Performans Sistemi Bilimsel Tıp Eğitiminin Çökmesi, Çalışanların Mutsuzluğu Halkın Niteliksiz Sağlık Hizmeti Alması Demektir.

Sağlık sistemindeki olumsuzluklar artarak sürüyor. Siyasi iktidar sağlıktan eğitime, tüm kamu hizmetlerini piyasanın emrine vermekte canhıraş çalışıyor. Sağlık alanında yaşananlar başından beri bu amaca hizmet ediyor.Halkın sağlık hakkı yok ediliyor.Sosyal güvenlik hakkı, ücretsiz kamusal eğitim hakkı yok ediliyor.Çalışanlara sözleşmeli, güvencesiz, esnek çalışma, taşeronlaştırma dayatılıyor.Ücret ödeme biçimleri değiştirilerek performans ödemeleri yaygınlaştırılıyor.Yani sağlık emekçilerinin gelirleri hastaneye kazandırdıkları katma değer üzerinden hesaplanıyor.Son derece adaletsiz, bilim dışı, insanlık dışı, antidemokratik olan performans sistemi, tüm itirazlarımıza rağmen Tıp Fakültesi hastanesinde uygulanmaktadır.Uygulandığından beri Fakülte Hastanede iş yeri barışının performanscope1bozulduğunu çalışanlara mutsuzluk getirdiğini Tıp Eğitimini olumsuz etkilediğini görmekteyiz.Üstelik temel maaşlarımızda bir artış olmadığı için performans ödemelerinin emekliliğe yansımadığı çalışanların yıllık izine dahi ayrılamadıkları ortadadır.Bu konuda itirazlarımızı defalarca söyledik.Tüm ülkede performans sisteminin kaldırılmasını istedik

Sendikamız ilimizdeki bütün hastanelerde performans sistemini çalışanlara sormuştur. Tıp Fakültesi Hastanesinde yaklaşık 500 kişinin görüşlerinin alındığı anketimizin sonucunda elde edilen bilgiler öngörülerimizin ne kadar doğru olduğunu göstermiştir.

 Ankette sağlık emekçilerine ,-Performans sisteminden memnunmusunuz diye sorduk?

                                         -Bu sistem hakkındaki düşüncelerini sorduk?

                                         -Nasıl bir ücretlendirme modeli istediklerini sorduk?

İlk sonuçlara göre ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanelerinde çalışanların %95’i Performans sisteminden memnun olmadığını söylemiştir.

Çalışanların büyük çoğunluğu(%99) kadarı bu sistemin adaletsiz olduğuna inanıyor.

Yine çok büyük bir kısmı(%90) insani olmadığını ve bilimsel olmadığını söylüyor.

Bir kısmı performans sisteminin etik olmayan yaklaşımları arttırdığını (%70),gereksiz tıbbı işlem ve masrafları artırdığın(%80)ı ifade ediyor.

Ankete katılan sağlık emekçilerinin (%99 u) emekliliğe yansıyacak insanca yaşayacak ücretlendirme istiyorlar.

 Bu anketten çıkan sonuçlar sağlık emekçilerinin performans sistemini istemediğini net biçimde ortaya koymaktadır. Bu nedenle artık performans sisteminin kaldırılmasını ve insanca yaşanacak bir ücret istemektedirler. Sendikamız SES bu amaçla tüm ülkede yürüttüğü çalışmayla performans sisteminin kaldırılarak yerine emekliliğe yansıyacak Sağlık Hizmet Tazminatı talep etmektedir. Bu amaçla bir imza kampanyası düzenlemektedir. Ayrıca bir yasa taslağı hazırlamıştır. Önümüzdeki günlerde yüz binlerce imza ile bu taslağı Milletvekillerine ileteceğiz. Sağlık Bakanlığı yöneticilerine YÖK yöneticilerine sesleniyoruz. Hiç bir bilimsel dayanağı olmayan, Tıp Fakülteleri hastanelerini, eğitimini her anlamda olumsuz etkileyen performans sisteminden vazgeçin. Taleplerimize olumlu yanıt verin. Yanlışın neresinden dönülürse kardır.

Buradan tüm sağlık emekçilerini Sağlık Hizmet Tazminatı talebimiz etrafında birleşmeye çağırıyoruz Bugünlerde maskeleri düşen, ikballerinin peşinde koşup koltuk kapanlara, gereken yanıtı verin. Size yalan söyleyenleri sizin inançlarınızı gelecek kaygılarınızı istismar eden sahte yapılara gereken cevabı verin.

ARTIK PERFORMANSIN ŞU VEYA BU YÜZDESİNİN DEĞİŞMESİNİ DEĞİL TOPTAN ÇÖPE ATILMASINI İSTİYORUZ.

PERFORMANS YERİNE EMEKLİLİĞE YANSIYAN SAĞLIK HİZMET TAZMİNATI İSTİYORUZ.                                                        

   Dr.Birtürk Özkavak                                            

SES Eskişehir Şube Başkanı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]