Yaşadıkları sayısız sorun ve olumsuzluklara rağmen, ‘’İnsan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, sonsuz sabır, özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini yerine getirmeye çalışan sağlık ekibinin onurlu üyeleri ebelerimizi tebrik ediyoruz. Ebeler haftasını ve 5 mayıs dünya ebeler gününü kutluyoruz.

Sağlıkta dönüşüm programıyla gelinen son noktada sağlık alanında çalışan her meslek grubu gibi ebelik mesleğinde de dejenerasyon yaşattırılmaya devam ediyor.

Türkiye’de 51 bin 905 ebe bulunmaktadır. Bunların,47 bini Kamuda görev yapmaktadır.Hükümetin amacı kamuda sözleşmeli ve taşeron sağlık çalışanı uygulamasını yaygınlaştırılmaktır. Türkiye’de sağlık alanında özelleştirme ve metalaştırma olunca istedikleri kanunu bir günde çıkaran AKP hükümeti, ebelerin çalışma yaşamına ilişkin yasa çıkarmak şöyle dursun bunun sözünü bile etmemektedir.

Türkiye’de ebeler kendi iş tanımları dışında başka işlerde de çalıştırılmaya zorlandıkları gibi, yasal düzenlemelerin hala yapılmamasından kaynaklı çalışma yaşamlarında, atamalarında karşılaştıkları sorunlar gittikçe artmaktadır. Sonuçta sağlıkta dönüşümün uygulamaları en çok da ebeler üzerinde mesleki rol kayıplarına neden olmuş ve olmaya devam etmektedir. Ebelik profesyonel bir meslek olmaktan çıkmakta, sağlık çalışanı olarak görülmeyip yardımcı sağlık elemanına dönüştürülmektedir. Bunlar yetmezmiş gibi son günlerde artarak devam eden saldırı ve şiddet olayları, can güvencemizin olmadığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla ebelik mesleğinin “ağır ve tehlikeli işler” kapsamına alınarak fiili hizmet tazminatı verilmelidir. Yetkililer tarafından ebeler, yardımcı sağlık personeli olarak adlandırılmaktadır. Oysa ebeler sağlık personelidir bu hata derhal düzeltilmelidir.

 

Sağlık hizmetinin sunumunda bu kadar önemli yeri olmasına rağmen, kamu kurumlarında yeterince kadro açılmaması ebelerin istihdam sorunlarının başında gelmektedir. 

Kalkınmışlık göstergeleri arasında ilk sıralarda yer alan anne ölüm oranı, bebek ölüm oranı, 5 yaş altı ölüm oranı ve kızamık sıklığının azaltılmasında ebeler birinci derecede öneme sahiptir.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin tasfiyesinin ardından aile hekimliklerinde çalışan ebelerin yeni adları aile sağlığı elemanı olmuştur. Yapılan bu uygulama ile ebelik mesleği yok sayılmaktadır. Kendi mesleğini kapsamayan birçok angarya işi yapmak zorunda bırakılmıştır.

Meslekleri dışında kurumlar da, başka görevlerde zorla çalıştırılmakta ve mesleklerini icra etmeleri engellenerek Cezaevlerinde üst araması bile yaptırılır hale getirilmişlerdir.

ASM ve TSM’lerde Güvencesizlik, (iş ve gelir güvencelerinin olmaması) işsiz kalma kaygısı, nöbet ve icaplar, düşük ücret ve zor çalışma koşulları, kendi iradeleri dışında doktorun kayıtlı nüfusuna göre değişik ücret ve sözleşmeli gibi statülerde çalıştırılmaktadırlar. Hastanelerde çalışan ebelerimiz de performans, kalite yönetimi ile emekliliğe yansımayan döner sermaye ek ödemeleri ile çalıştırılmaktadır. Sağlığın gelişmişlik göstergelerinin en önemlilerinden ikisi ‘anne ve bebek ölüm oranı’ iken bu göstergelerin iyileştirilmesinde lokomotif görevi olan ebeler, sağlık işçisi,vekil ebelik gibi uygulamalarla düşük ücret ve sosyal haklardan mahrum bir şekilde kamuda istihdam edilmektedirler.

Ebe yetiştiren üniversite bölümleri çoğalırken, kamuda istihdam azaltılmakta işsiz bir ebe ordusu yaratılarak Kamuda sözleşmeli ve taşeron sağlık çalışanı uygulamasının yaygınlaşması ile ebelerin sağlık alanında daha fazla emek sömürüsüyle karşı karşıya getirilmektedir.

Ebelik başlı başına meslek iken, hemşirelik hizmetini yapan ebelerin hemşireliğe geçirilmesi ile ebelik mesleğinin görev sınırları belirsizleştirilerek mesleki bağımsızlıkları yok edilmektedir.

Sağlıkta Dönüşüm sürecinde ortaya çıkan bu ağır tablo, bütün sağlık emekçilerinin özel, kamu, taşeron ve kadrolu diye ayırmadan örgütlenmemizi zorunlu kılmaktadır.  Sağlık hizmeti bir ekiptir. Ebelerde bu ekibin ayrılmaz üyeleridir. Bu sürece dur demek için;

Ebelik mesleği ağır ve tehlikeli işler kapsamına alınması,

Ebelik mesleğinin görev tanımının bir an önce yapılması,

Ebelik yasasının çıkarılması ,

Esnek kuralsız çalışmaya karşı; iş güvencemiz, can güvencemiz, güvenceli çalışma koşullarının sağlanması,

Performans yerine emekliliğe yansıyacak temel ücret,

Haftalık çalışma saatlerinin 35 saat olması,

Her iş yerinde kreş açılması için,

TAŞERON SÖZLEŞMELİ KADROLU HEP BİRLİKTE MÜCADELEYİ YÜKSELTEREK DEVAM EDECEGİZ.

 

             SES MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]