YÖNETİM KURULUMUZ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ KURUM BAŞKANLIĞI İLE GÖRÜŞTÜ

Facebook
Twitter
WhatsApp

Bilindiği gibi Sağlıkta Dönüşüm Programının son aşaması olan Kamu Hastane Birliklerine geçiş 02 Kasım 2011 tarihinde 663 Sayılı KHK ile tamamlandı. Bir yıl bir süre zarfı içerisinde KHB’lerine geçiş bitmiş olmalıydı. 87 Genel sekreterin atanmasıyla 2 Kasım 2012 tarihinde süreç fiilen başlamıştır. Fiili olarak başlayan bu süreç, çalışanlar boyutuyla ciddi anlamda sıkıntılar içerdiği bilinmektedir.

 

Bu çerçevede Merkez Yönetim Kurulumuz Kamu Hastaneleri Kurumu başkanlığı ile görüşerek yaşanan ve yaşanacak sorunları aşağıdaki maddeleri kurum başkanlığına aktarmıştır.

 

  • İlden ile farklı olmakla birlikte(Genel Sekreterlerin farklı uygulamaları), çalışanların mağduriyetine neden olacak mesai değişikliğine gidilmektedir. Mesaide esnek uygulamaya geçilmekte, normal gündüz mesaisi neredeyse ortadan kaldırılmakta, çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal durumlarına bakılmaksızın düzenlemeler yapılmaktadır. Örneğin; 24 saat uygulanan kreş hizmeti olmaması gözetilmeksizin, çocuklu çalışanlara vardiyalı çalışma zorunluluğu getirilmekte, gündüz mesaileri tamamen kaldırılmaya çalışılmaktadır.
  • 20 Aralık 2012 tarihinde, karar tarihi 30 Ekim 2012 olan, Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’na bağlı(TSM ve ASM) ve Sağlık Müdürlüklerine bağlı Acil 112 Ambulans Servislerinde çalışan yaklaşık 7000 kişi KHB’ne geçirildiğine dair ÇKYS sistemine yansımıştır. Birinci basamakta Aile Hekimliği uygulamasına geçişiyle aksayan “Koruyucu Sağlık Hizmetleri”, bu uygulamayla daha da aksayacaktır. Bu konu bir yana, sözü edilen görev değişiklileri, mevcut 663 Sayılı KHK’nin geçici 1 ve 2. Maddelerine uygun yapılmamıştır, yürürlükte olan “Atama ve Nakil Yönetmeliği” de uygulanmamıştır. Özellikle metropol kentlerde mağduriyetin oldukça fazladır.
  • Kamu Hastane Birlikleri Genel Sekreter ve Yöneticileri çalışanların ekonomik, özlük, demokratik ve sosyal haklarının güvencesi ve yasal hakları olan örgütleriyle, sendikalarla (özellikle sendikamız) muhataplık ilişkileri neredeyse askıya alınmış, sendika yönetici ve işyeri temsilcilerinin yasal mevzuattan kazandıkları haklar hiçe sayılarak uygulama yapılmaktadır. Örneğin; Sendikamızın Ordu Şube Başkanı’nın görev yeri değiştirilmiş, Kocaeli Şube Yönetim Kurulu üyesi ilçeye geçici görevle gönderilmiş, Bolu Şube yöneticimizin işyeri değiştirilmiş, yine Bolu ve Diyarbakır illerinde çalışan işyeri temsilcilerimizin işyerleri değiştirilmiştir. Merkez Denetleme Kurulu üyesi ve işyeri temsilcimiz Birlik içi geçici görevlendirme ile karşı karşıya bırakılmıştır.
  • 663 Sayılı KHK ve buna bağlı olarak çıkarılan Disiplin Yönetmeliği’ne aykırı hiyerarşik ilişki uygulaması görülmektedir. Örneğin; Hastane Başhekimliğine bağlı olması gereken Radyoloji ve laboratuar Üniteleri, Psikologlar, sosyal Hizmet Uzmanları(Sosyal Çalışmacılar), Diyetisyenler, Eczacılar, Fizyoterapistler… vb. Hastane Bakım Hizmetleri Müdürlüğü tarafında yönetilmeye çalışılmakta ve baskı uygulanmaktadır.
