BASINA VE KAMUOYUNA

            Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı ve Üniversite hastanelerinde “Performansa Dayalı Döner Sermaye Sistemi” uygulanmaktadır.

            Bu sistemde; klinik bazında ölçülen performans kriterlerinden kaynaklı, aynı unvan ve derecede olan çalışanlar arasında dahi aldıkları performans ödemesinde oldukça fark bulunmaktadır. Bu uygulamaların sonucu olarak çalışanlar arasında eşitsizlik, hasekiperformanshoşnutsuzluk ve rekabet oluşturmuştur. Yani işyerlerinde iş barışı bozulmuştur.

            Ayrıca tamamen kar ve işlem sayısı üzerinden planlanan, sağlık hizmetinde tedavinin başarısını değil, kurumun kazanacağı parayı hedefleyen, hastayı müşteri, sağlık hizmetini ise alınıp satılır bir mal olarak gören, insani ve etik hiçbir değeri olmayan performans sisteminin sağlıkta uygulanamayacağını ve bu sistemden vazgeçilmesini talep ediyoruz.

            Performans sisteminin çalışanlara angarya iş yükü, hastalara ise paran kadar sağlık hizmeti alabilirsin demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu sistemin sağlıkta özelleştirmenin bir ayağı olduğunu, hastanelerin ticarethaneye dönüştürüldüğü ve biz sağlık çalışanlarının ise bu ticarethanelerde güvencesiz, esnek ve angarya çalıştırıldığının farkındayız.

            Bu sebeple bu sisteme itiraz ediyoruz. Performans sisteminden derhal vazgeçilmesini istiyoruz.

            Biz sağlık çalışanları;

            Hükümete sesleniyoruz;

            Bütçe görüşmelerinin devam ettiği bu günlerde “savaş bütçesi” değil emekçileri sefaletten kurtaracak, eğitime, sağlığa daha fazla pay ayrılan bir bütçe istiyoruz. Emekçilerin vergileri ile oluşturulan bu bütçeyi silah ve sermaye tekellerine peşkeş çekmekten vazgeçin. İçeride ve dışarıda uyguladığınız savaş politikasından vazgeçin.

            Yıllardır maaşlarımız düşük tutularak, döner sermayeden verilecek ücretlere mahkum edildik.  Her türlü ek ödemelerin ve döner sermayenin maaşlara eklenerek emekliliğe yansıtılmasını ve temel maaşlarımızın insanca yaşayacak düzeye çıkarılmasını istiyoruz.

            Kamu emekçilerine %4’lük zamları reva gören hükümet, doğalgaza, elektriğe, akaryakıta neredeyse her gün zam yaparak maaş zamlarını kat ve kat geri almaktadır. Maaşlarımıza doğalgaza, elektriğe, akaryakıta yapılan zamlar oranında zam yapılmasını istiyoruz.

            Hükümetin, sağlıkta dönüşüm programının mağduru olan hasta ve hasta yakınlarına sağlık sisteminde yaşanan sorunların sorumlusunun sağlık çalışanı gibi gösterilmesi sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti arttırmıştır. Aldığı maaşla geçinemeyen sağlık çalışanları bununla birlikte can güvenliği olmadan çalışmaktadır.

            Can güvenliğimizin olduğu çalışma koşulları istiyoruz.

            Herkese eşit, ücretsiz, nitelikli ve ulaşılabilir bir sağlık hizmetinin mümkün olduğunu biliyor, bunun için sağlığa bütçeden daha fazla kaynak aktarılmasını ve sağlıkta dönüşüm programından vazgeçilmesini talep ediyoruz.

 

SES İSTANBUL AKSARAY ŞUBESİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]