İnsanca yaşam, demokratik çalışma koşulları, grev ve toplu sözleşme için üniversite hastaneleri önünde basın açıklaması gerçekleştirdik.

Uluslararası sermaye ve yerli işbirlikçilerinin istemleri
doğrultusunda AKP eliyle sağlık alanında bugüne kadar uygulanan politikalar,
hizmet alanlar ve hizmeti veren sağlık ve sosyal hizmet emekçileri açısından
yıkıcı sonuçlar doğurmaya devam ediyor. Bu politikalar ile sağlık hakkının
piyasalaştırılması, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin de köleleştirilmesi
hedeflenmektedir.

Bu politikalar kurumsal hoşnutsuzluğa, iş barışının
zedelenmesine, iş niteliğinin bozulmasına, düşük ücrete, statüsel farklılıklar
gibi sağlık ve sosyal hizmet emekçileri açısından acı sonuçların doğmasına da
neden olurken, sağlık hizmetinden faydalananların da cebinden daha fazla para
çıkmasına neden olmaktadır.

Bu acı sonuçlar yalnızca Sağlık Bakanlığı’na bağlı birimler
ile sınırlıdeğil, üniversite hastanelerinde de sağlık ortamını tahrip ediyor.

Üniversite hastanelerine genel bütçeden ayrılan kaynağın
kesilmesi ile bu hastaneler de piyasalaştırma sürecine hızla girdiler.

Üniversite yönetimleri, bütçeden üniversiteye daha fazla pay
istemek yerine piyasacı rekabet koşullarına ayak uydurma gayreti içerine
girdiler.

Üniversite yöneticileri de piyasacı rekabet koşullarına ayak
uydurmak için akıllarına ilk gelen şeyi yaparak sağlık ve sosyal hizmet
emekçilerinin iş güvencesinin kaldırılması, 
ücretlerinin düşürülmesi ve performansa göre ücretlendirmenin yapılması,
kölece koşullarda aşırı iş yükü ile karşı karşıya kalmalarının sağlanmasına
dönük adımları hızlandırdılar.

Üniversite hastanelerinin iyi işletilmediğini öne süren AKP
iktidarı, bir yandan üniversitelerin SGK’dan alacağına üst sınır koyup,
üretilen sağlık hizmetini karşılıksız bırakarak üniversiteleri para ile teslim
almaya çalışmakta, bu anlayışa direnç gösteremeyen yönetimler ise açığı
çalışanlardan keserek kapatmaktadır.

Hastalarımızın ve hasta yakınlarının mutluluğu için gece
gündüz demeden günün yirmi dört saati bütün olumsuzlara rağmen hizmet sunan
sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin artık sabrı kalmadı.

 

Bu nedenle;

 

·        
Temel
ücret asgari 1600 TL olmalı, bu
tutar 4 kişilik bir aile için Temmuz 2011 tarihi itibariyle kira, elektrik, su,
yakıt, çocuk ve aile yardımı hariç hesaplanmalıdır. Alınan tüm ücretler emekliliğe yansıtılacak şekilde ödenmeli,
performans, denge tazminatı vb adlarla ücretlendirme sisteminden vazgeçilmeli,
eğitim, kadro, hizmet yılı, iş riski vb. değişkenler gözetilerek ücret skalası
oluşturulmalıdır. Tüm çalışanlara yılda iki kez aylık net ücreti kadar ikramiye
verilmelidir.

·        
4/B,
4-C, 4924, Vekil, Taşeron, vb. istihdama son verilmeli, bu şekilde çalışanların
tamamı kadroya alınmalı, Üniversite Hastanelerindeki personel açığı kadrolu
istihdamla giderilmelidir.

·        
Günlük
9 saat mesai uygulamasına derhal son verilmelidir.Çalışma süreleri  günlük 7, haftalık 35 saate , iyonize
radyasyona maruz kalınan ünitelerde günlük 5, haftalık 25 saate indirilmelidir. Esnek mesai saatleri uygulamasına son verilmeli, başta
asistan hekimler olmak üzere tüm çalışanlara 80 saatten fazla mesai yaptırılmamalı,
çalışma saatleri resmi olarak açıklanmalı ve nöbet sonrası izin
kullandırılmalıdır.

·        
Taşeron sağlık işçileri kadroya alınıncaya kadar; ücretleri talep
ettiğimiz temel ücretin altıda olmamalı ve düzenli yatırılmalı, yol ve çocuk
yardımları ödenmeli, senelik izinlerini yasalara uygun kullanmaları, yılda 2
kez verilen giyecek yardımlarının verilmesi ve ortak yemekhanede yemek yemeleri
sağlanmalıdır.

