Personel sayısının az olduğu işyerlerinde, mesai saatleri dışındaki sağlık hizmetleri icap nöbetleriyle verilmektedir. Tutulan icap nöbetleri karşılığında izin kullandırılması ya da icap nöbet ücreti ( her bir icap nöbet süresi kesintisiz on iki saatten az olmamak üzere, nöbet ücreti için belirlenen ücretin %30’u tutarında )ödenmesi gerekir.

İcap nöbeti izinleri Sağlık Bakanlığı’nın görüşü üzerine nöbet boyunca işyerine gelinen süre kadar kullandırılıyordu. Haksız durumun ortadan kaldırılması için Muğla Şubemiz üyesi Hatice YILMAZ’ın açtığı davayı kazandık. Mahkeme icap nöbeti boyunca hastaneye gelinen süre kadar izin kullandırılmasını mevzuata uygun bulmayarak, tutulan icap nöbetleri karşılığının yasa uyarınca hesaplanarak kişiye ödenmesine karar verdi.

Muğla 1. İdare Mahkemesi Kararı:

T.C. MUĞLA 1. İDARE MAHKEMESİ

 

ESAS NO : 2008/1725 KARAR NO  : 2009/1349

DAVACI____________________ : HATİCE YILMAZ
Köyceğiz Devlet Hastanesi – Köyceğiz/MUGLA

DAVALI____________________ : KÖYCEĞİZ KAYMAKAMLIĞI- KöyceğizMUĞLA

DAVANIN OZETI______________ : Muğla ili, Köyceğiz Devlet Hastanesi’nde aneztesi teknisyeni olarak görev yapan davacının 2007 yılı Ekim , Kasım ve Aralık ayları ile 2008 yılı Ocak ve Şubat aylarında yerine getirdiği icap nöbetlerinin karşılığı olan ücretin tarafına ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 10/06/2008 tarih ve 705 sayılı işlemin; yasaların net olduğu ve kişisel yorumlamalara göre uygulanamayacağı, 657 sayılı yasanın ek 33 maddesine göre işlem yapılması gerektiği, hak ve adalet duygusuna aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ile 5 aylık icap nöbet ücretinin tarafına ödenmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN OZETI : İcap nöbetine geldiği süre kadar izin kullanılmasına ilişkin işlemin, Bakanlıktan alınan resmi görüş yazısı neticesinde tesis edildiği, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda hareket edilerek insan merkezli ve çalışanların haklarını koruyan bir hizmet anlayışı ile görev yapıldığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Muğla 1. İdare Mahkemesi’nce işingereği görüşüldü:

Dava, Muğla ili, Köyceğiz Devlet Hastanesi’nde aneztesi teknisyeni olarak görev yapan davacının 2007 yılı Ekim , Kasım ve Aralık ayları ile 2008 yılı Ocak ve Şubat aylarında yerine getirdiği icap nöbetlerinin karşılığı olan ücretin tarafına ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 10/06/2008 tarih ve 705 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 33 üncü maddesinde; “İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personeline her bir izin suretiyle karşılanmayan icap nöbeti saati için (her bir icap nöbet süresi kesintisiz oniki saatten az olmamak üzere), nöbet ücreti için belirlenen ücretin % 30 ‘u tutarında icap nöbet ücreti ödenir.” hükmü yer almaktadır.

Yataklı Tedavi İşletmeleri Yönetmeliğinin 42. maddesi de; “Nöbet hizmetlerinin evde nöbet, normal, acil, branş nöbeti olarak dört şekilde yürütüleceği, Uzman adedi nöbet tutacak miktarlardan az, fakat birden fazla olan kurumlarda sırasıyla ev nöbetini tutacağı, bunun için aylık ev nöbet listeleri hazırlanacağı, nöbetçisi mesai saatleri dışında kurumun idari ve tıbbi her türlü gereklerinden sorumlu olduğu, Ev nöbetçisinin akşam vizitlerini yapmaya, mesai dışında bulunduğu yeri bildirmeye, kuruma her davette gelmeye mecbur olduğu hüküm altına alınmıştır.

Dosyanın incelenmesinden; Muğla ili, Köyceğiz ilçesi, Devlet hastanesinde anestezi teknisyeni olarak görev yapan davacı tarafından Köyceğiz Devlet hastanesine hitaben yazılan7.3.2008 tarihli dilekçeyle 2007 yılının ekim, kasım, aralık ayları ile 2008 yılının ocak ve şubat aylarında tuttuğu icap nöbetlerinin karşılığı izinlerin kullandırılması kullandırılmayacaksa 657 sayılı Yasanın ek 33. maddesi uyarınca ücretinin ödenmesi talebinde bulunulduğu; anılan talebe cevaben; 29.4.2008 tarih ve 14849 sayılı Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün icap nöbeti süresince hastanede kalman süre kadar izin verilmesi yönündeki görüş yazısının davacı ve Devlet hastanesi Baş Tabibliği’ne tebliğ edildiği, 2.6.2008 tarihli dilekçeyle anılan aylara ilişkin icap nöbet ücretlerinin davacı tarafından tekrar istenildiği, 10.06.2008 tarih ve 900/705 sayılı işlemle; hastane kayıtlarının incelenmesinden 2.15 dakika icap nöbetine geldiği ve gelinen süre kadar izin kullandırılması uygun görülmesine üzerine; anılan işlemin iptali ile 2007 yılının ekim, kasım, aralık ayları ile 2008 yılı ocak ve şubat aylarında tutulan icap nöbet ücretlerinin tarafına ödenmesi istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda anılan mevzuatın değerlendirilmesinden tutulan icap nöbeti karşılığının izin verilerek ya da ücreti ödenmek suretiyle karşılanması gerektiği, izin kullanılmasına müsaade edilmesi durumunda icap ücretinin anılan yasa uyarınca hesaplanıp ödenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, anılan aylarda (2007 -Ekim, Kasım, Aralık, 2008 Ocak, Şubat) icap nöbeti tutan davacının, icap nöbet karşılığının, anılan dönemlerde hastaneye gelip burada geçirdiği sürelerin hesaplanarak 2 saat 15 dakika izin olarak kullandırılmasının uygun görülmesine ilişkin işlemde; her bir icap nöbetinin kesintisiz 12 saatten oluştuğu ve evde tutulan nöbet türü olmakla birlikte nöbet tutanın sorumluluğunun nöbet süresince devamı dikkate alındığında icap nöbeti karşılığının gerçek anlamda izin suretiyle karşılandığı anlamına gelmediğinden hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan yasada yer alan açık hüküm uyarınca icap nöbeti tuttuğu ve karşılığında izin kullandırılmadığı açık olan davacının; 2007/ Ekim, Kasım, Aralık – 2008/Ocak ve Şubat aylarına ilişkin olarak tuttuğu icap nöbetleri karşılığının anılan yasa uyarınca hesaplanıp davacıya ödenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, icap nöbet karşılığının 2 saat 15 dakika izin olarak kullandırılmasının uygun görülmesine ilişkin işlemin İPTALİNE, 2007/Ekim, Kasım, Aralık – 2008 Ocak ve Şubat aylarında tutulan nöbet ücretlerinin davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 78,50 TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin istemi halinde davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere, 16/07/2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

GÜRBÜZ UÇAR 32901

Uye

TAHSİN YILMAZ

94881

Uye

VOLKAN ÇAKİR

107170

T.C. MUĞL

 

 

T.C. MUĞLA 1. İD

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]