Bugün günlerden 20 Aralık 2012 bundan tam 18 yıl önce yani 20 Aralık 1994 yılında yaptığımız nerdeyse kamu çalışanlarının tamamına yakınının katıldığı görkemli grevimizin de yıl dönümü… 20 Aralık 1994 tarihi kamu çalışanları mücadelesinin ve taleplerinin karşısında hiçbir gücün duramayacağının dosta düşmana gösterildiği gündür aynı zamanda.

Bugün de günlerden 20 Aralık; bugün TBMM’de Kasım ayından bu yana süren 2013 yılı bütçe görüşmeleri maratonu son bulacak, AKP 20aralik2012keskhükümetinin ülkenin emekçilerinin, yoksullarının taleplerini yok saydığı hatta kazanılmış hakların kaldırılmaya çalışıldığı, bunun karşılığında bütçenin önemli bir kısmının askeri harcamalara ve faiz ödemelerine ayrıldığı 2013 yılı bütçesi hükümetin TBMM’ deki çoğunluğuna dayanarak yasallaşacak.

 

2013 YILI BÜTÇESİ EMEKÇİNİN BÜTÇESİ DEĞİLDİR, DERHAL GERİ ÇEKİLMELİDİR!

Vergi yükü dolaylı vergiler yolu ile emekçilerin sırtında, servet geliri üzerinden alınan vergi ise 0!

Asgari ücret açlık sınırının altında!

Eğitim ve sağlık hizmetleri ticarileşti!

Bütçenin vergiler kanalı ile gelirleri artıyor, fakat halka yine bütçe yok!

 

Bu gün mecliste oylanan,

Bu bütçede grevli toplu sözleşme mücadelesi yürüten kamu emekçileri yine yok.

Bu bütçede 739 TL’ye mahkûm edilen milyonlarca asgari ücretli yine yok.

Bu bütçede kıdem tazminatı gasp edilmek istenen işçiler yine yok.

 

Bu bütçede gübre parası bulamayan çiftçiler, köylüler yine yok.

Bu bütçede vergi yükü altında ezilen küçük esnaf yine yok.

Kısacası Bu Bütçede İnsanca Bir Yaşam Sürdürmek İsteyenler Yine Yok.

 

Peki, ne var bu bütçede?

Yine sermayeye teşvik, rantiyecilere kıyak var.

Asgari ücretten vergi kesintisi var.

Tüm kamu hizmetlerinin tamamen paralı hale getirilmesi var.

Eğitime ve sağlığa değil silahlanmaya ayrılan payın artırılması var.

 

10 Yıllık AKP iktidarı döneminde;

1 kg ekmeğin fiyatı 1 TL’den 3,4 TL’ye;
1 kg etin fiyatı 8 TL’den 35 TL’ye;
1 litre çiğ sütün fiyatı 0,18 TL’den 0,90 TL’ye,
1 litre benzinin fiyatı 1,66 TL’den 4,60 TL’ye,
1 metreküp doğalgazın fiyatı 0,39 TL’den 1,06 TL’ye yükselmiştir.

 

Sadece bu veriler bile göstermektedir ki, halkın temel tüketim maddelerine yapılan zam miktarı yüzde 200 ile 500 arasındadır.

Emekçileri yoksulluğa, halkı kamu hizmetlerinden yoksunluğa terk eden savaşın, rantın bütçesi derhal geri çekilmelidir! Çünkü!

”           Bütçenin hazırlanmasında demokratik süreçler işlemeli, sendikalar, demokratik kitle örgütleri bütçe hazırlık süreçlerinde yer almalıdır. Kamuda reform adı altında gündeme getirilen yasalar geri çekilmeli, sosyal devleti ve demokratikleşmeyi güçlendiren, emekçilerin haklarını geliştirici yeni bir reform için, sendikaların ve demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla çalışmalar başlatılmalıdır.

”           Vergi kaçırmayı özendiren ve ödüllendiren, yüksek gelir gruplarının lehine olan vergi aflarına son verilmelidir. Gelir dağılımında adaletsizliğe neden olan vergi gelirleri içindeki dolaylı vergilerin payı azaltılmalıdır.

”           Kamu emekçilerinin maaşlarının vergi dilimi artışından etkilenmemesi sağlanmalıdır.

”           Her ne ad altında olursa olsun, kamu emekçilerine verilen tüm ek ödemeler emekli aylığına yansıtılmalıdır.

”           Kamu harcamaları toplumsal yarar doğrultusunda yükseltilerek bütçe şekillendirilmelidir. Büyüme ve istihdamı arttırmak için kamunun yatırımcı niteliği hatırlanmalıdır.

Eğitime ve sağlığa ayrılan pay ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden belirlenerek artırılmalıdır.

