TORBA YASADA KAMU GÖREVLİLERİNİ İLGİLENDİREN DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Facebook
Twitter
WhatsApp

6111 SAYILI TORBA
KANUNLA 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 

1-657 sayılı yasanın 53. maddesi yeniden düzenlenerek
engelli personel çalıştırma yükümlülüğü getirilmiştir. Buna göre; engelliler
ile ilgili olarak engelli sınavı merkezi olarak ayrı yapılacak ve %3 engelli
çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir. Bu hususla ilgili olarak Özürlüler
İdaresi Başkanlığı’nın görüşü alınarak Devlet Personel Başkanlığı’nca yeni bir
yönetmelik hazırlanacaktır.

2- 657 sayılı yasanın 64. maddesi yeniden düzenlenmiştir.
Daha önceden 6 yıl üst üste sicil notu ortalaması 90’ın üzerinde olanlara
verilen 1 kademe uygulamasında yeni kurallar getirilmiştir. Yasal değişiklik
ile sicil notu uygulaması kaldırıldığından üst üste 8 yıl boyunca disiplin
cezası almayan memurlar hakkında 1 kademe ilerlemesi yapılacaktır.

3- 657 sayılı yasanın 68. maddesinde yapılan yeni değişiklik
ile müsteşar ve genel müdür gibi üst düzey yöneticiliklere atamalarda özel
sektörde çalışılan sürenin tamamı hizmet süresinden sayılacaktır. Bu düzenleme
ile bundan sonra hükümetin tamamen siyasi tercihine uygun olarak özel sektörde
yönetici olanlar kamu kesimine “atamaya yetkili amir” olarak yani “müsteşar” ve
“genel müdür” olarak atanabileceklerdir. Bu düzenleme ile siyasi kadrolaşma
adeta zirve yapacaktır.

4- 657 sayılı yasanın 77. maddesinde yapılan değişiklikle
yabancı ülkelere yapılan görevlendirmelerde Başbakan yerine Bakan izni yeterli
sayılmıştır.

5- 657 sayılı yasanın 91. maddesinde yapılan değişiklikle
kadrosu kaldırılan ancak kurum içinde atama imkanı kalmayan memurlar diğer kamu
kurumlarına atanacaklardır. Bu madde, kamu kesiminde memur kadrolarının
kaldırılarak atama yapılamayacak bir durum yaratmayı amaçlamaktadır. Örneğin;
kadrosu kaldırılan bir memur ya aynı kadroda başka bir kurum bulamayacak ve bu
nedenle istemese bile bir başka kadroya geçmek durumunda kalacak ya da sözleşmeliliği
tercih etmek orunda kalacaktır. 91. maddedeki değişiklik iş güvencesini büyük
oranda ortadan kaldıran bir değişikliktir.

6- 657 sayılı yasanın 100. maddesinde yapılan değişiklik ile
engellilerin çalışma saat ve süreleri çalıştıkları kurumlar tarafından
belirlenecektir.

100. maddenin 2. fıkrasında en önemli değişiklik ise esnek
istihdamın 657 sayılı yasaya yerleştirilmesi biçiminde karşımıza çıkmaktadır.
100. maddeye eklenen fıkra uyarınca, tüm memurların yürüttükleri hizmetin
özelliklerine göre çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı
olmaksızın çalışabilmelerinin mümkün olduğu belirtilmiştir. Buna ilişkin usul
ve esasların Bakanlar Kurulunca belirleneceği belirtilmiştir. Esnek çalışmanın
önünü açan bu düzenleme işçi kesimindeki esnek çalışma modellerini kamu
kesimine taşımıştır. Denilebilir ki; iş ve çalışma koşullarının kötüleşmesinde
işçi ile memur eşitlenmiştir.

7- 657 sayılı yasanın 101. maddesinde yapılan değişiklik ile
24 saat esasına göre çalışılan hizmetlerde çalışma saatlerini kurum
belirleyecektir. Yani Sağlık Bakanlığı kendisi çalışma saatlerini
belirleyecektir. Bu maddede yapılan değişiklikle hamileliğin 24. haftasından
önce ( yasada aynen bu şekilde ifade edilmiştir. Bizim yorumumuza göre 24
haftadan önceki gebeliklerde doktor raporu olması durumunda bu hüküm geçerli
olacaktır. ) ve her halükarda hamileliğin 24. haftasından itibaren ve doğumdan
sonraki 1 yıl süreyle kadın memurlara gece nöbeti ve gece vardiyası
verilemeyeceği, engelli memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece
vardiyası verilemeyeceği düzenlenmiştir.

