KANUNLARLA YETİNMEYEN AKP HÜKÜMETİ KHK İLE SALDIRIYA GEÇİYOR!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Hükümetin
Çıkarmak istediği kanun hükmünde kararname ile ilgili KESK’in açıklaması.

KHK İçin >>>

BASINA
VE KAMUOYUNA,

Kanunlarla yetinmeyen AKP Hükümeti KANUN
Hükmünde kararname ile Topyekun Saldırıya Geçiyor!

AKP Hükümeti, tam da seçim öncesinde
yangından mal kaçırırcasına hükümete, bazı konularda Kanun Hükmünde Kararname
(KHK) çıkarma yetkisi veren yasa tasarısını TBMM Başkanlığına sunmuş bulunuyor.

Değerli Basın Emekçileri

Hükümetin Amacı Kamu Yönetimi
Temel Kanununu Tamamlamaktır!  
 

2003 yılında ilan ettiği “Acil Eylem
Planında”  Kamu Yönetimi Temel Kanununu ve Kamu Personel Rejimi ile temel
aldığı; kamu hizmetlerini özelleştirme, emekçilerin istihdam koşullarının
esnekleştirilmesi ve güvencesizleştirilmesi politikalarından bugüne kadar
kanunlaştıramadıklarını tamamlamayı planlayan AKP iktidarı, seçim öncesi ani
bir atakla kendini “süper yetkili” kılmak istemektedir.

Hatırlanacağı
üzere,  AKP hükümetinin 2004 yılında çıkardığı Kamu Yönetimi Temel Kanunu
tasarısı Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmesine rağmen çalışma yaşamını
sermaye lehinde düzenleme gayreti, farklı yasalarla devam ettirilmiştir. Bu
düzenlemeler sonucunda bugün çalışan kesim; 4/A, 4/B, 4/C, 50/D, 4924 sayılı
yasa kapsamında çalışanlar, sözleşmeli, taşeron gibi statülere ayrılmış
durumdadır. Son dönemde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Torba yasada
yapılan değişikliklerle kadrolu olarak çalışan kamu emekçilerinin iş güvencesi
ortadan kaldırılarak; sözleşmeli çalışma koşulları dayatılmaktadır. Sermaye
kesimine verdiği sözü gerçekleştirme gayretinde olan AKP hükümeti, Kamu
Yönetimi Temel Kanununda bekletilen hedefler de dahil olmak üzere tüm yapısal
değişiklikleri, yangından mal kaçırır gibi, kendi kendisine yetki vererek
tamamlamak istemektedir. 

Meclise sunulan tasarı, kamu
yönetiminin temel esaslarını ve kamu personelinin çalışma koşullarını tamamen
alt üst edecek düzenlemeler içermesine rağmen AKP iktidarı düzenlemelerin asıl
muhatabı olan emekçilerin örgütlendiği sendikaların ve meslek örgütlerinin
görüşlerini alma zahmetine dahi katlanmamıştır. TBMM ve muhalefeti de karar
alma süreçlerinin dışında bırakarak olağanüstü koşullar döneminin antidemokratik
 uygulanması olan ünlü Kanun Hükmünde Kararname seçeneğini tercih
etmiştir..

Yandaşlara kilit mevki kıyağı! 

Tasarıda hükümetin KHK ile değişiklik
yapabileceği yasaların çok geniş bir alanda olduğu görülmektedir. Bunlar
arasında bakanlıkların kapatılması, açılması, birleştirilmesi dahil Kamu
İdarelerinin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili olarak 20 yasada, kamu
emekçilerinin atanma, nakil, görevlendirme, seçilme, terfi, yükselme, görevden
alınma ve emekliye sevk edilme gibi konularıyla ilgili olarak da 7 yasada
değişiklik yapma yetkisi istenmektedir.

Bakanlar Kurulu’na devlet teşkilatının hemen
her kademesini istediği gibi değiştirme yetkisi veren tasarının yasallaşması
durumunda, siyasi kadrolaşma yaygınlaşacağı gibi yandaş olmayanlar üzerinde
baskı kurma konularında hükümete olağanüstü yetki verilmiş olunacağı
görülmektedir.

Yaptıkları Yapacaklarının
Göstergesidir
 

AKP Hükümeti bu hamlesi ile; kamu
hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesinden daha çok, 12 Haziran genel
seçimlerinden daha güçlü çıkmak için gerekli ortamı sağlamak ve özellikle KHK
yetkisi ile kendi siyasal-ideolojik çizgisinde olan kişileri kamu yönetiminde
kilit mevkilere getirme telaşındadır.

AKP hükümetinin geçtiğimiz 8,5 yıllık
süreç içinde Meclis’ten geçirdiği emek karşıtı yasa ve düzenlemelerle birlikte
değerlendirildiğinde, Meclis onayı dışında, Bakanlar Kurulu kararıyla yapılacak
olan düzenlemelerin hangi içerik ve kapsamda olacağı noktasında ciddi
kaygılarımız bulunmaktadır. 

“Bildiğini Okuyan” İktidara Karşı
Gücümüz Birliğimizdir!

Meclisi, sendikaları, meslek
örgütlerini ve diğer tüm demokratik kurumları devre dışı bırakarak, parlementer
sistemin yerine adeta “hükümet sistemi” ni geçirmeye çalışan, “bildiğini
okuyan” siyasi iktidarın saldırılarına karşı emekten yana tüm güçlerin
birlikteliği ve mücadelesi daha da önemli hale gelmiştir. 

 KESK olarak, bugüne kadar emekçilerin
haklarını hedefine koyan her tür düzenlemeye karşı durmayı nasıl görev
bildiysek, hükümetin niyetini açıkça gösteren bu girişimin yanı sıra
emekçilerin haklarına yönelik tüm saldırılara karşı da örgütlü gücümüzü
harekete geçireceğiz.

Muhtemel sonuçları itibariyle
bünyesinde kamu emekçilerinin haklarına yönelik yeni saldırılar barındıran ve
hukuk kuralları ile bağdaşmayacak derin hesapların yapıldığını gösteren bu
“kanun tasarısına”  karşı tüm emek güçlerini tepki vermeye,
milletvekillerini de tasarının aleyhine oy kullanmaya davet ediyoruz.

Her geçen gün yenilenen bu saldırılar
karşısında örgütlülüğümüzü büyütmek ve geliştirmek için, KESK olarak,
güvencesiz çalışmanın ortadan kaldırılması, sözleşmelilerin kadroya alınması,
taşeron işçilerinin “ana işveren olan kurum” kadrolarına alınması, insan
onuruna yakışır ücret ve sağlıklı çalışma şartları için, “Güvenceli İş,
Güvenceli Gelecek”
talebi ile tüm emekçileri sendikalarımızda
örgütlenerek, birlikte mücadeleye çağırıyoruz. 

        
                     
                     
                     
                       
                KESK MYK

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]