2 Kasım 2011 tarihli mükerrer
Resmi gazetede yayınlanan 666 sayılı KHK ile kamu görevlilerinin mali hakları
ile ilgi düzenleme yapılmıştır. Kamuoyunda “Eşit İşe Eşit Ücret” diye bilinen kararnamenin eşit işe eşit ücret
verilmesini sağlamayla ilgisi yoktur. Kararnamenin adı “Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi”dir. Dolayısıyla
bu isimle anılmalıdır.

            Kararnamenin
1. maddesi ile 375 sayılı KHK’ya ek maddeler eklenmiş olup, ek madde 9’un 1.
fıkrasında yapılan düzenleme ile kamu görevlilerinin ek ödeme oranlarını
gösterir cetvel yapılmıştır. Böylece 16 Ağustos 2008 tarihli mükerrer resmi
gazetede yayınlanan 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen ek
ödemeyle ilişkili cetvel yeniden düzenlenmiştir. 666 sayılı KHK’nın yürürlük
maddesi uyarınca ek ödeme cetvelinde belirlenen oranlara karşılık gelecek ek
ödemelerin 15 Ocak 2012’de yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

            666
sayılı KHK’nın 5. maddesinin (c) bendi ile 209 sayılı kanunun 5. maddesinin 2.
fıkrası yeniden düzenlenerek, “bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek
ödeme net tutarı, 375 sayılı KHK’nın ek 9. maddesi uyarınca kadro ve görev
unvanı veya pozisyon unvanı itibarı ile belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından
az olamaz. Bu madde uyarınca yapılacak ödeme sigorta prim kesintisine tabi
tutulmaz.” şeklinde değiştirilmiştir.  Böylece sağlık personeline ödenen döner
sermayeden ödeme miktarının 375 sayılı KHK’ya göre ödenmesi gereken ek ödeme
miktarından az olamayacağı güvence altına alınmıştır. Sağlık personelinin
alacağı döner sermaye miktarı bu tutarın üzerinde ise kendi döner sermaye ek
ödemesini alacaktır.

            666
sayılı KHK’nın 5. maddesinin (f) bendi ile 2547 sayılı kanunun 58. maddesinde
gerekli düzenlemeler yaparak yukarıdaki fıkrada belirttiğimiz husus üniversite
hastanelerinde çalışan personel için de geçerli hale getirilmiştir. 666 sayılı
KHK’nın 5. maddesinin (c ) ve (f) bentleri 15 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe
girecektir.     

            666
sayılı KHK ile yapılan düzenlemede ek ödeme oranları yeniden belirlenmiştir.
Kısmi bir artış söz konusudur. Örneğin:1-2. Dereceden aylık alan ebe hemşire
sağlık memuru %115 oranı üzerinden, 3-4. dereceden aylık alanlar %105 oranı
üzerinden, 5-7. dereceden aylık alanlar %95 oranı üzerinden, diğer derecelerden
aylık alanlar %90 üzerinden ek ödeme alacaklardır. Daha önceki Bakanlar Kurulu kararnamesinde bu grup için %72 olan oran
derecelere göre %90-115’e kadar yükseltilmiştir. Şu anda en az 440 TL alması
gereken bir hemşire, şu anki katsayı üzerinden 15 Ocak’ta derecesine göre
551-704 TL alabilecektir.

Diğer hizmet
sınıflarıyla ilgili olarak yardımcı
hizmetler sınıfında bulunanların 1-4 dereceden aylık alanlar %90 üzerinden, 5-7
dereceden aylık alanlar %80 üzerinden, diğer dereceden aylık alanlar %70
üzerinden ek ödeme alacaklardır. Bakanlar Kurulu kararında belirtilen %63 oranı
böylece arttırılmıştır.

Kararnamenin
sağlık personeli ile ilgi olarak düzenlediği mali haklarla ilgili kısmı, ek ödeme artışından ibarettir. Bu
artışlardan, ek ödeme alamayan 4/c statüsünde çalışanlar yararlanmadığı gibi,
ek ödeme artışlarıyla aynı işi yapan kamu emekçileri arasındaki makas
kapanmamakta, döner sermayeden ek ödemede olduğu gibi, bu artışlar da
emekliliğe yansımamaktadır.

Sendikamız,
aynı işi yapan emekçilerin ücretleri arasındaki farkların kapanması kadar, bu
ücretlerin emekliliğe yansıması, yani gelecek güvencesi sağlaması; kadrolu-güvenceli çalışmanın esas
olması gerektiğini savunmakta, bunun için mücadele etmektedir.

EK ÖDEME ORANLARI İÇİN  >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]