ESKİŞEHİR; Herkese Eşit Ücretsiz Kamusal Sağlık Hizmeti, Kamu Hastanelerinde Kadrolu Güvenceli Çalışma

Facebook
Twitter
WhatsApp


Değerli Basın Emekçileri Değerli Eskişehirliler

Sağlıktaki yıkım artarak sürüyor. Siyasi iktidar, tüm kamu hizmetlerini piyasanın emrine vermekte canhıraş çalışıyor. Sağlık alanında yaşananlar başından beri bu amaca hizmet ediyor. Şimdiye değin söylediklerin aksine Sağlık Hizmetlerine ulaşım her geçen gün daha pahalı oluyor. Aile Hekimliği parasız dediler tam tersi oldu.Hastaneler ücretsiz olacak dediler tam tersi oldu.Sağlıkta halkın cebinden harcadığı paralar geçmişle kıyaslanamayacak kadar arttı.Şimdide bütün bunlar yetmezmiş gibi yine aynı sahte söylemlerle Devlet Hastanelerini halkın elinden aldılar.Kamu saglikmudacikalamaHastane Birlikleri adıyla şirketleştirdiler.Binlerce insanın asgari ücretle çalıştırıldığı hastanelerde, onlardan 20-30 kat yüksek maaşlarla görevlendirilen CEO’lara teslim ettiler.Bütün bunları halkın gözü önünde sanki daha iyi bir şey yapıyorlarmış gibi lanse etmekten geri durmuyorlar.Ama artık mızrak çuvala sığmıyor.İktidarın Sağlıkta dönüşüm dediği şeyin ne olduğu daha iyi anlaşılmaktadır.HALKA PARAN KADAR SAĞLIK,ÇALIŞANA ASGARİ ÜCRETLE TAŞERON ÇALIŞMA DAYATMASI,PATRONLARA VE YANDAŞLARA İSE KIYAK.Bunu kabul etmiyoruz.Bu yalanı ,talanı bıkmadan usanmadan halkımıza anlatacağız.

Öte Yandan Çalışanlara sözleşmeli, güvencesiz, esnek çalışma, taşeronlaştırma dayatılıyor. Ücret ödeme biçimleri değiştirilerek performans ödemeleri yaygınlaştırılıyor. Yani sağlık emekçilerinin gelirleri hastaneye kazandırdıkları katma değer üzerinden hesaplanıyor. Son derece adaletsiz, bilim dışı, insanlık dışı, antidemokratik olan performans sisteminin sağlık sistemini olumsuz etkilediğini görmekteyiz. Performans ödemelerinin emekliliğe yansımadığı için çalışanların emekli olmaktan çekindikleri, yıllık izine dahi ayrılamadıkları ortadadır. Bu konuda itirazlarımızı defalarca söyledik. Yine söylüyoruz. Her şeyden önce gayri insani olan bu performans sistemi derhal kaldırılmalıdır. Onun yerine Emekliliğe yansıyan Sağlık Hizmet Tazminatı ödenmelidir.

Sendikamız ilimizdeki bütün hastanelerde performans sistemini çalışanlara sormuştur Hastanelerde yaklaşık 1000 kişinin görüşlerinin alındığı anketimizin sonucunda elde edilen bilgiler öngörülerimizin ne kadar doğru olduğunu göstermiştir.

 Ankette sağlık emekçilerine ,-Performans sisteminden memnunmusunuz diye sorduk?

                                         -Bu sistem hakkındaki düşüncelerini sorduk?

                                         -Nasıl bir ücretlendirme modeli istediklerini sorduk?

İlk sonuçlara göre çalışanların %95’i Performans sisteminden memnun olmadığını söylemiştir.

Çalışanların büyük çoğunluğu(%99) kadarı bu sistemin adaletsiz olduğuna inanıyor.

Yine çok büyük bir kısmı(%90) insani olmadığını ve bilimsel olmadığını söylüyor.

Bir kısmı performans sisteminin etik olmayan yaklaşımları arttırdığını (%70),gereksiz tıbbı işlem ve masrafları artırdığın(%80)ı ifade ediyor.

Ankete katılan sağlık emekçilerinin (%99 u) emekliliğe yansıyacak insanca yaşayacak ücretlendirme istiyorlar.

 Bu anketten çıkan sonuçlar sağlık emekçilerinin performans sistemini istemediğini net biçimde ortaya koymaktadır. Bu nedenle artık performans sisteminin kaldırılmasını ve insanca yaşanacak bir ücret istemektedirler. Sendikamız SES bu amaçla tüm ülkede yürüttüğü çalışmayla performans sisteminin kaldırılarak yerine emekliliğe yansıyacak Sağlık Hizmet Tazminatı talep etmektedir. Bu amaçla bir imza kampanyası düzenlemektedir. Ayrıca bir yasa taslağı hazırlamıştır. Önümüzdeki günlerde yüz binlerce imza ile bu taslağı Milletvekillerine ileteceğiz.

Buradan tüm sağlık emekçilerini Sağlık Hizmet Tazminatı talebimiz etrafında birleşmeye çağırıyoruz Bugünlerde maskeleri düşen, ikballerinin peşinde koşup koltuk kapanlara, gereken yanıtı verin. Size yalan söyleyenleri sizin inançlarınızı gelecek kaygılarınızı istismar eden sahte yapılara gereken cevabı verin.

ARTIK PERFORMANSIN ŞU VEYA BU YÜZDESİNİN DEĞİŞMESİNİ DEĞİL TOPTAN ÇÖPE ATILMASINI İSTİYORUZ.

PERFORMANS YERİNE EMEKLİLİĞE YANSIYAN SAĞLIK HİZMET TAZMİNATI İSTİYORUZ.                                                        

   Dr.Birtürk Özkavak                                            

SES Eskişehir Şube Başkanı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]