DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ; 633 SAYILI KHK SAĞLIĞA ZARARLIDIR

Facebook
Twitter
WhatsApp

DEÜ Tıp Fakültesi Akademi Kurulu
Öğretim Üyeleri KHK’nin Sağlığa Zararlı Olduğuna Karar Verdi

663
SAYILI

“SAĞLIK
BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ

TEŞKİLAT
VE GÖREVLERİ HAKKINDA

KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAME”

 

SONUÇ BİLDİRGESİ YERİNE

 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”, 6223 sayılı yetki
kanununa dayandırılarak 2.11.2011’de çıkarılmıştır.

Bu kararname, Sağlık Bakanlığı örgütlenmesini baştan aşağı
değiştirmekte, sağlık eğitiminden meslek örgütlerine, çalışanların özlük
haklarından sağlık serbest bölgelerine dek köklü değişiklikler getirmektedir.
Böylesi bir köklü değişikliğin, yasama etkinliğinde istisna olarak
başvurulabilecek, ancak “ivedi ve zorunlu” durumlarda kullanılabilecek KHK ile
düzenlenmesinin; mecliste görüşülmemesinin; üniversitelerle, meslek odalarıyla,
ilgili kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum örgütleriyle tartışılmamasının
açıklaması yoktur.  

663 sayılı KHK, birçok belirsizliği içinde
barındırmaktadır.

Sağlık hizmetlerini yürütme görevi, acil ve olağanüstü
durumlar dışında, bakanlığın ana görevleri içerisinden çıkarılmıştır. Bakanlık
koordine edici, planlayıcı ve yönetici konumdadır.

Sağlık Politikaları Kurulu, Tıpta Uzmanlık Kurulu ve Sağlık
Meslekleri Kurulu nesnel ölçütler belirlenmeksizin çoğunluğu bakanlığın uygun
gördüğü kişilerden oluşan ve olağanüstü yetkilerle donatılmış kurullardır.
Bakanlığa ve yöneticilere, hastaneleri kapatmaktan sağlık çalışanlarını süresiz
meslekten men etmeye kadar olağanüstü yetkiler verilmiştir.

Sözleşmelilik, temel istihdam biçimidir. Bu çalışma
koşullarının ağırlaşmasına ve iş güvencesinin kaybına yol açacaktır. Yabancı
hekimlerin çalışmasına izin verilmiştir. Sağlık kuruluşlarına bakış bir ticaret
işletmesine bakışı yansıtmaktadır. Sağlık serbest bölgeleri, bu anlayışın
belirginleştiği alandır.

TTB kamu yararına bir meslek örgütü olmaktan çıkarılmıştır.

Tıp ve uzmanlık eğitimi hastane yöneticilerinin eline bırakılmakta;
işbirliği adı altında üniversitelerde, eğitim düzeni bozulmakta, araştırma
özgürlüğü kısıtlanmaktadır. YÖK Yasası fiilen yok sayılmış, yüksek öğrenim
bakanlığa teslim edilmiştir. Üniversitelerin bilimsel ve yönetsel özerkliğine
darbe vurulmuştur.

Sözleşmeli aile hekimlerine uzmanlık yetkisi verilmiştir.

Bu durumuyla 663 sayılı KHK;

Yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesine,

Kuvvetler ayrımı ilkesine,

Kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin
devlet eliyle yürütülmesi ilkesine,

Sağlık hakkının korunması ve devlet eliyle düzenlenmesi
ilkesine,

Eşitlik ilkesine,

Üniversitelerin bilimsel, yönetsel özerkliği ilkesine,

Suçların ve cezaların kanuniliği ilkesine,

aykırıdır.

Sağlıkta ve tıp eğitiminde yıkıma yol açacak, geri dönülmez
ve telafisi mümkün olmayan hasarlar bırakacak kamu sağlık çalışanlarının iş,
gelir ve gelecek güvencesini ortadan kaldıracak bu yasal düzenlemelerin
yürürlüğünün durdurulmasını; bu alandaki yasal etkinliklerin tüm paydaş
kuruluşların ve kitle örgütlerinin görüşlerinin alınarak düzenlenmesini talep
ediyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik
Kurulu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]