SENDİKAMIZIN DANIŞTAY’DA AÇTIĞI DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Facebook
Twitter
WhatsApp

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN
YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN
YÖNETMELİĞİN iptali ve yürütülmesinin durdurulması için açtığımız davada
Danıştay 8. Daire YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA karar vermiştir.

 

Danıştay 8.
Daire’nin 2011/3117 E. ve 15.09.2011 tarihli Yürütmenin Durdurulması Kararında;

 

“Dava konusu yönetmeliğin 4. maddesinin 8. fıkrasında; özel
kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra edenlere mesai içi
ve dışı faaliyetlerinden dolayı ek ödeme yapılmayacağı düzenlenmişse de ; Yükseköğretim
Kurumlarından başka yerlerde çalışan öğretim üyelerine 18.02.2011 ile
26.08.2011 tarihleri arasında ek ödeme yapılması gerektiği belirtilerek aksi
yöndeki işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yürütülmesinin durdurulması gerektiği ifade edilmiştir.
Karara “Dava konusu yönetmelik her ne kadar 18.02.2011 tarihinde düzenlenmiş
ise de yürürlük tarihinin 26.08.2011 olması nedeniyle bu tarihler arasındaki
süreçte ek ödeme yapılması gerektiği” gerekçe gösterilmiştir.T.C.

DANIŞTAY
SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No :
2011/3117

 

Davacı
ve Yürütmenin Durdurulmasını isteyen:

Sağlık ve
Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikas
ı

Vekili    : Av. Öztürk Türkdoğan

Necatibey Cad. No:82/13 – Kızılay / ANKARA

Davalı   : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı – Bilkent / ANKARA

Vekili    : Av. Başak Güngör – Aynı Yerde

Davanın
Özeti:
18.02.2011 tarih ve 27850 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan
, Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye
Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara
ilişkin Yönetmeliğin 4
.maddesinin 5. ve 8.fıkralarının üst hukuk normları na
aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir
.

Savunmanın
Özeti:
Dava konusu
düzenlemenin 2547 sayılı Yasanın 58
.maddesinin
“h
bendi hükmü uyarınca verilen yetkiye
dayanılarak ihdas edildiği
,
mesai saatleri dışında
serbest olarak mesleğini icra eden öğretim elemanları ile bu yönde faaliyette
bulunmayanların farklı hukuki statülere tabi kılınmasının eşitlik ilkesinin bir
gereği olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmaktadır
.

Danıştay
Tetkik Hakimi Volkan ÇAKMAK’ın Düşüncesi:
Özlük haklarına ilişkin temel belirlemelerin yasa ile
yapılmak zorunda olduğu aç
ık olup, 650
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile dava konusu yönetmelik hükmü 2547 sayılı
Yasaya paralel bir konuma gelmiş olsa da
; bu durumun
Anayasanın 128
.maddesine aykırı olarak yönetmelik
hükmüyle özlük haklarına ilişkin temel bir belirleme yapıldığı gerçeğini
değiştirmediği
; bir başka ifadeyle; 26/8/2011 gününden itibaren 2547 sayılı Yasanın 36.maddesi uyarınca
yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde çalışan öğretim üyelerine aynı
Yasanın 58
.maddesi hükmü kapsamında bir ödeme
yapılamayacağı açık ise de; dava konusu Yönetmeliğin 4.maddesinin 8
.fıkrasının Anayasanın 128.maddesinin
çizdiği sınırı aşacak şek
ilde özlük haklarına ilişkin temel bir belirleme yapan hüküm
içermesi neden
iyle doğan hukuka aykırılığın 2547 sayılı Yasaya getirilen hüküm ile ortadan kalkmadığı ve aynı maddenin 5.fıkrasında ise hukuka aykırılık bulunmadığı ve bu
nedenlerle dava konusu Yönetmeliğin 4.maddesinin 8
.fıkrasının yürütmesinin durdurulması gerektiği 5.fıkrasl yönünden ise istemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay
Savcısı Radiye TiRYAKi’nin Düşüncesi:
Yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için, 2577
sayılı
idari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmediği anlaşıldığından, istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.T.C.

