T.C.

ŞANLIURFA

İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2008/727

KARAR NO: 2008/1458

 

 

DAVACI:Abdurrahman Canikli

VEKİLİ:Av. Öztürk Türkdoğan, Necatibey Cad. No:82/13 Kızılay-Ankara

KARŞI TARAF (DAVALI):Şanlıurfa Valiliği

DAVANIN ÖZETİ: Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesinde 657 sayılı Yasanın 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli hemşire olarak görev yapmakta iken askerlik görevini yaptığı süre boyunca ücretsiz izinli sayılması istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin 13.03.2008 tarih ve 4455 sayılı Şanlıurfa Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü işleminin; 657 sayılı Kanunun 81. maddesi ile memurlar hakkında getirilmiş olan düzenlemenin sözleşmeli personele de uygulanması gerektiği ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ:657 sayılı Yasanın 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli hemşire

olarak görev yapan davacının 13.03.2008 tarihli dilekçesi ile askerlik görevini ifa amacıyla ücretsiz izin talebinde bulunduğu, Sağlık Bakanlığı’nın 17.08.2006 tarih ve 142682 sayılı yazısında sözleşmeli personele ücretsiz izin verilemeyeceğinin belirtilmesi nedeniyle anılan başvurunun reddi üzerine aynı gün sözleşmesinin feshedildiği, 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile bu esaslar çerçevesinde hazırlanan hizmet sözleşmesinde sözleşmeli personele verilecek izinlerin, yıllık izin, hastalık izni, mazeret izni, doğum izni ve süt izni olarak sayıldığı bu izinler arasında ücretsiz askerlik İznine yer verilmediği ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Şanlıurfa İdare Mahkemesi’nce işin gereği görüşüldü;

Dava, Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesinde 657 sayıl: Yasanın 4/B Maddesi kapsamında sözleşmeli hemşire olarak görev yapmakta iken askerlik görevini yaptığı süre boyunca ücretsiz izinli sayılması istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin 13.03.2008 tarih ve 4455 sayılı Şanlıurfa Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “Vatan Hizmeti” başlıklı 72. maddesinde, “Vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve görevidir. Bu hizmetin Silahlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirmiş sayılacağı kanunla düzenlenir.” hükmüne yer verilmiş, yine, 1111 sayılı Askerlik Kanunun 1. Maddesinde de, Türk Vatandaşı olan her erkeğin bu kanun gereğince askerlik hizmetini yapmaya mecbur olduğu hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Yasanın 81. maddesinde , “Hazırda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan Devlet memurları, silah altında bulundukları sürece izinli sayılırlar.” hükmü düzenlenerek Devlet memurları açısından, askerlik hizmetinin anayasal bir zorunluluk olduğu hususu göz önünde bulundurulmak suretiyle bir düzenlemeye gidilmiş olmasına karşın 657 sayılı Yasanın 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak görev yapmakta olan sözleşmeli personel açısından ise, 06.06.1978 gün ve 7-15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” da bu konuda bir düzenlemeye yer verilmediği gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na bir atıf da yapılmamıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden, Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesinde 657 sayılı Yasanın 4/B Maddesi kapsamında sözleşmeli hemşire olarak görev yapan davacının askerlik görevini ifa amacıyla davalı idareden 13.03.2008 günlü dilekçesiyle ücretsiz izin talebinde bulunduğu, anılan başvurunun davalı idarenin 13.03.2008 tarih ve 4455 sayılı dava konusu işlem ile reddi üzerine bakılmakta olan işbu davanın açıldığı, davacının aynı günlü dilekçesi ile görevinden istifası üzerine 13.03.2008 tarihinde sözleşmesinin feshedildiği anlaşılmaktadır.

657 sayılı Yasanın 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli personelin askerlik dönüşünde yeniden işe başlatılmaları konusunda mevzuatta bir düzenleme bulunmamakla beraber askerlik hizmetinin Anayasa ve 1111 sayılı askerlik kanununa göre bir hak olduğu kadar bir zorunluluk olduğu da göz önünde tutulduğunda; mevcut hukuki durumun askerlik hizmetini ifa eden sözleşmeli personelin aleyhine sonuç doğuracak şekilde yorumlanarak savacının askerlik hizmeti süresince ücretsiz izinli sayılmamasına ilişkin dava konusu işlemde hak ve nesafet ilkeleri ile hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yer alan toplam 48,30-YTL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir olunan 350-YTL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak, yargılama giderinin davacıya, vekalet ücretinin davacı vekiline verilmesine, artan posta giderinin istemi halinde davacıya iadesine, işbu ilamın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere 29.08.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkan Vekili                                     Üye                                        Üye

Osman Akcan                                 İsmail Üzgör                        Ömer Mutlu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]