Sözleşmelilere Kısmi Düzenleme Resmi Gazete’de Yayınlandı

Facebook
Twitter
WhatsApp

1978 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kısmi değişiklikler yapılarak 29 Mart 2009 tarihli resmi gazetede yayınlandı. (Gazete eki aşağıdadır)
Yapılan Düzenleme İle;

Sözleşmeli kadın personelin doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 8 hafta kullandığı doğum izninde sosyal güvenlik kurumu tarafından kişinin ücretinin 2/3 si ödenmekteydi. Düzenleme ile kalan 1/3 lük kısmı kurum tarafından ödenecek ve doğum yapan kadının temel ücretinde düşüş olmayacaktır.
Askerle gidenin sözleşmesi feshedilemeyecek. Bunun için askere giden kişinin iş sonu tazminatı almaması gerekmektedir. Askerden dönüşte işe başlamak için terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde müracaat etme koşulu aranmaktadır.
Doğum iznine ayrılırken sözleşmesini feshedenler doğum izninin bitiminde sonra en geç bir yıl içinde başvurmaları halinde göreve başlayacaklardır. Göreve başlayabilmesi için sözleşmesini feshederken iş sonu tazminatı almamış olması gerekmektedir. Bu konuda yapılan düzenleme ile dolaylı yoldan ücretsiz izin kullanımı sağlanmış görünmektedir.
Fiilen bir yıl çalışmak ve karşılığında aynı unvanda çalışan sözleşmeli personel bulmak kaydıyla becayiş yapılabilecek.
Eşi kamu personeli
(memur, 4/B, 4924, askeri personel, hakim, savcı ) olan naklen atanması mümkün olmayan veya zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan görevde bulunan sözleşmeli personel, boş vizeli pozisyon bulunması ve fiilen en az bir yıl çalışmış olması kaydıyla eş durumu tayin talebinde bulunabilecek.
Kendisi eşi ve çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu anne babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi halinde sağlık mazeretinden dolayı yer değiştirme talebinde bulunabilecek. 
Unvan değişikliği talebinde bulunanlar, atanmayı istediği pozisyon için öngörülen ilk defa hizmete alınma prosedürüne uyması durumunda, unvan değişikliği mümkün olacaktır.
Adli ve idari yargıya, cezaevlerine ve tutukevlerine de sözleşmeli personel alımı yapılacak .

Düzenleme bu hali ile kısmi olumluluklar içermektedir.
     
Eş durumu tayininden SSK, Bağ-Kur mensupları ile evli olanlar yararlanamayacak. Bekarlar tamamen dışta bırakılmış. Becayiş yapabilmek için karşılıklı aynı unvanda sözleşmeli personel bulmak gerekecek, bu durumda becayişi neredeyse olanaksızlaşmakta. 657’li memur eşin, 4/B’li eşin yanına tayini yer almamış.Çakılı sözleşmeli olarak 4924 sayılı yasaya tabi  çalışanlara yer verilmemiş.
    

Yapılan düzenleme bu hali ile sözleşmelilerin yıllardır yaşadığı sıkıntıları istenilen düzeyde çözmekten uzaktır. Asıl talep edilen Tüm sözleşmelilerin kadroya alınması aynı işi yapanların her yönden aynı hakka sahip olmalarıdır.

RESMİ  GAZETE:

29 Mart 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27184
BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/14799             6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ektir.            

Ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 25/12/2008 tarihli ve 23065 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/3/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.                                                                                                                                                                

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR             

MADDE 1 – 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.“Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile ücretli doğum izni verilir.”“Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür.”             

MADDE 2 – Aynı Esasların 14 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.             “Sözleşmeli personel pozisyonları merkezde toplam sayı olarak, taşrada ise il bazında tahsis edilir. Maliye Bakanlığınca vize edilen pozisyonlara ilişkin cetvellerin bir örneği ilgili kurumlar tarafından vize tarihinden itibaren bir ay içinde elektronik ortamda Devlet Personel Başkanlığına gönderilir.”            

MADDE 3 – Aynı Esasların ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.            

“Yeniden hizmete alınma            

Ek Madde 1 – Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır. Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;            

a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması,            

b) Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl; askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması,             gerekmektedir.

Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler.             

Bu madde çerçevesinde yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.            

Birinci fıkrada belirtilenler hariç olmak üzere, hizmet sözleşmelerini kendi istekleri ile feshedenler, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe ayrıldıkları kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarına yeniden atanamazlar. 

MADDE 4 – Aynı Esaslara, ekli 3 sayılı cetvel eklenmiş ve söz konusu Esasların ek       2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.              “c) Bu Esaslara ekli 3 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme,” “Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarında istihdam edilecek personel, yabancı uyruklular ve yükseköğretim kurumlarının gemiadamı pozisyonları ile araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleri ile sınırlı olmak üzere istihdam edecekleri personel ile bu Esaslara ekli 1 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonları için sınav şartı aranmaz.” “Adli ve idari yargı ile ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bu Esaslar kapsamında çalıştırılmak üzere alınacak sözleşmeli personel 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesindeki usul ve esaslara göre sınava tabi tutularak istihdam edilir.”            

MADDE 5 – Aynı Esaslara aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.            

“Kurum içi yer değişikliği             

Ek Madde 3 – Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz. Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir.            

a) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir.             

b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.            

c) Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi halinde yerine getirilebilir. Sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yeniden atama yapılır.            

ç) Aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması halinde, eşi şehit olan personelin kurum içi yer değişiklik talebi, bir defaya mahsus olmak üzere yerine getirilir.”            

“Unvan değişikliği             

Ek Madde 4 – Sözleşmeli personelin, unvan değişikliği suretiyle atamasının yapılacağı pozisyon için öngörülen ilk defa hizmete alınma prosedürüne riayet edilmesi kaydıyla, unvan değişikliği mümkündür.”            

MADDE 6 – Aynı Esaslara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.            

“Geçici Madde 8 – Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde, kamu kurum ve kuruluşlarınca kendilerine tahsis edilmiş sözleşmeli personel pozisyonları, merkezde birim adına vizelenmiş olanlar merkez teşkilatı adına, taşra teşkilatı adına vizelenmiş olanlar ise il bazında vizesi yapılacak şekilde görüşleri alınmak üzere Devlet Personel Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına gönderilir.”             

Yürürlük            

MADDE 7 – Bu Esaslar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

Yürütme            

MADDE 8 – Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür. 

3 SAYILI CETVELYAZILI VE/VEYA SÖZLÜ SINAV SONUCUNA GÖRE HİZMETE ALINACAKSÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI    

                      ARŞİV UZMANI             ÇÖZÜMLEYİCİ              İNSAN HAKLARI UZMANI HUKUKÇU             MÜTERCİM              MÜTERCİM-TERCÜMAN             PROGRAMCI             SİSTEM ÇÖZÜMLEYİCİSİ             SİSTEM PROGRAMCISI             TAPU ARŞİV UZMANI             TERCÜMAN 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]