21-28 NİSAN EBELER HAFTASI 5 MAYIS DÜNYA EBELER GÜNÜ KUTLU OLSUN

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlıkta dönüşümden ebelerde memnun değil. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin tasfiyesinin ardından aile hekimliklerinde çalışan ebelerin yeni adları aile sağlığı elemanı olmuştur. Kendi mesleğini kapsamayan birçok işi yapmak zorundadırlar.

Tedavi hizmetlerinin sunumunda ise devlet ve üniversite hastanelerinde yeterince kadro açılmaması veya çalışma sürelerinin uzun ve ağır olması ebelik mesleğinin sorunlarını arttırmaktadır. 

Bugün için kamu personeli atamalarının yeterli olmaması, ithal ebe hemşire alınmasının yolunun açılması işsiz kalma kaygısını artırmaktadır. ebelerhaftasiAyrıca kamuda sözleşmeli sağlık çalışanı uygulamasının yaygınlaşması da ebelerin özel sağlık alanında daha fazla emek sömürüsüyle karşı karşıya kalmalarına neden olmaktadır. 

 

Bu gün alanda 21-28 Nisan tarihlerinde kutlanan ”Ebeler Haftası” dolayısıyla yapılan araştırmaya göre Türkiye’de toplam 48 bin 498 ebenin görevli olduğu, ebelerin 43 bin 498’inin Sağlık Bakanlığı, 4 bin 352’sinin özel sektör, 633’ünün ise üniversite hastanelerinde görev yaptığı belirtiliyor. Türkiye nüfusunun yarısı kadın olduğunu düşünürsek ülkemizde bir ebeye 800 kadın düşüyor. Araştırmada, 100 bin kişiye düşen ebe sayısına göre Türkiye’nin AB ülkeleri ile karşılaştırmasına da yer verildi. Buna göre, Türkiye’de, 100 bin kişiye 64 ebe düşüyor. Bu sayının AB ülkelerinden fazla olduğu iddia edilse de gelişmekte olan ülkemizde doğurganlık sayısı AB ülkelerinin çok üzerindedir. Ülkemizde Başbakan her aileye en az üç çocuk önerirken onların sağlıklı doğum yapmasına yardımcı olacak aynı ebelerin anne olacağını düşünüyor mu? aynı ebelerin asgari ücrete çalıştıklarını işyerlerinde çocukları için kreşlerin olmadığını biliyor mu?.

Sağlıkta kalkınmışlık göstergelerinde ilk sırasında anne ölüm hızının, bebek ölüm oranın salgın hastalıklarının azaltılması önemlidir birinci basamak sağlığın en başta görevi bunlardır bu görevde ebelerimize aittir. Aile sağlığı merkezlerinde ebelerimiz görev yapmaktadır ücretleri oldukça düşüktür angarya işleri fazladır her aile hekimine bu günün şartlarında iki ebe görevlendirilmelidir.

Türkiye’de ebeler kendi iş tanımları dışında başka işlerde de çalıştırılmaya zorlandıkları gibi yasal düzenlemelerin hala yapılmamasından kaynaklı çalışma yaşamlarında atamalarında karşılaştıkları sorunlar bitmek bilmemektedir. Sonuçta sağlıkta dönüşüm uygulamaları en çok da ebeler üzerinde mesleki rol kayıplarına neden olmaktadır. Ebelik profesyonel bir meslek olmaktan çıkmakta, sağlık çalışanı olarak görülmeyip yardımcı sağlık elemanına dönüştürülmektedir. Bunlar yetmezmiş gibi son günlerde artarak devam eden saldırı ve şiddet olayları, can güvencemizin olmadığını ortaya koymuştur. Adana İlimizde de sık sık bu tür şiddet olaylarıyla sık sık karşılaşıyor Ebelik ağır işten sayılmalı fiili hizmet zammı payı verilmelidir ebeler yardımcı sağlık personeli değil sağlık personelidir bu hata derhal düzeltilmelidir.

Sağlık hizmetinin sunumunda bu kadar önemli yeri olmasına rağmen, kamu kurumlarında yeterince kadro açılmaması ve az sayıda yetişmelerine rağmen KPSS’ ye tabi tutulmaları ebelerin istihdam sorunlarının başında gelmektedir. Ayrıca mesleklerini devam ettirirken, Açık Öğretimle yüksek öğrenimlerini yapamamakta, yapsa da kadroları uygulanmamaktadır.

ASM ve TSM’ lerde mesleğin köreltilmesine neden olarak da; Güvencesizlik, (iş ve gelir güvencelerinin olmaması) işsiz kalma kaygısı, nöbet ve icaplar, düşük ücret kaygısı ve zor çalışma koşulları, kendi iradeleri dışında doktorun kayıtlı nüfusuna göre değişik ücret ve sözleşmeli olması gibi, Hastanelerde çalışan ebelerimizde performans, kalite yönetimi, diyerek emekliliğe sayılmayan düşük döner sermaye ek ödemeleri ile çalıştırılmaktadır,  özellerde asgari ücrete taşeron olarak çalıştırılmaktalar

Yaşanan bu dönüşüm sürecinde ortaya çıkan bu ağır tablo, bütün sağlık emekçilerinin özel, kamu, taşeron ve kadrolu diye ayırmadan örgütlenmemizi zorunlu kılmaktadır.  Susmakla idarecilerin baskısı ile yandaş sendikalara üye olmakla olmaz ekip ruhu ile iş güvencemiz ücret güvencemiz can güvencemiz için ,aynı işi yapanlar eşit ücret almaları insanca yaşayacak bir ücret almaları sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması, çalışırken alınan ücretlerin emeklilikte de alınması , ek ödemelerin emeklilikten sayılması için haftalık çalışma saatlerinin 35 saat olması,her iş yerinde kreş açılması için mücadeleye devam edelim.

Sendikamız bir süre önce yaptığı girişimle yataklı tedavi kurumlarında ebelik dışında birimlerde çalışan Ebe arkadaşlarımız için Hemşire olarak çalışma yetkisi kazanılmıştır. Ancak bunun yeterli olamadığını bilmekteyiz.

EBELİK MESLEĞİNİN BAĞIMSIZLIĞI VE ONURU İÇİN ELELE MÜCADELEYE DEVAM EDECEGİZ.

 

             SES ADANA ŞUBE YÖNETİM

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]