HASTANELERİN İŞLETME, ÇALIŞANLARIN KÖLE YAPILMASINA KARŞI ORTAK MÜCADELE

Facebook
Twitter
WhatsApp

Hükümetin Kamu hastane Birlikleri Yasa tasarısını 4. Mart
2010 günü TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşmeye açması üzerine bir araya
gelen 12 örgüt ile aynı gün TBMM Dikmen kapısı önünde ortak açıklama
gerçekleştirildi.

KESK Genel Sekreteri ve KESK’ e bağlı sendikaların MYK
üyeleri ve SES şube yöneticilerinin de katıldığı basın açıklamasında ortak
açıklamayı SES Genel Başkanı Bedriye YORGUN okudu. Ardından TTB Genel Sekreteri
Eriş BİLALOĞLU bir değerlendirme de bulundu.

Basın açıklaması metni aşağıdadır.

 

HASTANELER İŞLETME, VATANDAŞ MÜŞTERİ,

 ÇALIŞANLAR KÖLE OLAMAZ!

 AKP hükümeti kamu hastanelerini tamamen işletmeye çevirmek,
çalışanları ise iş güvencesizliğe mahkum etmek için önemli bir adım atıyor. “Kamu
Hastane Birlikleri Yasa Tasarısını” bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna
getiriyor.

YASA TASARISI İLE

Ø       Bir veya birkaç ildeki hastaneler
birleştirilerek oluşturulacak birlikler; İl Genel Meclisi, Vali, Bakanlık, İl
ticaret–sanayi odasının belirleyeceği hukukçu, muhasebeci, tıp mezunu,
işletmeciden oluşacak yönetim kurulu tarafından yönetilecek ve kar amacıyla
işletilecek,

Ø      
Sözleşmeli çalıştırma esas alınarak, çalışanların her türlü ödemeleri işletme bütçesinden karşılanacak,

Ø      
Birlik yönetim kurulları, personel planlaması
yapılması, birlik bünyesinde personel hareketlerinin sağlanması, birliğin her
türlü araç, gereç, malzeme, taşınır ve taşınmazları ile birlikte satılması,
kiralanması, kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi konularında yetki
sahibi olacak.

Ø      
Birlik gelirleri; birlik karları, sağlık hizmetinin
satılması, üretilen ürünlerin satılması (Kan, ilaç,  serum vb.),taşınmazların satılması,
kiralanması,  işletilmesinden elde
edilecek,

Ø      
Birlik giderleri; Personele yapılacak her türlü ödeme,
tıbbi uzmanlık hizmetleri ile avukatlık hizmeti satın alınması, tıbbi, cerrahi
alet, malzeme, cihaz satın alınması, laboratuar–görüntüleme hizmeti satın
alınması, birlik bürokratlarına verilecek maaş ve taşerona verilecek ücretlerden
oluşacak,

Ø      
Hastaneler hizmet alt yapısı, organizasyonu, kalite,
verimlilik ve hasta memnuniyeti gibi konularda puanlandırılarak A, B, C, D, E
sınıflarına ayrılacak.

 SORUYORUZ!

·         
Sağlık hizmeti sunumunu merkezi planlama ile tüm
yurtta dengeli ve eşit şekilde yürütme işini yapmayacak olan Sağlık Bakanlığı
ne iş yapacaktır?

·         
Daha bugünden cepten ödemeler hızla artmıştır.
Ödediği vergi üstüne bir de GSS primine mahkum edilen vatandaş, kar amacıyla
hizmet verecek hastanelerde daha fazla cepten ödeme yapmak zorunda kalmayacak
mıdır?

·         
A, B, C, D, E olarak sınıflandırılan hastanelerde
hizmetin niteliği de farklı olacaktır. Bu durum vatandaşı sağlık hizmetlerine
ulaşım açısından parasına göre sınıflandırmak değil midir?  

·         
Sağlık
hizmeti asli ve sürekli bir hizmettir. Personelin de sürekli çalışması için iş
güvenceli kamu personeli olması gerekir. Taşeron ve sözleşmeli çalıştırma ile
bu durum nasıl sağlanacaktır? Ayrıca iş ve ücret güvencesi birlik yönetiminin
iki dudağı arasında olmayacak mıdır?

·         
Her türlü hizmetin satın alma yolu ile gördürülmesi,
hizmeti daha fazla parçalamayacak mıdır?

·         
Sağlık hizmeti ile kâr nasıl bir arada olacaktır?
Kamusal sağlık hizmetinde kâr olur mu? Kar etme anlayışı ile hizmet verilince sağlık
hizmetleri daha iyi duruma nasıl gelecektir?

·         
2005 Şubatında SSK sağlık kuruluşlarını Sağlık
Bakanlığına devrederek hizmeti tek çatı altında topladıklarını iddia edenler
şimdi sağlık kuruluşlarını 40 parçaya bölmüyorlar mı?

 Sağlık Bakanlığı, tasarı ile sağlık hizmetlerini birlik
çatısı altında toplayıp hastaneleri profesyonel işletmecilere teslim ederek
yükten kurtulmayı
amaçlamaktadır.

 Bu tasarının yasalaşması halinde; sağlık hizmetleri bütünlük içinde verilemeyecek, bölgesel
farklılıklar daha da artacak, sağlık alanı yerel politikacıların müdahalesine daha
açık hale gelecek, cepten ödemeler ve katkı payları artacak, sağlığa erişim
daha da güçleşecektir.

 Bu tasarı yasalaşırsa, sağlık emekçileri işgüvencesiz, düşük
ücretli ve örgütsüz çalışmaya zorlanacaktır. Kısacası; Hastaneler işletme,
çalışanlar sözleşmeli köle haline getirilecektir.

 Bu yasaya karşı durmak herkesin görevi ve sorumluluğudur.
SSGSS’nin devamı niteliğinde olan tasarı derhal geri çekilmelidir. Aksi durumda
biz aşağıda imzası bulunan sağlık örgütleri olarak üretimden gelen gücümüzü
kullanma, grev hakkımız dahil her türlü eylem etkinliği hayata geçireceğimizi
ilan ediyoruz.

 

 

Sağlık ve Sosyal Hizmet
Emekçileri (SES)

Türk Tabipleri
Birliği  (TTB)

Türk Diş Hekimleri
Birliği  (TDHB)

Devrimci Sağlık İş
Sendikası  (DEV. SAĞLIK İŞ)

Türk Hemşireler
Derneği  (THD)

Türk Medikal
Radyoteknoloji Derneği  (TMRT-DER)

Tüm Radyoloji Teknisyenleri
ve Teknikerleri Derneği (TÜM RAD DER)

Sosyal Hizmet Uzmanları
Derneği

Tıbbi Laboratuar
Teknisyen ve Teknikerleri Derneği

Sağlık Hizmetleri
Sınıfı Çalışanları Derneği

Sağlık ve Sosyal Hizmet
çalışanlarının Sözü Sendikası (SÖZ SEN)

Çevre ve Sağlık Derneği

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]