 

8- 657 sayılı yasanın 104. maddesinde yapılan değişiklikle,
erken doğum halinde doğum öncesi kullanılamayan doğum izni doğum sonrası izne
eklenecektir. Babalık izni süresi 10 güne çıkarılmaktadır. Doğum sırasında anne
ölürse anaya tanınan izin hakkı babaya verilecektir. Evlenme veya ölüm
halindeki izin süreleri 5 günden 7 güne çıkarılmıştır. Kayın peder, kayın
valide ve kayınlar ölünce de 7 gün izin verilecektir. Bu maddede yapılan en
önemli düzenlemelerden bir tanesi süt izninin doğumdan sonraki ilk 6 ayda günde
3 saat, ikinci 6 ayda günde 1.5 saat olarak düzenlenmesidir.

 

Bu maddede yapılan
değişikliklerden bir diğeri de; yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında mali
haklar ile sosyal yardımlara dokunulamayacağına dair düzenlemedir. Önceden bu
düzenleme “özlük haklarına dokunulamaz” biçimindeydi. Şimdi mali ve sosyal
haklara dokunulamaz şeklinde değiştirilmiştir.

 

9– 657 sayılı yasanın 105. maddesinde yapılan değişiklik ile
uzun süreli tedavide hizmet yılı şartı kaldırılmıştır. Hastalık raporlarının
düzenlemesi ile ilgili yetki Devlet Personel Başkanlığı’na bırakılarak
yönetmelik ile belirlenecektir. Bu maddede yapılan en önemli değişiklik ile memura,
bakmakla yükümlü olmasa dahi, refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye
girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza
geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bunun
sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi şartıyla, aylık ve özlük haklarının
korunarak 3 aya kadar ücretli izin verileceği, gerektiğinde bu sürenin 1 katına
kadar uzatılacağı düzenlenmiştir.

 

10- 657 sayılı yasanın 108. maddesinde yapılan değişiklikle,
doğum sonrası aylıksız izin 24 aya çıkarılmaktadır. 3 yaşını doldurmamış bir
çocuğu evlat edinen memurlara 24 aya kadar aylıksız izin verilecektir. Yurt
dışına giden memur, diğer kamu görevlileri veya öğrencilerin memur olan eşleri
görev veya öğrenim süresi boyunca aylıksız izin alabileceklerdir. 5 hizmet yılı
olan memurlar toplam 1 yıla kadar aylıksız izin kullanabileceklerdir. Aylıksız
izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması
halinde aylıksız izinde olan memurun 10 gün içersinde görevine başlaması
zorunluluğu getirilmiştir.

 

11- 657 sayılı yasanın 109. maddesi yeniden düzenlenerek
sicil uygulaması kaldırılmış, bunun yerine memur bilgi sistemi ve özlük dosyası
tutulması ile ilgili düzenleme getirilmiştir.

 

12- 657 sayılı yasanın 122. maddesinde yapılan düzenleme ile
başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül yeniden düzenlenmiştir. Burada
performans kriteri olarak niteleyebileceğimiz çeşitli kriterler getirilerek
memura bu kriterlere göre başarı belgesi verilebileceği düzenlenmiştir. Üstün
başarı belgesi alanlara atamaya yetkili amirin onayı ile en yüksek devlet
memuru aylığının (ek gösterge dahil) %200’üne kadar ödül verilebileceği
düzenlenmiştir. Performans kriterleri diye tabir ettiğimiz değerlendirme
ölçütlerinin belirlenmesi Devlet Personel Başkanlığı’na bırakılmıştır.

 

13- 657 sayılı yasanın 125. maddesinde yapılan
değişikliklerle;

 

a)      
Aylıktan
kesme cezasını gerektiren c bendinin g fıkrası yani il dışına izinsiz çıkış, h
bendi toplu müracaat ve şikâyette bulunma ve j bendi yasaklanmış her türlü
yayını görev mahallinde bulundurmak kaldırılmıştır. Artık bu fiillerden dolayı
ceza verilmeyecektir.

b)      
125.
maddenin E bendinin a fıkrasında yer alan “engelleme” ibaresi, “kamu
hizmetlerinin yürütülmesini engelleme” olarak değiştirilmiş, f fıkrası
“amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak”
olarak değiştirilmiştir. Bu düzenleme ile memuriyetten atma bu filler
bakımından kolaylaştırılmıştır.

c)      
Bu
maddede yapılan değişiklik ile geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu
olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlara verilecek cezalarda bir
derece hafif olanının uygulanacağına dair düzenleme şu şekilde
değiştirilmiştir; geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül
veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda 1 derece hafif
olanının uygulanacağı şeklinde değiştirilmiştir. Bu düzenleme ile de performans
kriterlerine göre ödül veya başarı belgesi almayan memurlara 1 derece hafif
ceza uygulanmayacaktır.

