Dünyada modern
hemşireliğin kurucusu Florance Nightingale’in doğum günü olan 12 mayıs
nedeniyle, her yıl 12-18 Mayıs hemşireler haftası olarak kutlanmaktadır.

FOTOĞRAF GALERİSİ

Hemşirelik sağlık
hizmetleri içerisinde yoğun emek ve özveri isteyen, hoşgörü, şefkat ve sabır
gerektiren onurlu bir meslektir.

Sağlık; ekip hizmeti
olmasına rağmen, hemşirelik yardımcı sağlık hizmetler sınıfına alınarak
hemşirelik mesleğinin bağımsızlığı yok sayılmıştır. Toplam kalite yönetimi adı
altında sunulan kırtasiye işlerine, göstermelik uygulamalara gömülen
hemşirelik, mesleki eğitimi ve meslek onuru sağlıkta dönüşüm programıyla yok
edilmek istenilmektedir.

AB ülkelerinde 100
bin kişiye 750 hemşire düşerken, ülkemizde 100 bin kişiye sadece 140 hemşire
düşmektedir. Sağlıkta dönüşüm programıyla hekim merkezli planlanan ve bir bütün
olarak sağlık emekçilerinin emeği değersizleştirilmeye çalışılmaktadır. Sağlık
politikalarını yönetmeliklerle tanımlayarak her geçen gün hemşirelerin iş yükü
artırılmaktadır.  Angaryalara boğulan
hemşirelerin bu işleri hangi İnsan üstü koşullarda yapacakları ayrı bir soru
işaretidir.

Hasta ve hasta
yakınlarıyla sürekli muhatap olan ebe-hemşireler zaman zaman fiziki şiddete
uğramaktadırlar.

“Kanatlı beyaz
melekler” olarak kutsanan hemşirelik mesleği, hemşirelik dışındaki işlerin
yaptırılmasına devam edilmektedir. Acil hemşiresi, Diyaliz hemşiresi, yoğun
bakım hemşiresi vb. branşlarda çalışan hemşirelerin yerleri ihtiyaca binaen
gibi gerekçelerle sürekli yer değiştirmeye devam edilmektedir.

Bugün Sağlık
Bakanlığına bağlı çalışan sağlık teknisyeni, ebe ve hemşirelerin bir kısmı
isteklerinin dışında; satın alma, sekreterlik ve kalite yönetimi gibi işlerde
kendi mesleğinin dışında çalıştırılmaktadır. Bu nedenle yaşanan eksiklikler
alanı dışında çalıştırılan bu kişilere mal edilerek soruşturmalara tabi
tutularak cezalandırılmaktadır.

Sağlık
çalışanlarının örgütlenme hakkı olan sendikal mücadeleleri, sıradan demokratik
talepleri baskı, soruşturma, sürgün ve tutuklamalarla engellenmektedir. 

 Her an mesleğini uygularken, Hepatit A-
B-C,HIV, Kırım Kongo vb. hastalıkların bulaşma riskiyle, yaralanmalar, iğne
batması, kesiklerle karşı karşıya kalmaktadır. Bütün bunlar iş kazası ve meslek
hastalığı olarak tanımlanmamakta, hemşire, ebe, hekim, laborant vb. sağlık
ekibinin sunduğu hizmet ağır ve tehlikeli iş sayılmamaktadır.

Oysa araştırmalar
göstermiştir ki, sağlık çalışanlarının hastalık kapma riski on kat daha fazladır.
Bu yüzden angarya ve yoğun çalışma sonucu oluşan tükenmişlik, depresyon yaşayan
hemşirelerin sorunları sağlıkta dönüşüm programı ile daha da artmaktadır.

Sağlık Hizmetinden
yararlanmanın önündeki en önemli engeller uygulanan politikalardır. Hizmetin
maliyeti,  hizmete ulaşımdaki engeller
arasında dil, niteliği olumsuz etkilemektedir.

 Başta hemşireler olmak üzere sağlık
çalışanlarına farklı statülerde 4b, 4c, 4924, vekil ebe-hemşire ve taşeron
şirkette çalışma gibi güvencesiz çalışma dayatılmaktadır.

                Bu anlamda bazı talepleri
sıraladığımızda;

         
Tüm sağlık emekçilerine fiili hizmet süresiyle erken
emeklilik hakkı tanınmalı,

         
Performans uygulanması kaldırılarak, temel ücret insanca
yaşayacak düzeye yükseltilmeli,

         
ILO hemşirelik antlaşması imzalanarak, gerekleri yerine
getirilmeli,

         
Hastayı müşteri, çalışanı köleye dönüştüren ‘sağlıkta
dönüşüm programı’ durdurulmalı,

         
4b,4c,taşeron, sözleşmeli tüm güvencesiz hemşireler kadroya
alınmalı,

         
Gece çalışması, meslekte artan yıl sayısına göre
azaltılmalı,

         
Doğum izinleri ücretli hale getirilmeli,

         
Cinsiyetçi iş bölümüne son verilmeli,

         
24 saat çalışılan yerlerde ücretsiz KREŞLER açılmalıdır.

         
İşyeri sağlık birimleri açılarak, iş kazaları ve meslek
hastalığı tanımlarının yapılmasını talep ediyoruz.

Sağlık sisteminin her türlü yükünü çeken
emeği görülmeyen, tükenmişlik sendromuyla boğuşan hemşireler artık
susmayacaktır. Çok ses tek yürek bu gidişe dur diyerek tüm sağlık ve sosyal
hizmet emekçileriyle beraber mücadeleyi sürdürecektir.

                                                                                                                             SES
MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]