Anayasa Mahkemesi, 5947 sayılı üniversite ve sağlık personelinin tam gün çalışmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunla ilgili iptal başvurusunu bugün (16.07.2010) karara bağlamıştır.Anayasa Mahkemesinin kısa kararına göre;

 1-       5947 sayılı kanunun 1. maddesi ile değiştirilen 209 sayılı Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumları ile esenlendirme (rehabilitasyon) tesislerine verilecek döner sermaye hakkında kanunun 5. maddesinin yeniden düzenlenen 4. fıkrasını iptal etmiştir. Tam gün yasasına göre 209 sayılı kanunun 5. maddesinin 4. fıkrası 1 Ağustos 2010 günü yürürlüğe girecek idi. Anayasa Mahkemesi bunu gözeterek iptal edilen bu hükmün mahkeme kararının resmi gazetede yayınlanmasından başlayarak 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi kararı yayınlandıktan sonra 9 ay içerisinde personelin katkısı ile elde edilen döner sermaye gelirlerinin personele dağıtımı ile ilgili esas ve usullerin kanunla yeniden belirlenmesi gerekecektir.


2-       5947 sayılı kanunun 3. maddesi ile değiştirilen 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 36. maddesinin 1. fıkrasının 1. tümcesi iptal edilmiştir. Bu iptale birlikte öğretim elemanları mesleklerini serbestçe icra edebileceklerdir.


3-       5947 sayılı kanunun 6. maddesi ile 2547 sayılı YÖK Kanununa eklenen geçici 57. maddenin 1. fıkrasının son tümcesi iptal etmiştir. Böylece öğretim üyeleri kısmi statüden devamlı statüye geçmekle ilgili talepte bulunmasalar bile istifa etmiş sayılmayacaklardır. 


4-       5947 sayılı kanunun 7. maddesi ile değiştirilen 1219 sayılı Tababet ve Şuabat Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 12. maddesinin 2. fıkrasında geçen, “bentlerden yalnızca birindeki” ibaresini iptal etmiş ve yürürlüğünü durdurmuştur. Böylece Tabipler, Diş Tabipleri ve Tıpta Uzmanlık Mevzuatına göre uzman olanlar mesleklerini serbestçe icra edebileceklerdir. 1 Ağustosa kadar seçim yapmak durumunda kalmayacaklardır. Bu zorunluluk kalkmıştır. Anayasa Mahkemesi kararında, sendikamız için önemli maddelerden birisi de Radyoloji çalışanlarının mesai süresini haftalık 35 saate çıkaran 5947 sayılı kanunun 9. maddesi ile 3153 sayılı radyoloji Kanununa eklenen ek 1. maddenin iptal edilmemesi olmuştur. Bu durumda radyoloji çalışanları haftalık 35 saat çalışacaklardır. Sendikamız konunun uluslar arası hukuk alanına ve uluslar arası komitelere taşınmasıyla ilgili çalışmalar başlatmıştır. Anayasa Mahkemesi kararı öz olarak hekimlerin, diş hekimlerinin ve tıpta uzmanlık tüzüğüne göre uzman olanların serbestçe çalışmasına yani hem kamuda hem de özelde çalışmasına imkan tanımıştır.


Mahkeme kararı ile ilgili henüz bir gerekçe yayınlanmadığından, sadece bu kadar bilgi verebilmekteyiz.


5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un: 


A- 1-  1. maddesiyle, 4.1.1961 günlü, 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’un 5. maddesinin değiştirilen dördüncü fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, OYBİRLİĞİYLE, 


2- 3. maddesiyle, 4.11.1981 günlü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun değiştirilen 36. maddesinin;          


 a- İkinci fıkrasının birinci tümcesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 8/3 OYÇOKLUĞUYLA,           


b- İkinci fıkrasının ikinci tümcesi ile birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,     


3-  4. maddesiyle, 2547 sayılı Yasa’nın 38. maddesinin değiştirilen birinci fıkrası ile eklenen ikinci fıkrasının son tümcelerinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,     


4- 5. maddesiyle, 2547 sayılı Yasa’nın değiştirilen 58. maddesinin (h) fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,     


5-  6. maddesiyle, 2547 sayılı Yasa’ya eklenen Geçici Madde 57’nin “Bu süre içerisinde talepte bulunmayanlar istifa etmiş sayılır.” biçimindeki son tümcesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 8/3 OYÇOKLUĞUYLA,      


 6- 7. maddesiyle, 11.4.1928 günlü, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 12. maddesinin değiştirilen;          


 a- İkinci fıkrasının birinci tümcesinde yer alan “ … bentlerden yalnızca birindeki …” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 9/2 OYÇOKLUĞUYLA, 


b- İkinci fıkrasının birinci tümcesinde yer alan “ … aşağıdaki …” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, 8/3 OYÇOKLUĞUYLA,             


c- Üçüncü fıkrasının  “Sözleşmeli statüde olanlar da dahil olmak üzere mahalli idareler ile kurum tabipliklerinde çalışan ve döner sermaye ek ödemesi almayan tabipler işyeri hekimliği yapabilir.” biçimindeki dördüncü tümcesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,     


