Birkaç gündür değişik internet sitelerinde SSK’dan devrolan personelin fark tazminatının döner sermayeden mahsup edilmemesi, yani fark tazminatı ile beraber döner sermayenin de birlikte alınması ile ilgili Danıştay kararından bahsedilmektedir. Konunun özü ve Danıştay kararının içeriği şöyledir:

İstanbul 5. İdare Mahkemesinin 2006/1530 E, 2007/506 K sayılı fark tazminatının döner sermayeden mahsup edilmemesi TALEBİNİN REDDİNE DAİR kararı Danıştay 11. Dairenin 2007/6021 E, 2009/5209 K sayılı kararı ile onanmıştır. Bu durumda SSK’dan devrolan personelin fark tazminatı ile beraber döner sermaye almasına dair talepler kesin bir şekilde reddedilmiştir.  Danıştay kararı imzadan çıktıktan sonra sitemize konacaktır.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]