Van İl Sosyal Hizmetler
Müdürlüğünde yapılan kadrolaşmaya ilişkin sendikamız binasında basın toplantısı
gerçekleştirilmiştir.

                 BASINA VE KAMUOYUNA

AKP hükümetinin Özelleştirme
kapsamında markaja aldığı yerlerden biri olan Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna
bağlı kuruluşlarda yaratılmaya çalışılan kaos her geçen gün daha çok
derinleşiyor.  SHÇEK’te hayata
geçirilmeye çalışılan kadrolaşma hareketiyle diğer kamu kurumlarında olduğu
gibi SHÇEK’te de deprem sonrası enkaza dönüşmüş bir yer görüntüsü yaratılmaktadır.

Bilindiği gibi 30 Ocak 2010 tarihinde
Resmi Gazetede yayınlanan Başbakanlık Genelgesi hiçe sayılarak atamalar
yapılmakta, uzun bir süredir özellikle bazı kurumların taşra teşkilatlarında valilik
eliyle genel müdürlükler desteğiyle tamamıyla keyfi uygulamalar hayata
geçirilmeye çalışılmaktadır. Kurumlarda hali hazırda uzun yıllardan beri
çalışmakta olan nitelikli personellere kasti bir biçimde suçlar uydurulma
suretiyle soruşturmalar açılmakta ve neticede il dışına gönderilerek ceza-i
müeyyideler uygulanmaktadır. Bu kurnazlıkla(!) kadrolar boşaltılmakta bu boş
pozisyonlara da keyfi bir biçimde yandaş sendikalardan, kalifiye olmayan
personeller atanmaktadır. Bu atamalar başta geçici görevlendirme şeklinde olup,
daha sonra kurumun bağlı bulunduğu bakanlıktan olur alınarak asli kadrolar
şeklini almaktadır. Ataması yapılan bu personellerin aynı zamanda cemaat referanslı
olmasına özel hassasiyet gösterilmektedir. Bu tarz Kadrolaşmanın yoğunluklu
yaşandığı kurumlardan biri de SHÇEK Van İl Müdürlüğüdür. Müdürlüğe bağlı
kuruluşlarda hizmet veren sosyal hizmet emekçilerine yoğun bir şekilde geçici
görevlendirmeler ve sürgünler dayatılmakta, antidemokratik bir şekilde kurum
idare edilmeye çalışılmaktadır.