·        
Üniversiteler katma bütçeli
kuruluşlardır. Katma bütçeli kuruluşlar olan Belediyeler ile KESK’e bağlı Tüm
Bel Sen arasında yıllardır Toplu Sözleşme imzalanmaktadır. AİHM kararları,
Uluslar arası sözleşmeler ve bu sözleşmeleri uygulamakla yükümlü kılan
Anayasa’nın 90.ncı maddesi gereğince Üniversite Hastaneleri ile sendikalar
arasında Toplu Sözleşme imzalanmasının önünde hiçbir engel yoktur. Kaldı ki, 12
Eylül 2010 Anayasa değişikliği de buna dayanaktır. Genel talepler hükümetle
yapılacak Toplu Sözleşme görüşmelerinde ele alınacaksa bile; Kurum İdari Kurulu
toplantıları sonucu anlaşılan hükümler Toplu Sözleşme garantisine
alınmalı,  Üniversite yönetimini
sendikamızla Toplu Sözleşme yapmak üzere çağrımıza yanıt vermelidir.

·        
Tüm sağlık çalışanlarının görev tanımlaması çalışanların
temsilcileri ile birlikte yapılmalıdır.

·        
Mesai saati 16.00’de sona ermeli, mesai dışı çalışma ve acil
ameliyatlar dışında ameliyatlar durdurulmalıdır.

·        
Polikliniklerde her hekimin bakacağı hasta sayısı eğitimi de
aksatmayacak şekilde belirlenmelidir.

·        
Eğitim ve araştırma programlarının her Anabilim Dalı için ayrı bir
düzenlemeye bağlı olarak ve performans baskısından kurtarılarak yeniden
düzenlenmeli ve eğitim mesai saatleri içinde yapılmalıdır.

·        
Çalışanların
temsilcileri yönetimde yer almalı ve oy hakkına sahip olmalıdır.

(Asistan temsilcileri akademik
kurullarda, sendika temsilcileri ve asistan temsilcileri yönetim kurullarında
yer almalıdır)

·        
İdareci
seçimleri atama usulü ile değil çalışanların tamamının seçme ve seçilme
hakkının kullanıldığı esasa göre yapılmalıdır.

·        
Çalışanlar
için verilecek tüm idari ve mali kararlar öncesinde temsilciler aracılığı ile
çalışanların eğilimleri kararlara yansıtılmalıdır.

·        
Performans uygulamasının başta hekimler olmak üzerine tüm
çalışanlar üzerinde yaptığı baskı, güven bunalımı ve karmaşanın önüne
geçilmesi, üniversite hastanelerinin birincil amacı olan eğitim ve araştırmaya
öncelik verilmesi amacıyla performans uygulamasından vazgeçilmesi. Bir şirket
işletme mantığıyla hastane cirosunu arttırmaya yönelik, hekimlik etiği ve
değerleriyle bağdaşmayan baskılardan vazgeçilmelidir.

·        
Asistan
ve hemşire eksiği olan bölümlerdeki ihtiyaç giderilmeli ve iş yükü
azaltılmalıdır.

·        
Anabilim dallarına özgü sorunların çözümü için öğretim üyeleri,
uzman, asistan hekim, hemşire, sekreter vb. personelden oluşturulacak bir
komisyon kurulmadır.

·        
Çalışanların (taşeron işçiler dahil) sağlığı açısından yıllık
taramalar ve aşılar ücretsiz yapılmalıdır.

·        
Üniversitenin sosyal tesislerinden ücretsiz faydalanılmalı ve
kreşler 24 saat ücretsiz hizmet vermelidir.

 

Yukarıda ifade ettiğimiz taleplerimizin bir an önce yerine
getirilmesi için çalışmalar başlatılmalıdır.

 

Biz üretimin vazgeçilmez unsurları “sağlık ve sosyal hizmet
emekçileri” olarak bu güne kadar onurumuza, geleceğimize, insanca yaşam
hakkımıza sahip çıkarak gerekli mücadeleyi yükseltmekten geri kalmadık,
kalmayacağız da.

 

Her türlü ayrımcılığa, adaletsizliğe, çifte standarda karşı
Eşitlik ve Adalet için mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.

MERKEZ YÖNETİM KURULU 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]