazının iptaline, yargılama harç ve giderleri ile avukatlık vekalet ücretinin davalı idare üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. 30.04.2012

Av. Öztürk Türkdoğan

Ek: Onanmış vekaletname

       3

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]