TAŞERON İŞÇİLERİNE KIDEM TAZMİNATI………….?

Facebook
Twitter
WhatsApp

 
Neredeyse hizmetlerin
tümü özelleştirilmiş Sağlık Ve Sosyal Hizmet alanında “Mülkiyet” devrini
de öngören Kamu Hastane Birlikleri Kanun Hükmünde Kararname ile
yasalaştırılmaya çalışılırken; AKP Hükümeti şimdi de taşeron
çalıştırmayı daha da perçinleyecek, tescil edecek düzenlemeye gideceğini
dillendirmeye başlamıştır.

 
Dillendirilen düzenlemelere göre:
 
• Taşeron
çalıştırılanların hukuksal ve meşru hakkı olan kıdem tazminatı
alabilmeleri yasalaştırılıyor, “Kıdem Tazminatı”nı kaldırarak fona
aktarma projesi üzerinden, kıdem tazminatı fonundan karşılanması
öngörülüyor.
• Taşeron firmaların denetimi ile ilgili düzenleme yapılıyor, çeşitli yaptırımlar getiriliyor.
• Taşeron çalıştırılanların izin ve sosyal hakları ile ilgili düzenleme yapılacağı açıklanıyor.
 
Bu
düzenlemelerle aslında “Taşeronluk” sistemi meşru hale getirilerek
yerleşik bir çalışma sistemi haline getiriliyor, TESCİL ediliyor.
 
Bu düzenlemeler, işçilerin kıdem tazminatını kaldıran, kesintileri
fona aktaran ve tazminatı fondan ödemeyi öngören yasal değişikliklere
karşı oluşan tepkiyi sönümlendirmek ve taşeron çalıştırılan işçilere bir
takım haklar verildiğini iddia ederek yapılmak istenen değişiklikleri
sorunsuz hayata geçirme tuzağından başka bir şey değildir.
 
Güvencesiz, esnek çalışma anlamına gelen taşeron çalıştırmayı
meşrulaştıracak, bu arada işçilerin kıdem tazminatını kaldırarak fona
devredecek bu düzenleme kabul edilemez.
 
• İş Güvencesi olmadan
ücret güvencesi olamaz. Bu nedenle güvencesizlik anlamına gelen bu
sistem kaldırılmalı, her alanda Kadrolu-Güvenceli istihdam esas
alınmalıdır.
• Başta taşeron çalıştırılanlar olmak üzere tüm emekçilerin sendikal
örgütlenmesi, grev ve toplu sözleşme hakkını kullanması önündeki
engeller kaldırılmalı, bu konuda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
 
Emek
sömürüsü, işçi ve emekçi hakları üzerinde egemenlik kurarak sermayeye
bunun üzerinden kaynak aktarma diye özetlenebilecek AKP politikalarına
ve benzeri tuzak değişikliklere karşı mücadelemizi sürdürmeye
kararlıyız. Kamu Hastane Birliklerini içeren KHK başta olmak üzere,
dillendirilen ve taşeron çalıştırılanlara “HAK” veriliyor görüntüsündeki
tuzak değişiklik uygulamalarından vazgeçilmesi konusunda hükümeti
uyarıyoruz.
 
“Nitelikli, Ulaşılabilir, Ücretsiz Sağlık Ve Sosyal Hizmet”in kamu
eliyle ve kadrolu-güvenceli çalışanlar tarafından verilmesi mücadelemiz
sonuç alıncaya kadar devam edecektir.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]