13 Mart 2011 de Ankara’ da “Herkese Sağlık, Güvenli Gelecek” , 3 Nisan 2011 de “Güvencesizliğe, Esnek Çalışmaya, Taşeronlaşmaya Karşı” Mitingler yapıldı.   19-20 Nisan 2011 de “İş Güvencesi, Yeterli Ücret, Nitelikli Sağlık Hizmeti Sunumu” için 2 günlük Türkiye genelinde iş bırakma eylemleri yapıldı. 8 Ekim 2011 de Ankara’ da KESK, DİSK, TMMOB, TTB olarak “İnsanca bir yaşam, eşit, özgür, demokratik Türkiye mitingi”, İlimizde de 12 ve 14 Ekim 2011 tarihlerinde 4688 sayılı Sendikalar Yasasının çalışanlardan yana kazanımlar sağlaması için basın açıklamaları, 3 Aralık 2011 Demokrasi Güçleri olarak basın açıklamaları yapıldı. 21 Aralık 2011 de Sağlık Meslek Örgütleri ile beraber Türkiye genelinde “İnsanca yaşayacak bir ücret, sağlıkta özelleştirmelere karşı, Kamu Hastane Birlikleri Yasasına karşı, 663 adanasendikaengellemesayılı Kanun Hükmünde Kararname ile çıkarılan Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yasasına” karşı iş bırakma eylemleri yapıldı.     11 Mart 2012 de yine bu sağlık yasalarına karşı Sağlık Halk Meclisleri oluşturuldu. 28-29 Mart 2012 de 4+4+4 diye bilinen Milli Eğitim Yasası ve 4688 sayılı Sendikalar Yasasındaki değişikliklerle ilgili eylemler yapıldı.         23 Mayıs 2012 de tüm Türkiye genelinde daha iyi bir Toplu Sözleşme, İnsanca Yaşanacak Ücret, Çalışanların Üzerindeki Vergi Yükünün azaltılması için eylemler, iş bırakmalar yapıldı.

            Bu eylemlerin hepsi Konfederasyonumuz KESK ve Sendikamız SES’ in merkezi kararları ile Sendikal faaliyetler çerçevesinde demokratik yasal bir hak olarak yapılmıştır. Kamu Hastane Birlikleri Yasasına, Tam Gün Yasasına, Genel Sağlık Sigortasına, Hastalara Katkı Payına karşı, Grevli Toplu Sözleşmeli bir Sendika Yasası için, insanca yaşanacak ücret, iş güvencesi, eşit işe eşit ücret, herkese güvenli gelecek için yapılmıştır. Bu eylemliklerden huzursuz olan yetkililer 13 Şubat 2012 ve 25 Haziran 2012 tarihlerinde Konfederasyonumuz KESK ve sendikamız SES Genel Merkezlerine baskınlar düzenlemiş birçok yöneticimizi gözaltına almış, otuz iki yöneticimizi tutuklamıştır.                                                                                                  

           Bizlerde bu gözaltı ve tutuklamaları protesto etmek için Adana KESK bileşenleri ve SES olarak 13 Şubat 2012 tarihinde Ankara’ da gözaltına alınan aralarında Sendikamız Genel Kadın Sekreterinin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmış 9 Kadın Sekreteri tutuklanmış, Konfederasyonumuz KESK’ in 17.02.2012 tarih ve 04-33 sayılı yazısı Sendikamız SES’ in 17.02.2012 tarih ve 174 sayılı yazısı üzerine 18 Şubat 2012 tarihinde KESK olarak AKP İl binası önünde açıklama yapılmıştır.

            14 Nisan 2012 tarihinde tutuklu ve gözaltındaki KESK’ li üyelerin serbest bırakılması amacıyla İnönü parkında basın açıklaması yapılmıştır.

25 Haziran 2012 tarihinde Ankara’ da gözaltına alınan aralarında SES Genel Sekreteri, SES Örgütlenme Sekreteri ve KESK Genel Başkanın da aralarında bulunduğu 71 KESK Yöneticileri içinde KESK’ in 25.06.2012 tarih ve 04-105 sayılı yazıları SES’ in 25.06.2012 tarihli 727 sayılı yazılar üzerine İnönü Parkında arkadaşlarımızın serbest bırakılması için Sendika olarak basın açıklaması yaptık. Bunların birer Sendikal faaliyet olmasına rağmen, Adana Valiliğinin 13.07.2012 tarih ve 220-26 sayılı Oluru ile Adana Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünce, Üniversite bünyesinde çalışan Sendikamız Şube HUKUK VE TİS SEKRETERİ Faruk ONUK hakkında soruşturma açılmıştır, Bununla birlikte Adana İl Sağlık Müdürlüğü de Adana Valiliğinin 13.07.2012 tarih ve 220-26 sayılı valilik oluru ile Sendikamız Şube Başkanı Muzaffer YÜKSEL, Şube Kadın Sekreteri Gülistan ATASOY ve üyelerimiz Adana-Osmaniye TTB Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi hakkında soruşturmalar açarak, şu soruların cevaplandırılmasını istemiştir. Burada Dikkati çeken nokta Şubat ayı içinde yapılan etkinlikle ilgili bugün soruşturulma açılmış olmasıdır. Edinilen bilgilere istinaden KESK’ e bağlı Sendikaların bazı Adana Şube Yöneticileri ve üyeleri hakkında da aynı soruşturmaların yapılacağı beklenmektedir. Sendika yöneticileri ve üyelerine sorulan sorular şunlardır:

1.Ankara ilinde yapılan operasyonlar çerçevesinde KESK e bağlı sendikaların yöneticilerinin gözaltına alınmalarını protesto etmek amacıyla 18.02.2012 tarihinde Adana ak parti il binası yapılan eyleme katıldınız mı ?

2. 14 Nisan 2012 tarihinde tutuklu KESK’ li üyelerin serbest bırakılması istemi nedeniyle İnönü Parkında yapılan basın açıklamasına neden katıldınız?

3. Türkiye genelinde yapılan operasyonlar çerçevesinde gözaltına alınan KESK e bağlı sendikaların yöneticilerinin gözaltına alınmalarını protesto etmek amacıyla 25.06.2012 tarihinde saat 12:00 de ilimiz İnönü parkında yapılan eyleme katıldınız mı?

4. Söz konusu eylemlere katılma sebebiniz nedir bu eylemlere katılmanızın yasal dayanağı nedir?

5. KESK e bağlı sendika yöneticilerinin gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen eylemi neden AK parti il teşkilatı önünde gerçekleştirdiniz?                                                                             Bize göre haksız yere gözaltılar ve tutuklamalarla ilgili olarak Adana da nasıl daha demokratik sendikal bir eylem yapılabilirdi   kimseyse zarar vermeden şube yöneticileri ve üyeleri   sendikalarının genel merkez yöneticilerinin suçsuzluğunu savunacak başka bir sendikal faaliyet var mıdır?

Aslında tutuklananlara da yukarıdaki eylemlilikleri niçin yaptıkları sorulmuştur. Yöneticilerimiz Sendikal faaliyetlerinden dolayı tutuklanmış, bu Sendikal çalışmalardan da bazıları rahatsız olmaktadır. Sendika Yöneticilerimiz hakkında kesinleşen bir mahkeme kararı yoktur. Konfederasyonumuzun ve Sendikamızın hiçbir illegal örgütle bağlantısı yoktur. Sendikamız çalışanların ekonomik, demokratik ve sosyal hakları için mücadele etmektedir.

Bizler tüm baskılara rağmen Barışı, Demokrasiyi, Kardeşliği, Özgürlüğü, Bir arada yaşamı savunmaya devam edeceğiz.

Piyasacı – Ticari değil, Kamusal – Ücretsiz – Nitelikli – Ulaşılabilir Sağlık ve Eğitim için mücadele edeceğiz.

Can güvenliği – İş güvenliği – Ücret güvenliği – İnsanca yaşam ve Grevli – Toplu sözleşmeli Sendika diye haykıracağız.

Karşılaştığımız bütün hukuksuzluklara karşı mücadele etmek Sendikal Görevdir ve bizler de bu görevin bilinciyle yanlışa karşı durmaya devam edeceğiz.

            İlimizde de buna benzer basın açıklamalarından Şube Yöneticilerimiz hakkında davalar açılmış hepsi beraat etmişlerdir. Ancak aynı şekilde valilikçe açılmış olan soruşturmalarla 4+4+4 Eğitim Yasası ve 4688 sayılı Sendikalar Yasasını Protesto ettikleri için bazı yönetici arkadaşlarımıza idari cezalar verilmiştir. Bu cezalara karşın da mücadelemiz devam edecektir.

            KESK’ e ve SES’ e karşı gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklamalarla bizleri baskı altına almaya çalışan her türlü Hukuk dışı fiili uygulamalara karşı hukuksal-örgütsel mücadeleye devam edeceğiz. Adı geçen sendika şube yöneticimiz ve diğer yöneticilerimize bu soruların sorulması düşündürücüdür.            Tek suçları Sendikal hak ve özgürlük mücadelesi vermek olan arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır. Şube Yöneticilerimize ve üyelerimize de herhangi bir ceza verilmemelidir.

            Yaşasın SES yaşasın KESK

           

 

                                                                                                                                  MUZAFFER YÜKSEL

                                                                                                                         SES ADANA ŞUBE BAŞKANI

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]