            Van İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü; son 1
yıldır adeta çeşitli cemaatlerin yönlendirilmesiyle, çeşitli kurumlardan
cemaate yakın olan kişilerin idareci yapılmasıyla vakıf kurumuna
dönüştürülmüştür. İl Müdürü(Ünal ÖNCÜL) olarak atanan kişi çekinmeden ‘ben şu cemaatin
adamıyım ve filan cemaatin referansıyla getirildim’ diyebilmektedir. İl
müdürlüğü kadrosuna ataması yapılan deyim yerindeyse gökten zembille inen bu
kişi daha önce milli eğitim müdürlüğüne bağlı bir kuruluşta öğretmen olarak
görev yapıyordu. Sosyal Hizmet alanına yönelik hiçbir bilgisi ve tecrübesi
yokken ayrıca kurumda görevde yükselme sınavına girip başarılı olduğu halde
sıra bekleyen nitelikli personel dururken neden bu kişi göreve atanmıştır?
Cemaat referanslı olmak mı yoksa sosyal hizmet alanında başarılı bir şekilde
çalışıp tecrübe sahibi olmak mı müdür olmak için yeterli ölçüdür?   Temel
amacı korunmaya muhtaç çocuklarımızı cemaatin bir mensubu olarak yetiştirmek
olan bir kişinin il müdürü olmasının bu çocuklarımıza ne denli yararlı olabileceği
tartışılır. Gene MEB’ e bağlı bir okulda öğretmen olarak görev yapan Süheyla
SAKA adlı öğretmen SHÇEK’e bağlı hizmet veren ÇOGEM adlı kuruluşa müdür olarak
atanmıştır. Geçici görevlendirmeyle gelen bu kişi daha sonra valimizin de
takdiriyle oldukça kompleks ve riskli bir birim olan SEVGİ EVLERİ ÇOCUK YURDUNA
gene SHÇEK’ in kendi elemanları dururken ataması yapılmıştır. Daha sonra
bakanlıktan onay çıkarılarak hiçbir yönetmelik uygulanmadan il müdür
yardımcılığı kadrosu kendisine tahsis edilmiştir. Buraya kadar her şey normal
kabul edilebilir ancak bundan sonra tekrar yönetmelikler gereği sınava girmesi
gereken ve sosyal hizmet biriminde en az 2 yıl öğretmen, sosyal hizmet uzmanı,
sosyolog, psikolog vs. gibi kadrolarda hizmet vermesi ve 10 yıllık devlet
memurluğu şartını taşıması gereken bir personelin atanması gereken bir kadro
olan SEVGİ EVLERİ ÇOCUK YURDUNA Asil müdür olarak ataması yapılmıştır.  Tamamen hukuksuz bir şekilde cereyan eden bu
olayda yıllarca kurumlarda hizmet vermiş ve her türlü sorumluluğu gözünü
kırpmadan üstlenmiş ve görevde yükselmeyi hak etmiş SHÇEK’in asli sahiplerinin
de önü bu şekilde kapatılmış ve mağdur edilmişlerdir. Bu hülle değil de nedir?
Hali hazırda kuruluş müdürlüğü sınavını kazanıp atanmış olan müdürler ise
hiçbir şekilde atandıkları birimlerde çalıştırılmamaktadırlar.

                Van SHÇEK’
teki kuşatılmışlık bununla da bitmiyor. Çocuk evleri kurmak amacıyla yine SHÇEK
personeli olmayan bir öğretmen koordinatör olarak görevlendirilmiştir. Edremit Sevgi
Evleri Çocuk Yuvası Müdürlüğüne onlarca öğretmen ve hemşire geçici görevle
görevlendirilmiştir. Bu öğretmenlerden iki tanesi alınan duyumlara göre çocuk
dövdüğü için geçici görevleri iptal edilmiştir. Ancak herhangi bir soruşturma
açılmamıştır. Oysa daha önce görev yapan il müdürü için çok komik gerekçelerle
soruşturma açılarak il müdürlüğünden alınmış ve öğretmen olarak Bitlis iline
sürülmüştür. ÇOGEM adlı kuruluşa da milli eğitimde görev yapan ve 4-5 yıl
hizmeti olan Murat UNCU adlı bir öğretmen valilik oluruyla Kuruluş Müdürü
olarak görev yapmaktadır. Bu şahısta kuruma yabancı olmakla birlikte Sosyal
Hizmetler konusunda bilgi sahibi değildir. 

                Van
SHÇEK adeta cemaate bağlı olarak faaliyet gösteren bir kurum haline
getirilmiştir. Neredeyse tüm idareci ve personel cemaatin mensuplarından
seçilmektedir. SHÇEK ile ilgili bilgisi veya tecrübesi olsun ya da olmasın Van
SHÇEK’ te idareci olabilmek için cemaate bağlı bir nefer olmak yeterlidir.
Yaklaşık 1 yıldan bu yana devam eden bu süreçte 5 personel elle tutulmayan
sebeplerle adeta yargısız infaz edilmiş ve başka illere sürgün
gönderilmişlerdir. Mevcut personel de sürekli çeşitli tehditlerle pasifize
edilmektedir. Van SHÇEK’te çalışan, ancak cemaat mensubu olmayan personel adeta
ikinci sınıf vatandaş muamelesine maruz kalmaktadırlar.

