BASINA VE KAMUOYUNA

Sağlık hizmetinde her gün yeni bir
sorunla daha karşılaşıyoruz. Sağlık emekçileri ve halkın sağlık hakkını yok
sayanların uygulamaları,  şimdide en acil
talep olan 112 sağlık hizmeti çalışmalarını aksatmakta.

İlimizde 112 çalışanları ile yaptığımız
görüşmeler sonucu öne çıkan sorunlar ve taleplerimiz şekillenmiştir. Bu
sorunlar, ilimizdeki örneklerden yola çıkarak tüm yurda genelleyebiliriz. 112
çalışanları sağlık alanındaki sorunların genel olarak dile getirildiği ancak
sadece kendilerine ait yasal düzenlemeler ve idarecilerin baskıcı tutumu nedeni
ile ortaya çıkan sorunlar konusunda yeterli çalışmaların yapılmadığını
düşünmektedirler. A, B ve C tipi 112 istasyonları olarak gruplandırılan
istasyonların sorunları ve ortaklaştırdığımız taleplerimiz şöyledir tespit
edilmiştir:

Tüm iller göz önüne alındığında ileri
teknik sürüş tecrübesi gerektiren ambulans şoförlüğüne ATT ler zorlanmaktadır.
Acil sağlık hizmetleri yönetmeliğinin 28. maddesinde gerekli hallerde şoförlük
yapabilir ibaresine dayanılarak eğitimleri ve atanma şartlarında olmamasına
karşın sürücülük yapmaları için baskı yapılmaktadır. Gerek duyulduğunda
denilmesine rağmen zorunlu olarak uygulanmaktadır. İleri teknik sürüş eğitimini
verdiklerini iddia ederek bu uygulamaya devam eden müdürlüklerimiz, sonrasında
artan kazalar ve dolayısı ile ortaya çıkan mali giderlerin arttığını göz ardı
etmektedir. Daha da önemlisi o an ambulanstaki hasta ve sağlık çalışanının da
can güvenliğinin ortadan kalkmasıdır. Şoförlük 112 çalışanlarına ek görev
yükleyerek de hastaya müdahale konusundaki niteliği ve verimliliği
azaltacaktır. Bu işi mesleği şoförlük olan kamu çalışanlarının daha verimli
yapacağı gerçeği herkes tarafından kabul edilmeli ve yönetmeliğin bu maddesinde
düzeltilme yapılması gerekmektedir.

Çalışma verimini ve çalışan
memnuniyetini arttıran bir faktör olan binaların fiziki şartları, istasyonlar
gezildiğinde görülecektir ki yeterlilikten çok uzaktır. Ekiplerin nöbet
tutarken sayıları ve çalışanların mevcut ihtiyaçları göz önünde bulundurularak
standartlar belirlenmelidir. Ve bu konuyla ilgili düzenlemeler en kısa sürede
yapılmalıdır.

112 çalışanları 24 saat kesintisiz
hizmet vererek yoğun bir şekilde çalışmasına rağmen sağlık alanında ki ücret
adaletsizliği 112 birimlerinde de mevcuttur. Doğal afetlerde, trafik
kazalarında ve örnekleri çoğaltılabilecek onca riskli işlerde görev almalarına
karşın, özel birim farkı verilmeyen 112 çalışanlarına bir haksızlık da bu
konuda yapılmaktadır. Aldıkları vakaları tamamına yakınını, hastanelerde
özelikli birim farkı alan acil servislerine teslim etmeleri, o vakayı sahada
ilk gören müdahale eden olmalarına karşın yasal düzenlemelerle bu haklarının
alınmasının önüne geçilmektedir. Döner sermayede ödemeleri %20 den %40
çıkarılarak sus payı verilmiş, bu düzenleme yeterli görülmüştür. Olması gereken
yapılmalı ve hak edilen özellikli birim farkından 112 çalışanları da
yararlandırılmalıdır.