  • Bu yeni yapılanma bağlamında hastaneler şantiyeye dönüşmüştür. Ancak, Hastanelerin hizmet veren kapalı alan oranını arttırmaya dönük olarak; çalışanların, çalışma, dinlenme ve sosyal alanları neredeyse tamamen yok edilerek bu işlem gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.
  • 663 Sayılı KHK, ilgili Yönerge, genelge ve yönetmelikler, çalışanların görev tanımları ve görev sınırları bağlamında farklı bir düzenleme getirmemektedir. Oysa uygulamada, ilden ile, hastaneden hastaneye fark göstermekle birlikte, görev tanım ve sınırlarını aşan görevlendirmeler, görev talep etmeler, yerine getirilmemesi halinde de atama tehditleri yaşanmaktadır.
  • Gerek 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Yasası ve gerekse bu yasanın uygulanmasına yönelik Yönetmelik ile Genelgeler, İşveren Devlet Temsilcisi konumundaki yöneticilerin işkolunda mevcut sendikalara aynı mesafede olmalarını emretmektedir. Bu ilke Kamu Hastane Birlikleri yapılanması için kadroların atanmasında belirgin biçimde çiğnenmiştir ve bununla ilgili yasal ve hukuki girişim hakkımız saklı kalmak koşuluyla, bundan sonra Yöneticilerin işkolunda mevcut sendikalara aynı mesafede durması; muhataplık, sendikal çalışma, işyeri toplantıları için salon tahsisi, pano ve temsilcilik odası için olanak sağlanması gibi konularda sendikalar arasında ayırımcı davranış gösterilmemesi için azami özen gösterilmelidir.
  • Sendikalar; Kamu, Kamu Hizmeti, İşyeri, Çalışanlar, bütünlüğünün bir parçasıdır ve Anayasal-Yasal güvencelerle kurulmuş tüzel yapılardır. İşyerine idarenin çalışanlara duyuru yapması için iletişim olanaklarını kullanması ne kadar doğru ve gerekli ise, sendikaların bu duyuru olanaklarından yararlanması da o ölçüde doğaldır. Bu amaçla kullanılan Afiş, Bildiri, Broşür, Takvim, Ajanda vb. materyaller bu iletişim olanaklarının bir parçası olarak algılanmalı ve yasakçı bir anlayışla, hatta ayırımcı davranarak engellenmemelidir. Birlikler arasında fark olmakla birlikte, bazı birlik yöneticileri, sendikamıza ait takvimleri “Reklam”, “Promosyon” aracı sayarak asılmasına, dağıtılmasına izin vermemekte, dağıtılanları toplamaktadır.
  • Gerek 663 Sayılı KHK, gerekse bu anlamda yayınlanmış mevzuatta en çok kullanılan kavramın “Verimlilik” olduğu görülmektedir. Sağlık alanında iş gören meslekler olarak verimliliğin iş barışı, uygun çalışma koşulları, gönüllülük gibi faktörlere bağlı olarak artacağını söylemek yanıltıcı olmayacaktır. Kurum bünyesindeki yöneticilerin buna uygun davranması verilecek sağlık hizmetinin niteliğini de arttıracaktır.

Bütün bu belirtilenler ışığında, Kuruma bağlı merkez ve taşra teşkilatına bu konuların hatırlatılmasını sağlayacak bir “Genelge”nin gönderilmesi, bu genelgenin uygulanmasının titizlikle izlenmesi ve sendikamıza bu konuda bilgi verilmesi için gereğini bilgilerinize sunarız.

 

                                    Şinasi DURSUN                             Çetin ERDOLU

                                    Genel Mali Sekreter                                    Genel Başkan

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]