EK ÖDEME İÇİN İMZA
KAMPANYASI

 Tam Gün yasası ile Sağlık
Bakanlığı’nda çalışan doktor ve diş doktorlarına, her ay herhangi bir katkıya
bağlı olmaksızın döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılacağı hükme bağlanmıştır.
Doktor dışı personele bu konuda herhangi bir düzenleme yapılmayarak, personel
arasında ayrımcılık yapılmıştır.

 Sendikamız bu ayrımcılığı yasa
çıkmadan önce dile getirmiş, eylemler yapmıştır. Bizim tüm uyarılarımıza karşın
iş kolumuzdaki diğer sendikalar tam gün yasasının destekçileri oldular ve yasanın
çıkmasını sağladılar.

 Bugün gelinen aşamada tam gün
yasasında yapılan değişiklikle personele dağıtılacak döner sermaye ek ödeme
tavan oranları belirlenmiştir. Anayasa Mahkemesi’ne açılan dava ile söz konusu
hüküm iptal edilmiştir. İptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe gireceğinden Anayasa
Mahkemesi kararına uygun yeni bir yasal düzenleme yapılması gerekmektedir.

 Bu nedenlerle;

 Hekimleri kapsayan sabit ek ödeme uygulaması, hiçbir katkıya bağlı
olmaksızın tüm sağlık çalışanlarını kapsamalıdır.

 Belirlenecek sabit ek ödeme
miktarının emekliliğimize yansıyacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu
talebimiz sosyal güvenlik hakkı kapsamında görülmelidir.

 Sosyal güvenlik hakkı uygulanırken işveren prim payı çalışandan
kesilmemelidir.

 Sendikamız bu taleplerle yurt
çapında bir imza kampanyası başlatmıştır. İmza kampanyası 20 Ocak 2011 tarihine
kadar sürecek ve toplanan imzalar Sağlık Bakanlığı önünde yapılacak basın
açıklaması ile bakanlığa sunulacaktır. 5.1.2011

 

 

Bülent Nazım YILMAZ

SES Eskişehir Şube Başkanı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]