                 Yine 9 aydan beridir SHÇEK’ e bağlı kuruluşlar
olan Van Çocuk Yuvası ile Kız Yetiştirme Yurdu kapanarak Sevgi Evleri Çocuk
Yurdu adı altında Edremit ilçesine taşınmıştır. 
Kapanan bu iki kuruluşun personelinin bir kısmı Van Merkezdeki çeşitli
kuruluşlarda geçici olarak görevlendirilmiş bir kısmı da Edremit Sevgi Evleri
Müdürlüğüne görevlendirilmiştir. 
Tamamının henüz kadrolarının hangi kuruluşta olduğu belirsizdir. Kadro
tahsisine ilişkin hiçbir çalışma yapılmamakla birlikte çalışanların yolluk ve harcırahları
da ödenmemektedir. Oysa Milli Eğitim Müdürlüğünden geçici görevlendirmeyle
Edremit Sevgi Evleri Çocuk Yuvasına görevlendirilen personele yollukları
ödenmiştir. SHÇEK Van İl Müdürlüğünde çalışan personele karşı uygulanan
objektif olmayan bu yaklaşımla sosyal hizmet emekçilerinin hakları her geçen
gün daha çok gasp edilmektedir.

Bu uygulamaların asıl sorumlusu
hiçbir yasa ve hukuk tanımayan VAN VALİLİĞİDİR. Valiliğin uygulamalarıyla
başlayan SHÇEK’ teki personel tasfiye süreci bugünlere ağır tahribatlar
doğurarak gelmiştir. 2009 Ekim ayı itibariyle valiliğin kurguladığı akla aykırı
gerekçelere dayalı senaryo hayata geçirilmiş, sosyal hizmet emekçilerinin bir
kısmını il dışına sürgün ettirmiş kalanlara da deyim yerindeyse kan
kusturmuştur. Sürgün edilen arkadaşlarımızın aile bütünlüğü bozulmuş, kronik
hastalığı olan bir arkadaşımız tedavisinin uzman gözetiminde yapılması gereken
bir yerde ikamet etmesi zorunluluğu olduğu halde tek bir doktorun bile hizmet
vermediği bir ilçeye gönderilmiştir. Yerlerine atanan geçici görevlendirmeli
personellerin performanslarının ne derece doyurucu olduğu ise çocukları
istismar etmelerinden ve atandıkları kuruluşlarda 4–5 aydan fazla
kalamamalarından anlaşılabilir. Sayın VALİ bağlı olduğu cemaatin valisi gibi
davranarak tarafsızlığına gölge düşürür bir biçimde SHÇEK’ te kendi zihniyeti
yönünde kadrolaşma yaratmıştır. Tüm bunları yaparken de kendi anlayışı
dışındaki çalışanları mağdur etmekten çekinmemiş, çalışma hukukunu çiğnemiştir.
 Ne yazık ki; yönetimi sırasında bir
çatışma kültürü yaratmıştır. Bu sayede çalışma barışını bozmuştur. Bozgunculuk
bir başarıysa Sayın VALİ başarılı olmuştur. Gelinen bu süreçte bu tahribatın
bir an önce giderilmesi dışarıdan il müdürü, il müdür yardımcılığı ve kuruluş
müdürlüklerine yapılan atamaların bir an önce durdurulması gereklidir.
Sorumluları göreve çağırıyoruz tüm sosyal hizmet emekçilerinin haklarını
gaspına yönelik geliştirilen bu politikalardan vazgeçilmesi adaletin,
demokrasinin ve çalışma barışının SHÇEK’ te biran önce tesis edilmesi şarttır. Yapılan
bu haksız uygulamalardan derhal vazgeçilmeli aksi halde gerekli hukuksal
girişimlerde bulunacağımızı buradan tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Bu haksız
uygulamalara karşı halkı ve medyayı duyarlı olmaya çağırıyoruz.

 

 

 

                                                                                                                               VAN SES ŞUBESİ

                                                                                                                              YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]