DANIŞTAY
SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2011/3117

 

 

 

Hüküm veren
Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü
:

Uyuşmazlık;18.02.2011 tarih ve
27850 say
ılı Resmi Gazetede yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve
Esaslara ilişkin Yönetmeliğin 4
.maddesinin 5. ve 8.bendinin iptali isteminden doğmuştur.

2577 sayılı
idari Yargı
lama Usulü Yasasının 27. maddesinin 2.
fıkrasında, idari işlemin uygulanması halinde giderilmesi güç veya olanaksız
zararların doğması ve idari
işlemin açıkça hukuka aykırı olması
koşullarının birlikte gerçek
leşmesi durumunda yürütmenin
durdurulmasına karar verileceği kuralı yer almıştır

Yükseköğretim
Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslara ilişkin Yönetmeliğin 4.maddesinin 5
. fıkrasına ilişkin olarak 2577 sayılı idari Yargılama
Usulü Kanununun 27 nci maddes
inde öngörülen
koşulların gerçekleşmediği anlaşıldığından yürütmenin durdurulmas
ı isteminin reddi gerekmektedir.

Yükseköğretim
Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemen
in Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara ilişkin Yönetmeliğin 4.maddesinin 8. fıkrasına gelince;

Anayasanın
“Yönetmelikler” başlıklı 124
. maddesinde; Başbakanlık,
bakanlıklar ve kamu tüzelkişilerinin, kendi görev
alanlarını
ilgilendiren
kanunların ve tüzük
lerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler
çıkarabilecekleri düzenlenmiştir.

Ayrıca
Anayasan
ın 128.maddesinde; memurların ve diğer kamu görevlilerinin
n
itelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işlerinin
kanunla düzen
leneceği hüküm altına alınmıştır.

2547 sayılı Yüksek
Öğretim Yasas
ının “Döner Sermayebaşlıklı 58.maddesinde
d
öner sermaye ek ödemesine ilişkin olarak; döner sermaye
işletmesin
in nasıl oluşturulacağı, hangi akademik birimlere, hangi personele
dağıtılacağı ve nas
ıl kullanılacağı konusunda temel esaslar belirlenmiş ve maddenin hbendinde;
“Yapılacak ek
ödemenin oranlar
ı ile bu ödemelerin esas ve usulleri; yükseköğretim
kurumlarını hizmet sunum
ş
artlan
ve k
riterleri,
personelin
k
adro
v
e görev
u
nvanı,
görev
y
eri, çatışma şartlan
v
e süresi, eğitimöğretim
v
e araştırma
faaliyetle
ri ve mesleki uygulamalar
ile
ilgili
perfo
rmansı
ve özellik
ar
z eden riskli bölümlerde
çalışma gibi
h
izmete katkı unsurları
esas alınara
k Maliye
Ba
kanlığının uygun
görüşü ü
zerine Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkartılacak
netmelikle belirlenir.
hükmüne yer verilmiştir.T.C.

DANIŞTAY
SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No: 2011/3117

 

 

 

Alıntısı
yapılan yasa hükmü temel alınarak ihdas edilen ve 18/2/2011 gün ve 27850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden
Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara ilişkin
Yönetmeliğin dava konusu edilen 4
.maddesinin
8
.bendinde; “Özel
kanunlarına göre meslek
ve sanatlarını
serbest olarak icra edenlere
, mesai
içi
ve
dışı faaliyetlerinden
dolayı ek ödeme yapılmaz
.hükmü yer almaktadır.

Dava konusu
edilen Yönetmelik hükmü
; özel yasalarına göre mesleğini serbest
olarak icra eden öğretim elemanlarının
, kurumlarındaki
mesai içi ve dışı faaliyetlerinden dolayı hiç bir şekilde döner sermaye ek
ödemesinden yararlandırılmamasını öngörmekle
, döner
sermayenin ödenmesi noktasında bir kısım kamu görevlisini döner sermaye
ödemesinin tamamıyla dışında bırakarak özlük haklarına ilişkin genel ve esaslı
bir belirleme yapmaktadır
.