”           Sağlıkta tasarruf ölümdür! “Sağlıkta Dönüşüm Programı” adı altında sürdürülen yıkım politikaları durdurulmalıdır.

”           Kamu hizmetlerinin eşit, ücretsiz, nitelikli ve herkese ulaşılabilir olması sağlanmalıdır.

”           Silahlanma, şiddet ve savaş politikalarına dayanan bütçe anlayışından vazgeçilmelidir.

Kamu çalışanlarının başta ücretleri olmak üzere bütün hakları özgür toplu pazarlık süreciyle belirlenmeli; siyasi iktidar, KESK ile derhal yeniden toplusözleşme masasına oturmalıdır.

 

            Konfederasyonumuza bağlı Büro Emekçileri Sendikası bütçe takvimine paralel olarak işkolunda yer alan Bakanlıkların bütçelerinin plan ve bütçe komisyonlarında görüşüldüğü günlerde Ankara’da Bakanlık, illerde bağlı birimlerin önlerinde taleplerini içeren basın açıklamaları yaparak, taleplerini plan ve bütçe komisyonunda yer alan milletvekillerine ayrı, ayrı ilettikleri,

Bugünde; sendika olarak öne çıkarttıkları ek ödemelerin emekli aylığına dâhil edilmesi ve fazla mesailerin önümüzdeki yıl itibari ile kaldırılması söz konusu olduğundan çalışanların uğrayacağı gelir kaybının seyyanen yapılacak bir artışla maaşlara dâhil edilmesi talebi ile ülke genelinde toplanılan dilekçelerini ilgili bakanlıklara hep birlikte göndermek için bir aradayız.

 

AKP HÜKÜMETİNİ UYARIYORUZ: BU ÜLKENİN EMEKÇİLERİNİN VE YOKSULLARININ TALEPLERİNE KULAKLARINI TIKAYAN HÜKÜMETLERİN SONU ORTADADIR!

  • Ek ödemelerin emekli aylığına dahil edilmemesi çalışanların emekli olması önünde en büyük engeldir. Emeklilik süreci çalışanların gelirinde % 60 civarında azalmaya neden olmakta olup emeklilik sürecinde onurlu bir yaşam talebi için buradayız.
  • Bu güne kadar ağır iş koşulları ve istihdam eksikliğinden bir nevi iyileştirme mantığı ile çalışanlara ödenen fazla mesailerin çalışanlarda herhangi bir gelir kaybına yol açmayacak şekilde seyyanen yapılacak bir zamla maaşlara dahil edilmesi için buradayız.
  • Bütçe gelirlerinin %60’ını oluşturan ülkenin en zengini ile en yoksulunun aynı oranda ödediği dolaylı vergilerin bütçe içindeki oranının düşürülmesi gelir dağılımında adaletin sağlanması için buradayız.
  • Kamu çalışanlarına uygulanan ve uygulanmak istenen il içi ve iller arası rotasyonlara, performans uygulamalarına ve iş güvencemizin kaldırılmasına karşı olduğumuz için buradayız.
  • Kamu çalışanları arasındaki ücret adaletsizliğine karşı eşit işe eşit ücret istediğimiz için buradayız.
  • Ücretsiz servis, yemek ve kreş talebi için buradayız.
  • Kamu çalışanlarının ek ödemelerini düzenleyen 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal Güvenlik Kurumunda kaldırılan ikramiyelerin tekrar ödenmesi, ek ödemelerde merkez taşra ayrımının kaldırılması için buradayız.
  • Kamusal hizmetlerin piyasalaştırılmasına karşı temel kamu hizmetlerinden tüm yurttaşlarımızın parasız ve eşit yararlanması için buradayız.
  • 4/C statüsünde çalışan kamu emekçilerinin yılsonu itibarıyla sözleşmeleri yenilenmektedir. Bütün 4/C kadrosunda çalışan emekçilerin kadroya geçirilmesi için buradayız.

Kamu çalışanları mücadelesinde 20 Aralık 1994’leri, yaratan bizler bugün 20 Aralıkta bir kez daha haykırıyor, AKP hükümetini bir kez daha uyarıyoruz, taleplerimize kulaklarınızı tıkamayın çünkü bu ülkenin emekçilerinin haklı ve meşru mücadelesi karşısında önceki hükümetlerin duramadığı gibi sizde duramayacaksınız. Çünkü bizler mücadelemizde haklıyız, güçlüyüz kazanacağız.

 

İNSANCA YAŞAYABİLECEĞİMİZ BİR ÜCRET, GÜVENLİ GELECEK İSTİYORUZ!

 

KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA, YA HEP BERABER YA HİÇ BİRİMİZ!

 

 

 

           İsrafil ŞAHİN

KESK Dönem Sözcüsü

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]