Özelleştirilen kurumlardan Sağlık Bakanlığı’na geçen ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesine göre çalıştırılanların geçici personel olması nedeniyle sendikalara üye olamayacağına dair Sağlık Bakanlığı’nın kararına karşı sendikamız açtığı davayı kazandı.

Bu statüde çalışan 1600 kişinin sendikalara üye olabilme hakkı kazanıldı. Mahkeme 4/C maddesi uyarınca istihdam edilen geçici personelin geniş anlamda kamu görevlisi olması ve geçici personelin deneme süresini tamamlamış kamu görevlisi kapsamında olması nedeniyle sendika üyeliklerinin kabul edilmesine karar verdi.

Mahkeme Kararı:

TC ANKAR     10.İDARE MAHKEMESİ                                                                                                                                   

ESAS    NO : 2009/984                                                                                                                                 
KARAR  NO: 2009/1639

DAVACI_____________________ : Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
VEKİLİ
______________________ : Av. Öztürk Türkdoğan Necatibey Caddesi No.82/13
DAVALI_____________________ : Sağlık Bakanlığı / ANKARA

İSTEMİN ÖZETİ________________ : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi statüsünde görev yapan geçici personelin sendika üyesi olamayacağı yönünde Sağlık Bakanlığı’nca tesis edilen 12.11.2008 tarih ve 204735 sayılı işlemin; Anayasanın 90. maddesi ile çalışma hayatını düzenleyen Uluslar arası sözleşmelere aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ___________ : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesine göre çalışan geçici personelin sendika üyesi olmasının olanaksız olduğu, bu personelin 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Kanununun kapsamı dışında olduğu belirtilerek haksız açılan davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Hüküm veren Ankara 10. İdare Mahkemesi’nce işin gereği görüşüldü;

Dava, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi statüsünde görev yapan geçici personelin sendika üyesi olamayacağı yönünde Sağlık Bakanlığı’nca tesis edilen 12.11.2008 tarih ve 204735 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Kanunu’nun “Amaç” başlıklı 1. maddesinde; Bu Kanunun amacı, kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için oluşturdukları sendika ve konfederasyonların kuruluşu, organları, yetkileri ve faaliyetleri ile sendika ve konfederasyonlarda görev alacak kamu görevlilerin hak ve sorumluluklarını belirlemek ve her hizmet kolunda yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bunların bağlı bulundukları konfederasyonlar ile Kamu İşveren Kurulu arasında yürütülecek toplu görüşmelere ilişkin esasları düzenlemek olarak belirlenmiş, “Kapsam” başlıklı 2. maddesinde; Bu Kanunun, Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin yürütmekle görevli oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü genel, katma ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda kamu iktisadi teşebbüslerinde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan banka ve teşekküller ile bunlara bağlı kuruluşlarda ve diğer kamu kurum veya kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri hakkında uygulanacağı, “Tanımlar” başlıklı 3/a maddesinde; Bu Kanunun uygulanmasında; kamu görevlisinin; Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir kadro veya sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan, adaylık veya deneme süresini tamamlamış kamu görevlilerini ifade edeceği hükümlerine yer verilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “İstihdam Şekilleri” başlıklı 4. maddesinde; kamu hizmetlerinin; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürüleceği kurala bağlandıktan sonra, aynı maddenin ( c) bendinde; “Geçici Personel: Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşmeyle çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.” şeklinde geçici personelin tanımı yapılmıştır.

 

ANKARA10.  İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2009/984
KARAR  NO: 2009/1639

Dava dosyasının incelenmesinden, İzmir il Sağlık Müdürlüğünün 04.11.2008 tarih ve 80327 sayılı yazısı ile davalı idareye başvurarak ildeki Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi uyarınca sözleşmeli geçici personel olarak çalışan personelin sendikaya üye olup olamayacağı hususunun sorulduğu, bunun üzerine davalı idarenin İzmir Valiliği’ne hitaben yolladığı 12.11.2008 gün ve 204735 sayılı dava konusu işlemi ile; geçici personelin mevsimlik veya az süreli hizmetlerde sözleşme ile çalıştırılan personel olduğu, 4688 sayılı Kanunun 5620 sayılı Kanunla değişik 3/a maddesinde ise; “sözleşmeli personel pozisyonunda” çalıştırılanların bu kanun uygulamasında kamu görevlisi olarak değerlendirildiği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesine göre istihdam edilen personelin ise sözleşmeli olarak çalıştırılmakla birlikte sözleşmeli personel pozisyonunda çalıştırılmadığı göz önüne alındığında söz konusu personelin 4688 sayılı kanunda belirtilen “kamu görevlisi” kapsamında değerlendirilemeyeceği ve bu sebeplede sendika üyesi olamayacağına karar verildiği anlaşılmaktadır.

657 sayılı Kanun 4/C maddesi uyarınca sözleşmeyle istihdam edilen geçici personelin de aynı madde uyarınca, memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler gibi kamu hizmetlerini yürüttüğü ve dolayısıyla geniş anlamda kamu görevlisi olduğu açıktır.

Öte yandan, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 3. maddesinde, “Kamu görevlisi” nin kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsü dışındaki bir kadro veya sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan, adaylık veya deneme süresini tamamlamış kamu görevlilerini ifade ettiği kuralına yer verilerek, sadece işçi statüsünde çalışanlar kamu görevlisi tanımı dışında bırakılmıştır. Her ne kadar tanımın son kısmında “adaylık veya deneme süresini tamamlamış kamu görevlileri” ibaresine yer verilmiş ise de, bu ibarenin mevzuat gereğince sürekli olarak atanmak için aranan koşullardan birisi olan adaylık veya deneme süresinin tamamlanması koşulunun sendika üyeliğine engel bir durum olarak değerlendirilmemesi gerektiği, diğer yandan, geçici işçilerin de deneme sürelerini tamamlamış kamu görevlileri kapsamında olduğu sonucuna varılmaktadır.

Bu durumda, gerek 567 sayılı Kanunun 4/C maddesi uyarınca istihdam edilen geçici personelin geniş anlamda kamu görevlisi olması ve gerekse de bu geçici personelin deneme sürelerini tamamlamış kamu görevlisi kapsamında olması nedeniyle sendika üyeliklerinin kabul edilmesi gerekirken sendikaya üye olamayacakları yolundaki dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.


T.C. ANKARA 10.İDARE MAHKEMESİ
ESAS    NO : 2009/984
KARAR  NO: 2009/1639

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 102,00-TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca davacı vekili için takdir edilen 400,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, posta giderinden artan kısmın istemi halinde davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Danıştay’da temyiz yolu açık olmak üzere 10.09.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 BAŞKAN                                                          ÜYE                                                               ÜYE

ŞEBNEM ÖZTÜRK                                          KADİR SAY                                    MEHMET FATİH YILDIRIM

27878                                                        103142                                                         107214

 

YARGILAMA GİDERLERİ

 

Başvurma

Harcı

15,60-TL

Karar

Harcı

15,60-TL

Vekalet

Harcı

2,50-TL

YD

Harcı

25,60-TL

Posta

Gideri

42,70-TL

TOPLAM

 

102,00-TL

 

K.B 06.10.09

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]