Dava konusu
Yönetmeliğe dayanak teşkil eden 2547 sayılı Yasanın 5947 sayılı Yasa ile
değişik 58
.maddesinde; yükseköğretim
kurumlarında üniversite yönetim kurulunun önerisi
ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile döner
sermaye işletmesi kurulabileceği
, döner
sermaye işletmesi faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin
, birimler itibarıyla aynı hesaplarda izleneceği, tıp ve
diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma
merkezlerinin hesabında toplanan döner sermaye gelirleri bakiyesinden
, bu yerlerde; gelir
getiren görevlerde çalışan öğretim üyesi
ve öğretim görevlilerine aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme, ödenek
(gel
iştirme
ödeneği hariç)
ve her
türlü tazminat
(28/3/1983 tarihli ve 2809
sayılı Kanunun geçici 3
üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca ödenen
tazminat dahil
, makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamından
oluşan ek ödeme matrahının yüzde 800 ‘ünü
, araştırma
görevlilerine ise yüzde 500’ünü
; bu
yerlerde görevli olmakla birlikte gelire katkısı olmayan öğretim üyesi
ve öğretim görevlilerine yüzde
600’ünü
, araştırma görevlilerine ise yüzde
300’ünü
,diğer öğretim elemanlarına ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa tabi personel (döner sermaye işletme müdürlüğü
ve döner sermaye saymanlık personeli
dahil) ile aynı Kanunun
4 üncü maddesinin (8) bendine göre
sözleşmeli olarak çalışan personele ek ödeme matrahının
; hastaneler başmüdürü ve eczacılar için yüzde 250’sini, başhemşireler için yüzde 200ünü, diğer
öğretim elemanları ile diğer personel için yüzde 150
sini, işin
ve hizmetin özelliği
dikkate alınarak yoğun bakım
, doğumhane, yeni doğan, süt
çocuğu
, yanık, diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon, özel
bakım gerektiren ruh sağlığı
, organ
ve doku nakli, acil servis ve benzeri sağlık hizmet/erinde çalışan personel için yüzde 200’ünü
geçmeyecek
şekilde
aylık ek ödeme yapı
lacağı, hüküm
altına alınmıştır
.

Anayasanın 128.maddesinin emredici hükmü gereği; özlük
işlerine ilişkin bulunan döner sermaye ek ödemesine dair temel esaslar 2547
sayılı Yasanın 58
.maddesinin yukarıda alıntısı yapılan
metninde düzenlenmiş ve yükseköğretim kurumlarında hangi kamu görevlilerinin bu
ek ödemeden yararlanacağı hususu açıkça ortaya konulmuştur
.T.C.

DANIŞTAY
SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No :
2011/3117

 

 

 

Diğer taraftan
2547 sayılı Yasanın 36
.maddesinin, 26/8/2011
gününde Resmi Gazetede yayımlanan 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
eklenen son fıkrasında
; yükseköğretim kurumlarından başka
yerlerde çalışan öğretim üyelerine 58 inci madde ile 27/6/1989 tarihli ve 375
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca ek ödeme
yapılmayacağı hükmü yer almaktadır.

Bu duruma göre
650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile dava konusu Yönetmelik hükmü yasal bir
dayanağa kavuşturulmuş olup yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde çalışan
öğretim üyelerine anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği
26/8/2011 gününden itibaren 2547 sayılı Yasanın 58
.maddesi hükmü kapsamında bir ödeme yapılamayacağı açık ise de, dava konusu Yönetmeliğin ihdas tarihi ile Kanun Hükmünde
Kararnamenin yayımı tarihi arasındaki sürede ödenmesi gerekip anılan Yönetmelik
gereği ödenmemiş bulunan özlük hakları dikkate alındığında
, dava konusu Yönetmeliğin ihdas edildiği tarih itibariyle hukuki
dayanaktan yoksun bulunduğu açıktır
.

Açıklanan
nedenlerle
, Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye
Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara
ilişkin Yönetmeliğin 4
.maddesinin 8.bendi yönünden yürütmenin
durdurulması isteminin kabulüne
;
aynı maddenin 5.fıkrası yönünden ise yürütmenin durdurulması isteminin reddine, 15.09.2011
gününde oybirliği ile karar verildi
.

 

 

 

Başkan            Üye                  Üye                  Üye                  Üye

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]