TAM GÜN ALDATMACADIR

AKP Hükümeti’nin meclis gündemine taşıdığı ve yasalaştırmak istediği tam gün yasa tasarısı sağlık çalışanlarının haklarını düzeltmek bir yana bugüne kadar kazandıklarımızı da yok etmek istemektedir.

Ancak ne yazık ki bizim dışımızdaki sendikalar bu kölelik yasasına sahip çıkmakta ve sağlık çalışanlarını adeta köleleştirecek bu yasal değişime destek vermektedir.

Ortada çok büyük bir aldatmaca vardır. Bu yasal değişimin sağlık çalışanlarının istediği ve sendikamızın desteklediği tam gün talebiyle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır.

Bu yasal değişiklik özlük haklarımızı bir adım öteye götürmemektedir.

İddia edildiği gibi ücretlerde bir iyileştirme söz konusu değildir. Sağlık çalışanlarının döner sermaye oranlarının yükseltileceği ve performansa dayalı bir ücretlendirmeden söz edilmektedir. Böyle bir ücretlendirme modeli sağlık çalışanları için yoksulluk demektir, kuralsız ve keyfi çalıştırmanın daha da artmasını ifade etmektedir.

Bu yasa sağlık çalışanlarının emekliliklerinde yoksulluğuna çare olamamakta, hatta bugünkünü de aratır bir emeklilik yaşamını sağlık çalışanlarına layık görmektedir.

Çıkarılmak istenen yasa ile sağlık çalışanları, iş güvencesinden yoksun bir çalışma ortamına itilmek istenmektedirler.

Tam gün yasa tasarısı röntgen çalışanlarının çalışma saatlerini arttırmakta ve mahkemelerin bu doğrultuda aldıkları kararları görmezden gelmektedir.

Yasa hekimlere mesleki sorumluluk sigortası zorunluluğu getirmekte ve bu maliyetin yarısı hekimlere ödettirilmektedir.

Yasa sağlık çalışanlarına mesai dışı çalışmayı dayatmaktadır. Bir yandan haftalık çalışma 45 saatten 40 saate indirilirken diğer yandan sağlık çalışanları esnek, sınırları belirsiz bir çalışma yaşamına sürüklenmektedir.

Böyle bir yasayı sahiplenmek, sağlık çalışanlarını yanıltmak ve yasanın yaşama geçmesi için onun önünü açmak, hükümetten fazla sarılmak şaşırtıcı ve üzücüdür. Buradan diğer sendikaları yasaya karşı mücadeleye ve gerçeklerle yüzleşmeye davet ediyoruz.  

23 Nisan 2009

                                                                                                                      Bülent Nazım YILMAZ

SES Eskişehir Şube Başkanı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]