Sendikamız AKP’nin 3 Mayıs 2011
tarihinde 6 ay süre ile aldığı 6223 sayılı yetki kanununa karşı tepkimizi
ortaya koymaya devam etmektedir. 3 Kasım 2011 tarihine kadar bu yetkiyi
Anayasaya aykırı bir şekilde kullanmaya devam edecek olan AKP bugüne kadar 15
KHK çıkartmıştır. Kamuoyunun, DKÖ’lerin, ilgili sendika ve odaların görüş ve
önerileri alınmadan genel seçimlerden önce anayasaya aykırılıklar taşıyan
KHK’lar çıkarılmaya devam etmektedir. Sendikamız KHK’ların iptali ve özellikli
8 Haziran 2011’de çıkarılan ve içeriğinde SHÇEK’in kapatılması ve taşra
kuruluşların il özel idarelerine devredilmesi, özürlüler İdaresi Başkanlığı,
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile Araştırma Kurumu ….. Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığına bağlı Genel Müdürlüklere dönüştürülmesine karşı bir
dizi çalışma yürütmektedir. Anayasaya iptal davası açma konusunda ana muhalefet
partisi CHP ile görüşmeler yapılmış, İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler,
Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, son olarak da 29 Temmuz 2011 tarihinde Grup
Başkanvekili Emine Ülker Tarhan ile görüşme yapılarak Anaya Mahkemesine
başvurma konusunda talepte bulunduk. Hukuk büromuzun hazırladığı iptal ve Yürütmenin
Durdurulmasına Dair hukuksal gerekçeler sunulmuştur.      

 İTİRAZ KONUSU İÇİN YASAL DAYANAKLAR

1. Kararname, bakanlığı düzenleyen –denetleyen kurum olarak
tanımlamakta, hizmet sunumundan hemen tümüyle geri çekmektedir. Kararname,
sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yerelleştirme ve özelleştirme
politikasını benimsemiştir. Hizmet sunumunu “yerel yönetimler”, “gönüllü
kuruluşlar”, “gerçek kişiler”, “tüzel kişiler” unsurlarına bırakmaktadır.
Gönüllü kuruluşlar ile şirketler, bu görevi üstlenen kamu kurum kuruluşlarına
yardımcı ve destek olarak değil, kamu kurum ve kuruluşları ile denk ağırlıkta
özneler olarak kabul edilmiştir. Kararnameye göre bakanlık, bu hizmeti verecek
kamu – gönüllü – şirket unsurlarının hizmet standartlarını belirleme ve bunları
denetleme işlevine sahiptir. Bakanlık, hizmet sunumundan geri çekilmiştir.

2. Dört kurum kapatılmıştır: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel
Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı. Bunlar bakanlık içi genel müdürlüklere
çevrilmiştir. Ancak, SHÇEK taşra teşkilatı tüm varlığıyla il özel idarelerine
aktarılmıştır (Geçici Madde 9). Böylece çocuk, yaşlı, özürlü hizmetleri ile sosyal
yardım hizmetleri yerelleştirilmiştir. 

3. Kapatılan kurumların üst ve orta kademe yöneticilerinin tümü
“araştırmacı” ve “müşavir” kadrosuna alınmış, buradan her ayrılmada kadronun
iptali öngörülmüştür. Üst kademe yöneticilerden 60’ı müşavir, 220’si
araştırmacı olarak idari kadrodan çıkarılacaktır. Yeni

bakanlık, sosyal hizmetler alanında tüm idari kadrolarda kapsamlı bir
kadrolaşmaya

açılmış durumdadır.

4. Yerelleştirmenin Yanlışlığı: Hizmetin niteliği, bütçe yapısının ilkesi
ile doğrudan ilişkilidir. Yerel bütçe ilkeleri, sosyal hizmetleri görmeye
yeterli, elverişli, uygun değildir.

Çocuk, yaşlı, özürlü, kadın gibi korunmaları gereken nüfus kesimlerine
verilen hizmet “sosyal”

niteliktedir; iktisadi ya da ticari karakter taşımaz. Bu hizmetler
bedeli tahsil edilemeyecek

hizmetlerdendir. Yerel yönetimler –il özel idareleri‐ ise, merkezi
yönetimin tersine, bütçelerini önce gelirlerini sonra giderlerini hesaplama
ilkesince çalışırlar. Yerel tüzelkişiliklerin, devlet tüzelkişiliği gibi vergi
koyma ya da genel amaçlarla borçlanma gibi yetkileri olmadığı için, bunlar
‘ayakları yorgana göre uzatmak’ ilkesince çalışırlar. Bunun anlamı,
gelirlerinin yetmemesi durumunda hizmetten feragat hakları olmasıdır.

ANAYASA MAHKEMESİ’NE İTİRAZ DİLKEKÇESİ>>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]