Memurlarda
Yapılacak Giyim Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle
Giyim Yardımı Nakden Ödenecek.

 

29 Haziran 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27626

YÖNETMELİK

Karar
Sayısı : 2010/508

             Ekli
“Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 22/4/2010 tarihli ve
5474 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/5/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                          CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

          Başbakan

 

          C. ÇİÇEK                               B. ARINÇ                            A. BABACAN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.  Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

 

          H. YAZICI                              F. N. ÖZAK                       M. Z. ÇAĞLAYAN                             F.
ÇELİK

      Devlet Bakanı                       Devlet Bakanı                       Devlet
Bakanı                           Devlet
Bakanı

 

          E. BAĞIŞ                             S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                                  S.
ERGİN

      Devlet Bakanı                       Devlet Bakanı                       Devlet
Bakanı                           Adalet
Bakanı

 

       M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY                        A.
DAVUTOĞLU                            M.
ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı               İçişleri Bakanı                     Dışişleri
Bakanı                         Maliye
Bakanı

 

      N. ÇUBUKÇU                           M. DEMİR                              R. AKDAĞ                                B. YILDIRIM

  Milli Eğitim Bakanı       Bayındırlık ve İskân Bakanı           Sağlık
Bakanı                        Ulaştırma
Bakanı

 

        M. M. EKER                           Ö. DİNÇER                            N. ERGÜN                                  T.
YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                             E.
GÜNAY                                                                            V.
EROĞLU

                 Kültür
ve Turizm Bakanı                                                      Çevre
ve Orman Bakanı

 

 

MEMURLARA
YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİGİNDE

DEGİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
yürürlüğe konulan Memurları Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine aşağıdaki
ek madde eklenmiştir.

 

“EK MADDE 1- Bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı Cetvelin (16), (17),
(18), (19) ve (20) numaralı sıraları ile (II) sayılı Cetvelin Sağlık Hizmetleri
ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait bölümünün (3) numaralı sırası hariç
olmak üzere, personele verilmesi öngörülen giyecek yardımlarının bedeli, 11
inci madde uyarınca belirlenen fiyatlar esas alınmak suretiyle nakden ödenir.
Emniyet Hizmetleri Sınıfı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığında görev
yapan personel için bu madde hükümleri uygulanmaz. Bu maddenin uygulanmasına
ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.”

 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.

 

“GEÇİCİ MADDE 1- Ek 1 inci madde uyarınca nakden ödenecek giyecek yardımının
belirlenmesinde kullanma süresi devam eden giyim eşyaları dikkate
alınmaz.”

 

MADDE 3- Sayıştayın görüşü
alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]