7-    8. maddesiyle,  1219 sayılı Yasa’ya eklenen Ek Madde 12’nin;                                               


a-  Birinci fıkrasının son tümcesinde yer alan “…yarısı kendileri tarafından, diğer yarısı …” ibaresinin,          


b- Dördüncü fıkrasının birinci tümcesinde yer alan “… yarısı kendileri tarafından, yarısı …”  ibaresinin,     Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, 9/2 OYÇOKLUĞUYLA,     


 8-  9. maddesiyle, 19.4.1937 günlü, 3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun’a eklenen Ek Madde 1’in Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,     


9- 12 maddesiyle, 27.7.1967 günlü, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun ek 17. maddesinin (C) fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen               (Ç)  fıkrasının;          a-  Birinci paragrafında yer alan “… geçmemek üzere …” ibaresinin,         


b-  İkinci paragrafının,         


c-  Üçüncü paragrafının,     Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, 10/1 OYÇOKLUĞUYLA,    


10-  13. maddesiyle, 926 sayılı Yasa’ya eklenen Ek Madde 26’nın Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,     


11-  20. maddesinin (b) bendinde yer alan  “…ve (d)…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE, B- 1. maddesiyle, 4.1.1961 günlü, 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’un 5. maddesinin değiştirilen dördüncü fıkrasının iptal edilmesi nedeniyle doğacak hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edici nitelikte görüldüğünden, Anayasa’nın 153.  maddesinin üçüncü fıkrasıyla 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 53. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları gereğince, bu fıkraya ilişkin İPTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE, OYBİRLİĞİYLE,  


 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un: 


1-  7. maddesiyle, 11.4.1928 günlü, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 12. maddesinin değiştirilen ikinci fıkrasının birinci tümcesinde yer alan “ … bentlerden yalnızca birindeki …” ibaresi, 16.7.2010 günlü,       E. 2010/29, K. 2010/90 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu ibarenin, uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA, 9/2 OYÇOKLUĞUYLA, 


2-  1. maddesiyle, 4.1.1961 günlü, 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’un 5. maddesinin değiştirilen dördüncü fıkrasına ilişkin iptal hükmünün süre verilerek yürürlüğe girmesinin ertelenmesi nedeniyle bu fıkranın YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE, 


3- 3. maddesiyle, 4.11.1981 günlü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun değiştirilen 36. maddesinin ikinci fıkrasının birinci tümcesinin yürürlüğünün durdurulması isteminin, koşulları oluşmadığından REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE, 


4-  6. maddesiyle, 2547 sayılı Yasa’ya eklenen Geçici Madde 57’nin “Bu süre içerisinde talepte bulunmayanlar istifa etmiş sayılır.” biçimindeki son tümcesinin, yürürlüğünün durdurulması isteminin, koşulları oluşmadığından REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE, 


 5-  3. maddesiyle, 2547 sayılı Yasa’nın değiştirilen 36. maddesinin;     a- Birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına,     b- İkinci fıkrasının ikinci tümcesine, 


6- 4. maddesiyle, 2547 sayılı Yasa’nın 38. maddesinin değiştirilen birinci fıkrası ile eklenen ikinci fıkrasının son tümcelerine, 


7-   5. maddesiyle, 2547 sayılı Yasa’nın değiştirilen 58. maddesinin (h) fıkrasına, 


8-  7. maddesiyle, 11.4.1928 günlü, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 12. maddesinin değiştirilen;    


a- İkinci fıkrasının birinci tümcesinde yer alan “ … aşağıdaki …” ibaresine,    


b- Üçüncü fıkrasının  “Sözleşmeli statüde olanlar da dahil olmak üzere mahalli idareler ile kurum tabipliklerinde çalışan ve döner sermaye ek ödemesi almayan tabipler işyeri hekimliği yapabilir.” biçimindeki dördüncü tümcesine, 


9-    8. maddesiyle,  1219 sayılı Yasa’ya eklenen Ek Madde 12’nin;    


a-  Birinci fıkrasının son tümcesinde yer alan “…yarısı kendileri tarafından, diğer yarısı …” ibaresine,    


b- Dördüncü fıkrasının birinci tümcesinde yer alan “… yarısı kendileri tarafından, yarısı …”  ibaresine, 


10-  9. maddesiyle, 19.4.1937 günlü, 3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun’a eklenen Ek Madde 1’ine, 11- 12 maddesiyle, 27.7.1967 günlü, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun ek 17. maddesinin (C) fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen               (Ç)  fıkrasının;    


a-  Birinci paragrafında yer alan “… geçmemek üzere …” ibaresine,    


b-  İkinci paragrafına,    

c-  Üçüncü paragrafına, 12-  13. maddesiyle, 926 sayılı Yasa’ya eklenen Ek Madde 26’sına, 13-  20. maddesinin (b) bendinde yer alan  “…ve (d)…” ibaresine,

yönelik iptal istemleri, 16.7.2010 günlü,   E. 2010/29, K. 2010/90 sayılı kararla reddedildiğinden, bu madde, fıkra, bent, tümce, bölüm ve ibarelere ilişkin YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLMİŞTİR.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]