 

14- 657 sayılı yasanın 132. maddesinde yapılan değişiklik
ile aylıktan kesme cezası alanlar 5 yıl boyunca, kademe ilerlemesinin
durdurulması cezası alanlar 10 yıl boyunca Daire başkanı ve üstü kadrolara
atanamayacaktır.

 

15- 657 sayılı yasanın 135. maddesinde yapılan değişiklikle
kanunun uygulamaya girdiği 25 Şubat 2011 tarihinden itibaren uyarma, kınama ve
aylıktan kesme cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde
disiplin kuruluna itiraz edileceği, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına
karşı da 7 gün içinde Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz edilmesi gerektiği
belirtilmiştir. Bu süre içinde itirazlar yapılmaz ise kararlar kesinleşecek ve
yargıya dava açılamayacaktır. İtirazlar yapıldıktan sonra 30 gün içinde karar
verilmesi gerekmektedir. İtirazlar reddedilir veya daha hafif ceza verilir ise
süresi içerisinde idari yargı yoluna başvurulabilir.

 

16- 657 sayılı yasanın 231. maddesinde yapılan değişiklikle
Devlet Personel Başkanlığı bünyesinde Kamu Personel Bilgi Sistemi kurulacaktır.

 

17- 657 sayılı yasanın Ek 8. maddesi değiştirilerek memurun
isteği ile bir başka kurumda görevlendirilmesi düzenlenmiştir. Kurumlar arası
görevlendirme 6 ayı geçmeyecektir. Ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri
doğrultusunda Devlet Personel Başkanlığından uygun görüş alınarak memurun izni
olmadan bir başka kuruma 6 aya kadar görevlendirilmesi mümkün hale gelecektir.

 

18- 657 sayılı yasaya Geçiş Hükümleri eklenmiştir. Ayrıca
tutulmakta olan siciller 5 yıl daha saklanacaktır.

 

19- 657 sayılı yasanın 57. maddesinde değişiklik yapılarak
adaylık süreci içerisinde disiplin cezası alanların disiplin amirinin teklifi
üzerine asaletinin onaylanmayarak memuriyetten atılması hükmü getirilmiştir.
Daha önceden olumlu sicil alamayan memur için geçerli olan bu kuralın yeni
düzenleme ile disiplin cezası alan haline getirilmesi oldukça ağırlaştırılmış
bir düzenlemedir.

 

20- 657 sayılı yasanın 202. maddesinde değişiklik yapılarak
aile yardım ödeneğinde 2’den fazla çocuk için de çocuk parasının verilebileceği
düzenlenmiştir.

 

21- 657 sayılı yasada değişiklik yapılarak il dışına
çıkışları izne bağlayan madde kaldırılmıştır.

 

22- 657 sayılı yasanın 37. maddesinde değişiklik yapılarak
azami yükselebilecekleri derecelerin 4. kademesinde olanların son 6 yıllık
sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanlara kadro şartı aranmaksızın 1
derece yükseltileceği kuralı, son 8 yıllık süre içinde herhangi bir disiplin
cezası almamak olarak değiştirilmiştir.

 

TORBA KANUNLA 375
SAYILI KHK’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 

1-       
375
sayılı KHK’nın 1. maddesinin d bendinde değişiklik yapılarak emekli olunduğunda
verilen yol harcırahı 500 TL’den 750 TL’ye çıkarılmıştır.

2-       
Sendika
üyesi olan kamu görevlilerine Ocak Nisan Temmuz ve Ekim aylarında 45 TL toplu
sözleşme primi verilecektir.

3-       
Sözleşmeli
personele aile yardımı ödeneği verilecektir.

 

VERGİ KANUNLARINDA
YAPILAN DEĞİŞİKLİK

 

1- 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli 2 sayılı tablonun
Kurumlarla İlgili Kâğıtlar başlıklı kısmının sonuna 25. fıkra eklenerek
sözleşmeli personelden damga vergisi alınması uygulamasına son verilmiştir.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]