B tipi 112 ekipleri doktorlu ekip olup
112 komuta merkezi hastane idaresi ne bağlı olarak çalışma sürdürmektedir.
Gerekli görüldüğü takdirde A tipi istasyonlarda ekip kalmadığında vakalara
komuta merkezi tarafından görevlendirme yapılmaktadır. Bu görevlendirilmelerde
hekimin mutlaka ekip ile gitmesi zorunludur. Yine yapılan yasal düzenleme ile hasta
nakil işlemleri sırasında hekimin hastanın stabil olduğuna dair yazılı beyanı
sonrası yardımcı sağlık personeli eşliğinde hastaların nakil edilebileceği
söylenmektedir. Bu uygulamanın öncelikli nedeni az personel ile çok iş yapma
mantıksızlığıdır. Asıl sorun hastane acillerimizdeki pratisyen hekim sayısının
yetersiz oluşudur. Acil nöbet ekiplerinin düzenlenerek tüm vakalara hekim ile
çıkılması gerekmektedir. O anda hastanın stabil olduğuna dair atılan imza
sonrasında olası nakil işlemi süresinde gerçekleşecek bir sorunla nedeni ile
hastanın kaybedilme ihtimali söz konusu olduğunda, bu hastanın bizim yakınımız
olabileceği, sadece bu düzenleme nedeni ile ekip bütünlüğü olmadan sevk
edilmesinin bize neler yaşatacağının yorumunu, sağlık hizmeti alan yönetici ve
halkımıza bırakıyoruz. Yardımcı sağlık personeli olarak yaşanabilecek böyle bir
olumsuzlukta yasa ve yönetmelik anlamında yasal bir sorumluluk taşımasak da,
vicdani bir sorumluluk duyacağız. Hekimleri ve sağlık personelini karşı karşıya
bırakan, çalışma barışını bozan bu yasal düzenlemenin değiştirilmesini ve
çalışanların istihdamının bu gerekliliğe göre düzenlenmesini istiyoruz.

 

KISACASI TALEPLERİMİZ

ñ       Şoförlük 112 Çalışanlarına ek
görev olmaktan çıkarılmalı.

ñ       112 istasyonlarının fiziki
şartları düzeltilmeli.

ñ       Yasal düzenlemeler arkasına
sığınılarak hak mahrumiyetleri yaratılmamalı. Yasalar çalışanlar lehine
düzenlenmeli.

ñ       Hak olması gereken özellikli
birim farklarından 112 çalışanları yararlandırılmalı.

ñ       B tipi istasyondaki ekiplere
hekimlerin dahil olabilmesi için sayısal yeterlilik sağlanmalı.

ñ       B tipi ambulanslarda hekimlerin
ve sağlık personellerinin vicdani ve yasal sorumluluk altında kalmaması için
tabipler tüm vakalara katılmalı.

ñ       İdareler çalışanları
birleştirici ve çalışma hayatındaki verimi arttırma yönünde demokratik bir
işleyişle ekip ruhunu yaratmalı.

ñ       Bu haktan yararlanan halkımızın
bu mücadele dışında kalmamasını talep ediyoruz.

 

Ülkemizin tüm kurum ve yaşam alanların
da uygulanan yasalar, özellikle sağlık alanı gibi milyonları ilgilendiren hayati
konular göz önüne alındığında, siyasi iktidarlar tarafından baskı unsuru olarak
kullanılmamalıdır. Sağlık alanındaki buna benzer düzenlemeler ve çıkarılan
yasa-yönetmeliklerin sağlıkçıların sorunlarını çözmek yerine, sağlık hizmeti
sunumunda ki sorunları büyüteceğinden, bizler ekip ruhunu ve çalışma şartlarını
ve sağlık çalışanlarının sorunlarını görmezden gelen tüm bu uygulamaları kabul
etmiyoruz. Bu baskıcı ve haklarımızı görmezden gelen bu düzenlemeleri
düzeltilmesi yönündeki taleplerimizde ısrarcı olacağız. Sağlık işkolundaki
bütünlüklü mücadelemizi ‘Sağlık Hakkımız’ ve iş güvencemizin korunacağı ve
sağlığın tehlikeli ve riskli birim kapsamına alınıp, fiili hizmet
tazminatımızın tüm sağlık çalışanlarına uygulanıncaya kadar devam ettireceğiz.

Birlikte mücadele ederek haklarımızı
alacağımıza olan inancımızla ve kararlığımızla, sizi bu haklı ve uzun soluklu
mücadelemizde yanımızda olmaya davet ediyoruz.

Sağlık Hakkı ve iş güvenceli çalışma
hakkı için!

Yasasın birleşik mücadelemiz!

Yaşasın SES

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]