T.C.

DANIŞTAY

BEŞİNCİ DAİRE

Esas No: 2010/5197

 

Temyiz İsteminde Bulunan ve Yürütmenin Durdurulmasını
isteyen (Davacı):

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

 

Vekili: Av. Öztürk Türkdoğan, Necatibey Cad., 82/13 Kızılay/ANKARA

 

Karşı Taraf :        1- Sağlık
Bakanlığı – ANKARA

2- Kayseri Valiliği

 

İsteğin Özeti        : Kayseri 1. idare Mahkemesi’nin
2.4.2010 tarihli, E:2009/493, K:2010/267 sayılı kararın temyizen incelenerek
bozulması ve yürütmenin durdurulması istenmektedir.

 Danıştay Tetkik Hakimi: Hasan Turgut

Düşüncesi: Yürütmenin durdurulması isteminin kabulü gerektiği
düşünülmektedir.

 Danıştay Savcısı: Saadet Ünal

 Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler, temyiz edilen kararın
yürütülmesinin durdurulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, 2577
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 52 nci maddesi uyarınca istemin reddi
gerekeceği düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Hüküm veren Danıştay Beşinci
Dairesi’nce işin gereği düşünüldü:

Davacı Sendikanın üyesi olan vekil
ebe ve hemşirelerin aylıklarından sendika aidatı kesilerek ilgili banka
hesabına yatırılması yolundaki başvurusunun, vekil ebe ve hemşirelerin kamu görevlileri
sendikalarına üye olamayacakları yolundaki 23.2.2009 tarihli Sağlık Bakanlığı
yazısına dayanılarak reddine ilişkin 9.3.2009 tarihli işlemin iptali istemiyle
dava açılmıştır.

Kayseri 1. İdare Mahkemesi’nin
2.4.2010 tarihli, E:2009/493, K:2010/267 sayılı kararıyla; “4688 sayılı
Yasanın “kapsam” başlıklı 2. maddesinde, bu Yasa’nın maddede
belirtilen kurum ve kuruluşlarda işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri
hakkında uygulanacağı belirtilmek suretiyle hangi kamu görevlilerinin anılan
Yasa kapsamında olduğunun açıkça hükme bağlandığı, dolayısıyla 657 sayılı
Yasanın 4. maddesinde belirtilen memur, sözleşmeli personel ve geçici
personelin 4688 sayılı Yasa kapsamında bulunduğu tartışmasız olmakla beraber,
vekil ebe veya hemşire olarak görev yapan personelin anılan yasa kapsamında yer
almadığı, kaldı ki 4688 sayılı Yasanın 3. maddesinde kamu görevlileri
sendikalarına üye olabilecek kamu görevlilerinin işçi statüsü dışındaki bir
kadroda veya sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan, adaylık veya deneme
süresini tamamlamış kamu görevlileri olarak tanımlandığı, 657 sayılı Yasanın
86/3. maddesi uyarınca açıktan vekil olarak atanan ebe ve hemşirelerin ise; bir
kadroya asaleten değil geçici bir süreyle atanmaları nedeniyle görevlerinin
daimi çalışma olarak nitelendirilmesinin mümkün

T.C.

DANIŞTAY

BEŞİNCİ DAİRE

Esas No: 2010/5197


olmadığının da açık olduğu” gerekçeleriyle dava
reddedilmiştir.

4688 sayılı Yasa’nın
“Kapsam” başlıklı 2. maddesinde “Bu Kanun, Devletin veya diğer
kamu tüzel kişilerinin yürütmekle görevli oldukları kamu hizmetlerinin
görüldüğü genel, katma ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve
belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda kamu iktisadi teşebbüslerinde, özel
kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan banka ve
teşekküller ile bunlara bağlı kuruluşlarda ve diğer kamu kurum veya
kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri hakkında
uygulanır.” kuralı, 3. maddesinde ise “Bu kanunun uygulanmasında; ….
Kamu Görevlisi: Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir kadro
veya sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan, adaylık veya deneme süresini
tamamlamış kamu görevlilerini … ifade eder.” kuralı yer almıştır.

Öte yandan 657 sayılı Yasa’nın
“Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları” başlıklı 86.
maddesinde ” …. ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş
tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve
mimarlık, veterinerlik, köy ve kasaba imamlığına ait boş kadrolara Maliye
Bakanlığının izni (mahalli idarelerde izin şartı aranmaz) ile, açıktan vekil
atanabilir. … ” hükmüne yer verilmiştir.

4688 sayılı Yasa’da yer alan anılan
hükümlerle bu Yasanın kapsamına yönelik olarak işçi statüsünde bulunanlar
dışında istisna getirilmediği gibi 657 sayılı Yasanın 86. maddesinin 3.
fıkrasında vekil ebe ve hemşirelerin “boş kadrolara vekaleten atanacakları;
kurala bağlandığından, boş kadrolara vekaleten atanan ve işçi statüsünde
olmayan vekil ebe ve hemşirelerin kamu görevlileri sendikalarına üye
olamayacakları yolundaki işlemde hukuk uygunluk bulunmamaktadır.

Uyuşmazlığın niteliğine ve temyiz
dilekçesinde ileri sürülen nedenlere göre 2577 sayılı idari Yargılama Usulü
Kanunu’nun 4001 sayılı Yasayla değişik 27. maddesinde öngörülen koşulların
gerçekleşmiş olması nedeniyle, anılan Yasa’nın 52. maddesinin 1. fıkrasına 4001
sayılı Yasa’nın 22. maddesiyle eklenen cümle uyarınca dava konusu işlemin ve
Kayseri 1. idare Mahkemesi’nin 2.4.2001 tarihli, E:2009/493, K:2010/267 sayılı
kararının yürütülmesinin durdurulmasına, 8.10.2010 tarihinde oybirliği ile
karar verildi.

 

 

 

Başkan  Üye                        Üye
                       Üye                        Üye

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]