Çocuk Hastalıkları Hastanesinde yaşanan sorunlar ve Hastane çalışanları ile yapılan anket sonuçları açıklamak amacıyla Hastane önünde SES İşyeri Temsilciliği olarak basın açıklaması yapıldı.

 

             Değerli basın emekçileri ve çok değerli katılımcılar,

 

Bu gün hastanemizde yaşadığımız sorunları ve hazırladığımız anketin sonuçlarını siz değerli çalışanlarla ve kamuoyuyla paylaşmak için buradayız. Diyarbakır çocuk hastanesi, gerek hasta kapasitesi ve gerekse sunduğu hizmet kapsamı açısından, ilimizin ve bölgenin en önemli hastanesidir. Yetersiz fiziki koşullarına rağmen, burada çalışan sağlık emekçileri özveriyle hizmet sunmaya devam etmektedir.

cocukhastanesiaciklamaAncak bu hizmeti sunarken biz sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunlar; çalışma ahengimizin bozulmasına ve azmimizin azalmasına neden olmaktadır. Biz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İşyeri Temsilcileri ve üyeleri olarak; çalıştığımız işyerimizde gerek sağlık hizmeti sunumunda, gerekse de sağlık hizmeti alanlar açısından hizmetin daha verimli, ulaşılabilir ve nitelikli olması için yoğun çaba göstermekteyiz. Var olan sorunların hastane yönetimi ile karşılıklı diyalog içinde çözüleceğine olan inancımızı hiçbir zaman yitirmedik. Uzun zamandır hastanede doğru gitmediğini düşündüğümüz, eksik bulduğumuz birçok sorunu tespit ve çözümleriyle beraber iyi niyetli yaklaşımımızdan ödün vermeden hastane yönetimiyle paylaşarak ortaya koymaya çalıştık. Maalesef ve üzülerek söylüyoruz ki; bütün iyi niyetli çabalarımıza rağmen, taleplerimiz çoğu zaman karşılığını bulmamıştır. Geçtiğimiz süre zarfında kaygılarımızı ve bazı faaliyetlerle ilgili kuşkularımızı yine yazılı olarak sunduk. Faaliyetlerimizin ahlaki ölçüler ve yasal çerçeve içinde olması için gerekli hassasiyeti gösterdiğimize inanıyoruz.

Bilgi edinme hakkı kanununun ilgili maddesi gereğince bazı bilgiler edinmek istedik.(geçmiş zamanda döner sermaye performans puanlarının hesaplanmasındaki kuşkularımız ile ihale edilen bazı hizmetlerin aksamış olması gibi) Bunun için idareye yazdığımız yazılardan her seferinde “mahremiyet”gerekçe gösterilerek olumsuz yanıt aldık. Hiç bir zaman amacımız birilerini itham etmek olmamış, tam tersine aksayan hizmetlerin yürütülmesine katkı sunmak olmuştur.

Hastanemizde ekip hizmeti, örgütlü kurumlarla diyalog ve görüş alışverişi yok denecek kadar azdır.”Ben bilirim, benim yaptığım doğrudur” mantığı sürekli geçerli olmuştur. Bir yılı aşkın bir süredir fiilen haftalık çalışma süresi 45 saat olarak uygulanmaktadır. Genelgenin yürürlüğe girdiği günde”idareciler gerekli tedbirleri alır”gizemli sözcüğü ne kadar uygulanmış, bunun için yapılan bir düzenleme var mı? Merak ediyoruz.

Son birkaç gündür hastanemizde sürdürülen tadilat çalışmalarının fiziki koşulları düzelteceğine olan inancımızı korumak isteriz.

Hastanemizde yaklaşık 200 çalışanla yaptığımız anketin sonuçları da kaygılarımızda son derece haklı olduğumuzu göstermektedir. Sizlerle paylaştığımız ankette çarpıcı sonuçlar göreceksiniz.

Şöyle ki: çalışanların sadece %22’sinin hastanemizde çalışmaktan memnun olduğu, %94’ünün dinlenme saati için sosyal alanının olmadığını, %70’inin dinlenme saatini kullanamadığını, sadece %31’inin şiddet görmediğini, %57.3’ünün çalıştığı birimle ilgili yapılan değişikliklerde görüşüne baş vurulmadığını, %55’ inin sorunlarının çözümünde yöneticilerden destek alamadığını ve her üç kişiden ikisinin imkanı olursa burada çalışmak istemediğini ifade ettiği görülmektedir.

Ortaya çıkan bu tablonun hastanemizin genel durumunun ne kadar düşündürücü olduğunu ortaya koymaktadır.

 

Değerli basın emekçileri,

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin bugün bu kadar eksiklik ve olumsuzluklar içinde olması, elbette ki AKP Hükümeti’nin sağlık alanındaki genel politikalarından bağımsız değildir. Bütün bu yaşananlar, var olan ve dayatılan politikanın ürünüdür. AKP Hükümeti, iktidara geldiği günden itibaren Sağlık Alanında değişiklikleri dayatmış ve Genel Sağlık Sigortası’nı hayata geçirmiş bunun sonucu olarak da halkın cebinden daha fazla para çıkmasına neden olmuştur. Bununla birlikte Kamu Hastaneler Birliği’ni hayata geçirerek, halkın ücretsiz alması gereken Sağlık Hizmeti’ni tamamen paralı hale getirmiştir. Yine Aile Hekimliği uygulaması ile birlikte Sağlık Emekçisinin yükünü daha da ağırlaştırmış ve koruyucu sağlık hizmetlerinin aksamasına neden olmuştur.

Sonuç olarak şunu ifade ediyoruz ki, biz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak; yaşanan sorunlara duyarsız kalmayacağımız gibi, çözüm konusunda çaba sarf edeceğimizi, yaşadığımız bu sorunları siz değerli basın emekçileri aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz.

                                                                                    

                                                                                                  SES DİYARBAKIR ŞUBESİ            

                                                                                Çocuk Hastalıkları Hastanesi İşyeri Temsilciliği

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]