SAĞLIK ÇALIŞANLARI OLARAK 12 MART 2009 PERŞEMBE GÜNÜ “ACİL” EYLEMDEYİZ

“NO MİNUTE”

Sağlık Çalışanları olarak 12 Mart 2009 Perşembe Günü “Acil” Eylemdeyiz

 Ekonomik kriz derinleşiyor; işten çıkarmalar çığ gibi yayılıyor. İşten çıkarılan yüz binlerce insan sosyal güvencesini de kaybediyor. Aynı zamanda Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini ödeyemediği için hem kendisi hem de bakmakla yükümlü olduğu ailesinin sağlık hakkı yok oluyor. GSS kapsamındaki yurttaşlarımız ise her gün yeni kısıtlamalarla karşılaşıyor; gittikleri hastanelerde yeni “katılım payları”, yeni “ilave ücretler” ödemek zorunda kalıyorlar.

AKP Hükümeti ise sağlıktaki hedefini 31 Aralık 2008 tarihli üçüncü “AB Ulusal Programı”nda açık olarak itiraf etti. Programda; Özelleştirme vizyonu çerçevesinde önümüzdeki dönemde, devletin … sağlık  işletmeciliğindeki payının azaltılması hedeflenmektedir”  denildi.

Hükümet ve Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanları ve vatandaş üzerine yıkıcı etkileri bir bir ortaya çıkmasına rağmen bu özelleştirme vizyonu çerçevesinde Sağlıkta “Dönüşüm” Programı’nı uygulamakta ısrar ediyor. Bu ısrarın sonucunda, hekimlere, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet günden güne artıyor, paran kadar sağlık hizmeti anlayışı yerleştiriliyor, hastaneler ticarethaneye, sağlık çalışanları taşeron şirket personeline, hastalar müşteriye dönüştürülmeye çalışılıyor. Hekime Kesintisiz mecburi hizmet, bütün sağlık çalışanlarına emekliliğe yansımayan belirsiz ücret, yoğun nöbetler ve angarya, taşeron sağlık işçisine 40 yaşında işsizlik dayatılıyor.

 Türkiye, sağlık ve hekimlik ortamı bugün gündemde olan olumsuzlukların ötesinde yeni ve ne yazık ki olumsuz gelişmelere gebedir. Bütün belirtiler yerel seçimler sonrasında sağlık çalışanlarını ve vatandaşları çok daha zor günlerin beklediğine işaret ediyor.

  Tüm sağlık çalışanları olarak, sağlık alanında yaşanan bu erozyona, yıkıma, olumsuz gidişe dur demek için eyleme geçiyoruz.

Doktorlar, hemşireler, biyologlar, laborantlar, hastabakıcılar, taşeron firma çalışanları, kısacası tekmil sağlık çalışanları;

İş Güvencesi/Can Güvencesi/Mesleki Bağımsızlık Güvencesi/Herkese Eşit, Ücretsiz Sağlık Güvencesi” için “NO MİNUTE” diyoruz.

Bu amaçla 12 Mart 2009 Perşembe günü 08.00-10.00 saatleri arasında tüm ülkede, bütün sağlık kurumlarında acil servislerin önünde toplanacağız ve görüşlerimizi, tepkilerimizi, taleplerimizi hastalarımızla ve kamuoyuyla paylaşacağız.

 “Acil” Eylemimizden etkilenecek hastalarımız için alacağımız tedbirleri ve özen gösterilecek kuralları ekte sunuyoruz.

“Acil” Eylemimizin hedefi hastalarımız değil, bütün itirazlarımıza rağmen uygulanmaya devam eden, kar amaçlı, tüketime dayalı, gittikçe bilimsellikte uzaklaşan sağlık politikalarıdır.

 

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI (SES)

DİSK/DEV SAĞLIK-İŞ

 

12 Mart 2009 “Acil” Eylemde özen gösterilecek kurallar:

Tüm hekimler ve sağlık çalışanları eylem süresince her yaştaki acil hastalar ve çocukların tıbbi zarar görmemeleri için özel önem göstermelidir. Bu amaçla;

I- Birinci basamak sağlık hizmeti sunan birimler dahil olmak üzere, acil tanı ve tedavi endikasyonu olan hastaların bakımı aksatılmayacaktır. Acil servisler eylem süresince polikliniklerde görevli hekimlerce takviye edilecektir.

II- Çocukların, hamilelerin, diyaliz hastalarının, yoğun bakım hastalarının ve kanserli hastaların acil olmasa bile her türlü tıbbi tedavisi aksatılmadan sürdürülecektir.

III- Servislerde yatarak tedavi görmekte olan hastaların her türlü tıbbi işleminin aksatılmadan yürütülmesini sağlayabilecek sayıda sağlık personeli, mesai dışı sürelerde (gece ve hafta sonu nöbetleri, vb.) olduğu gibi servislerde hazır bulunacaktır.

IV- Bütün sağlık çalışanları eylem boyunca hasta ve yakınlarına eylemin amacını açıklamalıdır.

V- Bu hususlar TTB, SES ve Dev Sağlık-İş yöneticileri ve her birimdeki temsilcileri tarafından denetlenecek ve belirtilen çerçevede gerçekleşmesi sağlanacaktır.

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]