Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sık sık yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliğleri (SUT) ile sağlık güvencemizin kapsamı sürekli daraltılmaktadır. 25 Mart 2010 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan tebliğin sağlık hakkımızı engelleyen, katkı-katılım paylarını arttıran ve yeni katkı payları getiren hükümlerine yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtık.

 Dava açılan maddeler:

   3.2.1. ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı bölümünde;

 

 

1. basamak ve aile hekimliği muayenelerinde 2 TL, 2. ve 3. basamak sağlık kurumlarında 8 TL, özel sağlık kurumlarında 15 TL katılım payı alınması hükmüne,

Daha önce Sendikamız tarafından katkı-katılım paylarıyla ilgili dava açılmış ve Danıştay 10. Daire 15.03.2010 tarihinde aile hekimliği muayenesinden 2 TL katılım payı alınmasına ilişkin maddenin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Karar 13 Mayıs 2010’dan itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

ü        3.2.3. vücut dışı protez ve ortezlerden kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için %10, diğer kişiler için %20 oranında katılım payı alınmasına,

ü        3.3.1. SUT ek-8 listesi üzerinden fatura edilen malzeme ve ilaçlar ile SUT ek-9 listesi dışında fatura edilebilecek malzeme ve ilaçlar hariç olmak üzere tamamından kurumca belirlenen oranda kişilerden ilave ücret alınmasına, (2009 SUT’a göre kapsam daraltıldığından ötürü bu maddenin iptali istenmiştir.)

ü        3.3.4 yatarak tedavi görmede “otelcilik hizmetlerinden!” üç katına kadar ilave ücret alınmasına,

ü        4.2 SUT ve eki listelerde yer almayan teşhis ve tedavi bedellerinin kurumca karşılanıp-karşılanmayacağı ya da ne oranda karşılanacağına komisyonun karar vermesini düzenleyen hükmüne,

ü        4.2.1.B.1 aynı branşta poliklinik hizmetlerine 10 gün içinde ikinci başvurunun ödenmemesine; aynı gün içinde aynı sağlık kuruluşunda farklı branşlara muayenenin ödenmemesine; bir hastaneden başka bir hastaneye yapılan sevklerde, sevk eden hastaneye giderlerin %75’inin ödenmesine,

ü        4.2.2.B-1 grup ameliyatlarında belirtilen süreler içerisinde aynı branşta birden fazla işlem yapılması halinde ödeme yapılmayacağı hükmüne,

ü        4.4.2. görevli olarak bulunma dışında yurtdışında iken sosyal güvenlik sözleşmesinin bulunmaması halinde, sağlık hizmetleri giderleri ve yol giderinin ödenmemesine,

ü        5.2.1 yol giderinin “en yakın 3. basamak sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu yerleşim yeri mesafesi üzerinden” ödenmesine,

ü        5.2.2. maddesi ile kamu emekçilerinin harcırah bedellerinin düşürülmesine,

ü        6.1.5 ek–2/D listesinde yer almayan ilaçların (barkodu olmayanların) bedellerinin kurumca ödenmeyeceği hükmüne,

Yürütmeyi durdurmalı iptal davası açılmıştır.

Dilekçe İçin >>>

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]